490/1990

Given i Helsingfors den 31 maj 1990

Förordning om ändring av 8 § förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde fogas till förordningen av den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom förordning av den 17 juni 1983 (550/83) som följer:

8 §

I ett familjedaghem kan vårdaren samtidigt vårda högst fyra barn, familjedagvårdarens egna barn under skolåldern medräknade, samt utöver dessa ett barn som är i halvdagsvård och som erhåller förskoleundervisning eller har inlett sin skolgång.

I ett familjedaghem kan två vårdare samtidigt vårda högst åtta barn samt utöver dessa i halvdagsvård två barn som erhåller förskoleundervisning eller har inlett sin skolgång.

Av särskilda skäl och med beaktande av de lokala förhållandena kan tre vårdare samtidigt vårda högst tolv barn.

När fler barn än i 2 mom. är stadgat samtidigt vårdas vid ett familjedaghem, skall en av familjedagvårdarna ha sådan yrkeskompetens som förutsätts hos en person som innehar vård- och uppfostringsuppgifter vid ett daghem.

När det vid ett familjedaghem vårdas ett eller flera barn, som är i behov av särskild vård och uppfostran, skall detta beaktas beträffande antalet barn som samtidigt vårdas vid familjedaghemmet, såvida inte ett särskilt biträde finns för ett sådant barn.

Vad i denna paragraf är stadgat tillämpas inte då kommun anordnar familjedagvård för barn från samma familj i deras eget hem.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 31 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.