542/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62) 12 a § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 29 december 1972 (939/72),

ändras 1 §, 3 § 1 mom. 3 punkten och 8 § 3 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder i förordning av den 23 januari 1987 (39/87) och 8 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 december 1966 (641/66), samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 30 december 1965 (709/65), en ny 4 punkt, till 4 § ett nytt 2 mom., till 12 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 29 december 1972 samt genom förordningar av den 31 januari och den 15 november 1985 (106 och 871/85), ett nytt 4 mom. och till 15 § i stället för det genom nämnda förordning av den 31 januari 1985 upphävda 2 mom. ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/61) uppskattas arbetsförtjänsten stiga till det gränsbelopp som avses i nämnda lagrum räknat från början av arbetsförhållandet, om den arbetsförtjänst som avses i 7 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare under den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet, och annars räknat från början av den kalendermånad under vilken arbetsförtjänsten första gången har stigit till gränsbeloppet. Efter detta anses arbetsförtjänsten vid tillämpning av nämnda lagrum vara minst lika stor som sagda gränsbelopp, till dess det till följd av arbetsgivarens anmälan utreds att arbetsförtjänsten åtminstone under den senaste kalendermånaden, innan anmälan gjordes, har varit mindre än gränsbeloppet.

3 §

Arbetsgivare skall med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla:


3) i anslutning till de i 1 och 2 punkterna avsedda meddelandena, de uppgifter om lön, tjänstgöringstid och andra omständigheter, som erfordras för handhavandet av pensionsskyddet; samt

4) efter en arbetstagares död de uppgifter som behövs för fastställande av efterlevandepension.


4 §

Pensionsskyddscentralen kan med hjälp av teknisk anslutning på begäran av arbetstagaren tillhandahålla pensionsanstalten uppgifter som pensionsskyddscentralen innehar för att arbetstagarens rätt att få upplysningar enligt 1 mom. skall tillgodoses.

8 §

Om arbetstagaren vid sin död hade rätt till pension på grund av fribrev som avses i 2 mom., är efter honom förmånstagare, som nämns i 4 och 4 a §§ lagen om pension för arbetstagare, berättigad att erhålla familjepension på grund av samma fribrev.


12 a §

Den som mottar efterlevandepension är skyldig att meddela pensionsanstalten om han ingår äktenskap. Om ett barn som får barnpension adopteras av någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att meddela pensionsanstalten om adoptionen.

15 §

Om ett barn, som får barnpension efter två förmånslåtare, beviljas barnpension efter sin egen förälder, upphör den barnpension som beviljats efter annan förmånslåtare från den tidpunkt då den barnpension som beviljas efter den egna föräldern börjar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Denna förordnings 3 § 1 mom. 4 punkt, 8 § 3 mom., 12 a § 4 mom. och 15 § 2 mom. tillämpas om förmånslåtaren har avlidit sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.