540/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om utbildningsstöd för änka

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs 2 och 8 §§ förordningen den 11 mars 1970 om utbildningsstöd för änka (209/70) samt

ändras 1 och 4-6 §§, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning av den 13 december 1974 (918/74), som följer:

1 §

I fråga om ansökan om utbildningsstöd som avses i familjepensionslagen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56).

I fråga om mottagandet av ansökan om utbildningsstöd och skyldigheten att skaffa ämbetsbetyg gäller i motsvarande mån vad som stadgas i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen.

4 §

En änka som beviljats utbildningsstöd är skyldig att underrätta folkpensionsanstaltens lokalbyrå om ingånget äktenskap, avbrott i studierna och sådana förändringar i sina förhållanden som inverkar på utbildningsstödets storlek. Vidare är en änka skyldig att på begäran lämna uppgifter om hur studierna fortskrider.

5 §

En läroanstalt är skyldig att i fall, som avses i 33 § familjepensionslagen, på begäran lämna sådana uppgifter om en änkas studier som fordras för att ansökan om utbildningsstöd för änka skall kunna avgöras.

6 §

I 33 § 1 mom. familjepensionslagen avsett utbildningsstöd ges endast för utbildning som står under offentlig tillsyn. Såsom utbildning kan anses även till utbildningen hörande praktik eller annan träning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.