545/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av 12 a och 15 §§ förordningen om pension för företagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs 12 a § 1 mom. i förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69), sådant det lyder i förordning av den 29 december 1972 (942/72), och

fogas till 12 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1972 samt genom förordningar av den 31 januari och den 31 december 1985 (109 och 1134/85), ett nytt 4 mom. samt till 15 § i stället för det genom nämnda förordning av den 31 januari 1985 upphävda 2 mom. ett nytt 2 mom. som följer:

12 a §

Den som mottar efterlevandepension är skyldig att meddela pensionsanstalten om han ingår äktenskap. Om ett barn, som får barnpension, adopteras av någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att meddela pensionsanstalten om adoptionen.

15 §

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 och den tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.