539/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av familjepensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs 7 § familjepensionsförordningen den 4 juli 1969 (449/69), sådan den lyder i förordning av den 3 december 1982 (888/82), och

ändras 2 §, 3 § 1 mom. och 5 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 3 december 1982 och 5 § sådan den lyder i förordning av den 27 juli 1979 (640/79), som följer:

2 §

I ansökan som gäller familjepensionens tilläggsdel skall utredas förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. I ansökan som gäller barnpensionens kompletteringsbelopp bör de uppgifter som behövs för uträkningen av kompletteringsbeloppet framläggas. Barnpensionens kompletteringsbelopp kan justeras utan ansökan sedan pensionstagaren har beretts tillfälle att bli hörd i ärendet.

En änka som åtnjuter änkepension skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ingående av äktenskap. En mottagare av änkepensionens tilläggsdel skall dessutom anmäla ändringar som skett i fråga om den ekonomiska ställningen.

En änka eller någon annan person som vårdar barnet bör hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla om ett barn, som åtnjuter barnpension, har getts som adoptivbarn eller om vårdnaden av ett sådant barn har övergått till en annan person. Barnet eller dess vårdnadshavare skall även göra en anmälan då studier eller yrkesutbildning, som avses i 8 § 1 mom. eller 20 § 1 mom. familjepensionslagen, upphör. Barnet eller dess vårdnadshavare bör dessutom anmäla de ändringar i årsinkomsten som inverkar på kompletteringsbeloppet.

3 §

Angående utbetalning av familjepensionerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om utbetalning av pension i 6 kap. folkpensionsförordningen.


5 §

Vederbörande läroanstalt är skyldig att i fall, som avses i 8 § 1 mom. samt 20 § 1 mom. familjepensionslagen, på begäran lämna uppgifter om sådant barns studier eller yrkesutbildning som åtnjuter barnpension.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.