554/1990

Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 1990

Skattestyrelsens beslut om ändring av skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 6 § sitt beslut den 21 december 1989 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (1296/89) sådan den lyder i beslutet den 15 februari 1990 (211/90) och 9 § 1 mom. samt fogat till beslutet en ny 6 a § som följer:

2 kapitel

Förskottsinnehållning på pension och livränta

6 §

På pension och livränta skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om den personliga innehållingsprocenten, eller utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten på pension på det sätt som avses i 18 § eller särskilt av skattebyrån. De i skattekortet eller i annat förordnande om förskottsinnehållning för den skattskyldige antecknade förhöjningarna av procenttalen för innehållning beaktas inte vid verkställandet av förskottsinnehållning.

Har åt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som om lön i 1 och 4 § är bestämt.

Då pension eller livränta utbetalas utöver en tidigare erlagd pension eller livränta eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder, verkställs förskottsinnehållning enligt 50 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om prestationen enligt sagda moment är högst 50 mark.

6 a §

På folkpension och på familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållningen verkställas med nedan bestämda begränsningar på det sätt som i 6 § är bestämt.

På begynnelsepension som enligt familjepensionslagen utgår till änka skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 30 %, om utbetalaren har inte de i 6 § avsedda förskottsinnehållningsuppgifter om den skattskyldige.

Om folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension uppgår till högst folkpensionens bottendel eller den skattskyldige får enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension, skall förskottsinnehållning inte verkställas på pensionen, om folkpensionsanstalten inte givits till förskottsinnehållning förpliktande förordnande på sätt som avses i 18 § eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas på folkpension och familjepension som avses i 6 § 3 mom. och som utbetalas till person som får endast folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension som influtit endast för betalningsåret.

Då folkpensionsanstalten betalar retroaktivt pension för annan tid än betalningsåret för samma tid för vilken den skattskyldige fått av folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 15 % på pensionernas skillnad. För pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst pensionernas skillnad. Har den tidigare betalda pensionen likväl varit skattepliktig, skall förskottsinnehållningen verkställas på sätt som i 6 § 3 mom. har bestämts.

4 kapitel

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa

9 §

På förmåner som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och på utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) verkställs förskottsinnehållningen på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. enligt de innehållningsprocent, som fastställts för lön minskad med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten minskas likväl inte, om i skattekortet finns förordnande om, att innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (sk. graderat skattekort) eller om i skattekortet finns ett förordnande om storleken av förskottsinnehållningen som skattebyrån givit med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd. På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare och till en fysisk person som sysselsätter en arbetslös person verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom eller i 4 § utan förminskning.Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 4 juni 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Markku Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.