485/1990

Given i Helsingfors den 31 maj 1990

Förordning om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22), lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22) samt lagen den 23 december 1987 om utrikesförvaltningen (1164/87):

1 kap.

Utrikesförvaltningen

1 §

I denna förordning stadgas om utrikesförvaltningen, till vilken enligt 1 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/87) hör utrikesministeriet och utrikesrepresentationen, vilken består av beskickningar som är underställda ministeriet.

2 §

Om inrättande av beskickningar, deras uppgifter och ställning, ställningen för personalen vid beskickningarna samt andra frågor i anslutning till beskickningarnas verksamhetsförutsättningar i utlandet gäller också vad som bestäms i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80).

2 kap.

Utrikesministeriet

Organisation
3 §

Vid utrikesministeriet finns

1) en administrativ avdelning,

2) en politisk avdelning,

3) en handelspolitisk avdelning,

4) en rättsavdelning,

5) en avdelning för utvecklingssamarbete,

6) en protokollavdelning,

7) en press- och kulturavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom den nordiska samarbetsministerns sekretariat samt en övervaknings- och inspektionsenhet.

4 §

I anslutning till ministeriet finns en gallrings och utbildningsnämnd. I anslutning till ministeriet finns dessutom en ersättningsnämnd för utrikesrepresentationen och en nämnd för utlandshälsovård, om vilka stadgas särskilt.

I anslutning till ministeriet kan även finnas andra biträdande organ på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt.

Administrativa avdelningen
5 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som angår

1) den allmänna förvaltningen och utveckling av den samt ekonomin,

2) utnämning av Finlands honorära konsuler,

3) diplomat- och tjänstepass.

Avdelningen handlägger också de lagstiftningsärenden och andra ärenden som inte ankommer på andra avdelningar eller fristående enheter.

6 §

Vid administrativa avdelningen finns

1) en personalbyrå,

2) en ekonomibyrå,

3) en fastighets- och materielbyrå,

4) en arkiv- och kanslibyrå.

Vid administrativa avdelningen finns dessutom en utbildningsenhet, en kommunikationsenhet, en ADB-enhet och en säkerhetsenhet.

Politiska avdelningen
7 §

Politiska avdelningen handlägger ärender som angår

1) Finlands politiska relationer till främmande stater och förhandlingar som gäller dessa relationer samt grunderna för fördragspolitiken,

2) Finlands deltagande i internationella organisationers verksamhet och i internationella möten, till den del dessa inte ankommer på andra avdelningar eller fristående enheter.

8 §

Vid politiska avdelningen finns

1) en byrå för de nordiska länderna och övriga västländer,

2) en byrå för Sovjetunionen samt östra Europa och Mellaneuropa,

3) en byrå för Afrika, Asien och Latinamerika,

4) en byrå för säkerhetspolitiska frågor,

5) en byrå för ärenden som gäller internationella organisationer,

6) en byrå för internationella miljöärenden.

Handelspolitiska avdelningen
9 §

Handelspolitiska avdelningen handlägger ärenden som angår

1) Finlands ekonomiska relationer till främmande stater och förhandlingar om internationella överenskommelser som hänför sig till dem samt tillämpning och verkställighet av dessa överenskommelser,

2) Finlands deltagande i verksamheten inom internationella organisationer och institutioner på det ekonomiska området samt i internationella möten av ekonomisk karaktär,

3) inhämtande av ekonomiska uppgifter som gäller utlandet och förmedling av dem,

4) främjande av exporten, till den del detta inte hör till något annat förvaltningsområde.

10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns

1) en byrå för allmänna handelspolitiska ärenden och industrialiserade länder med marknadsekonomi,

2) en byrå för multilateralt västeuropeiskt samarbete,

3) en byrå för allmänna ekonomiska organisationer,

4) en byrå för Sovjetunionen,

5) en byrå för östra Europa och Mellaneuropa samt multilateralt öst- väst- samarbete,

6) en byrå för Afrika, Asien och Latinamerika.

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för exportfrämjande, en enhet för frågor om tekniska hinder för handeln samt sekretariatet för Finlands grupp i den permanenta, regeringarna emellan bildade finsk-sovjetiska samarbetskommissionen, sekretariatet för den finska parten i den finsk-sovjetiska vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén samt sekretariatet för den finska parten i republiken Finlands och Rådets för ömsesidigt ekonomiskt bistånd samarbetskommission.

Rättsavdelningen
11 §

Rättsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) juridiska frågor mellan Finland och främmande stater, juridiska frågor som hänför sig till internationella organisationer samt förhandlingar för ingående av de internationella överenskommelser som dessa ärenden förutsätter, till den del dessa inte ankommer på andra avdelningar eller fristående enheter,

2) juridiska frågor som hänför sig till ikraftträdande och publicering av internationella överenskommelser, utlåtanden om dessa samt fördragsregistret och registrering av överenskommelser,

3) Finlands deltagande i internationella möten av juridisk och annan natur,

4) bevakning av finska medborgares rättigheter och allmänna rättsskydd utomlands, bistående av finska medborgare som utomlands råkat i nödställt läge, juridiska frågor i anslutning till sjöfart samt lagstiftning och utredningar som gäller internationell privaträtt,

5) styrning, utveckling och uppföljning av pass- och visumärenden som sköts vid beskickningarna samt samarbete med andra myndigheter,

6) finska val, till den del de förrättas utomlands,

7) andra juridiska frågor som hänför sig till utrikesförvaltningen, till den del de inte ankommer på andra avdelningar.

Vad som ovan stadgas om bistående av finska medborgare, gäller i enlighet med de föreskrifter som utfärdas separat av utrikesministeriet även sådana medborgare i ett annat nordiskt land som varaktigt bor i Finland och flyktingar samt personer utan medborgarskap som varaktigt bor i Finland och i vissa fall även andra utlänningar som har starka band till Finland.

12 §

Vid rättsavdelningen finns

1) en folkrättsbyrå,

2) en byrå för internationella fördragsärenden,

3) en byrå för allmänna och konsulära ärenden.

Vid rättsavdelningen finns dessutom en passenhet.

Avdelningen för utvecklingssamarbete
13 §

Avdelningen för utvecklingssamarbete handlägger ärenden som angår

1) biståndspolitikens mål, riktlinjer och medel,

2) Finlands relationer till främmande stater i fråga om biståndsarbete samt internationella förhandlingar och överenskommelser som hänför sig till dem,

3) Finlands deltagande i sådana internationella organisationers och institutioners verksamhet som hör till Förenta Nationerna och som är verksamma på området för biståndsarbete samt i utvecklingsfinansieringsinstitutioners verksamhet och Finlands deltagande i internationella möten i anslutning till biståndsarbetet och utvecklingsfrågor,

4) planering, genomförande och utvärdering av biståndsprojekt,

5) information om biståndsarbetet och informationsmaterial.

14 §

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns

1) en jord- och skogsbruksbyrå,

2) en byrå för social utveckling,

3) en byrå för näringslivets infrastruktur,

4) en byrå för medborgarorganisationer,

5) en byrå för livsmedelshjälp och humanitärt bistånd,

6) en byrå för FN-systemets internationella utvecklingsfrågor,

7) en byrå för internationella utvecklingsfinansieringsinstitutioner.

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns dessutom en forsknings- och utvecklingsenhet, en informationsenhet, en ekonomiförvaltningsenhet, en enhet för allmän förvaltning, en programmeringsenhet, en utvecklingsenhet för projektverksamheten och en personalbiståndsenhet.

Protokollavdelningen
15 §

Protokollavdelningen handlägger ärenden som angår

1) relationerna mellan republikens president och främmande makters statsöverhuvuden samt mellan republikens president och diplomatiska representanter som är verksamma i Finland och praktiska frågor som föranleds av dessa relationer,

2) statsbesök,

3) ceremonier och etikettfrågor i internationella relationer,

4) diplomatiska privilegier och immuniteter som grundar sig på internationella överenskommelser och sedvänja,

5) visum och uppehållstillstånd för tjänstemän och annan personal vid främmande staters beskickningar i Finland samt för deras familjemedlemmar,

6) beviljande av exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland,

7) finska utmärkelsetecken till utlänningar och utländska utmärkelsetecken till finska medborgare.

Press- och kulturavdelningen
16 §

Press- och kulturavdelningen handlägger ärenden som angår

1) Finlands internationella press- och kultur- relationer,

2) främjande av kännedomen om Finland utlandet,

3) information som gäller utrikespolitiken ekonomin, samhällsutvecklingen och kulturen och som riktar sig till utlandet,

4) produktion, anskaffning och distribution av informationsmaterial,

5) kontakter och information till finska och utländska massmedier i frågor som hör till utrikesförvaltningen, till den del de inte ankommer på andra avdelningar,

6) pressarrangemang och information i samband med stats- och ministerbesök,

7) skärpt informationsberedskap som exceptionella situationer förutsätter av utrikesförvattningen.

17 §

Vid press- och kulturavdelningen finns

1) en pressbyrå,

2) en kulturbyrå.

Vid press- och kulturavdelningen finns dessutom en informations- och publikationsenhet.

Den nordiska samarbetsministerns sekretariat
18 §

Den nordiska samarbetsministerns sekretariat handlägger ärenden som avses i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (FördrS 28/62).

Sekretariatet lyder under statssekreteraren.

Övervaknings- och inspektionsenheten
19 §

Övervaknings- och inspektionsenheten skall

1) kontrollera att utrikesförvaltningen sköts ekonomiskt och med framgång samt i överensstämmelse med stadganden, föreskrifter och anvisningar,

2) sköta övriga uppgifter som ministern eller statssekreteraren ålägger enheten.

Enheten har rätt att inom utrikesförvaltningen företa sådana granskningar som dess uppgifter förutsätter. Enheten är underställd statssekreteraren.

Uppgifter för ministeriets tjänstemän
20 §

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren. Han har till uppgift att i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare

1) leda, samordna och övervaka skötseln av ärenden som hör till verksamhetsområdet för ministeriets avdelningar och fristående enheter samt göra sådana framställningar om ministeriets verksamhet som han anser vara nödvändiga,

2) delta i beredningen, genomförandet och övervakningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden,

3) behandla budgetförslaget och verksamhets- och ekonomiplanen för utrikesförvaltningen samt ministeriets arbetsordning,

4) följa beskickningarnas verksamhet samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

5) avgöra de ärenden som hör till hans befogenhet,

6) handlägga de ärenden som ministern på grund av deras art har ålagt honom.

21 §

En understatssekreterare åläggs att handlägga administrativa, politiska, handelspolitiska eller biståndsärenden på det sätt som stadgas i 79 §. Angående en understatssekreterares uppgifter inom sitt ansvarsområde och i sin egenskap av ministerns och statssekreterarens medhjälpare gäller vad som i 20 § stadgas om statssekreterarens uppgifter.

En understatssekreterare skall dessutom inom sitt ansvarsområde främja och samordna utrikesministeriets och övriga myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden.

22 §

En avdelningschef har till uppgift att

1) leda verksamheten vid avdelningen och se till att uppgifterna sköts ekonomiskt och med framgång,

2) följa utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde i Finland och utomlands samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

3) se till att planeringen av avdelningens verksamhetsområde är ändamålsenlig och ekonomisk samt att nödvändig kontakt upprätthålls med myndigheter och andra,

4) handlägga de viktigaste ärendena som hör till avdelningen och de ärenden som han förbehåller sig,

5) övervaka att personalen vid avdelningen får den kompletterande utbildning som behövs och annan träning för sina uppgifter,

6) styra, leda och övervaka beskickningarnas verksamhet inom avdelningens verksamhetsområde,

7) avgöra de ärenden som hör till hans befogenhet.

Chefen för protokollavdelningen skall dessutom i sin egenskap av introduktör av främmande sändebud sköta sådana på avdelningen ankommande ärenden som angår republikens president samt leda de ceremonier som avdelningen skall svara för.

23 §

En biträdande avdelningschef har till uppgift att

1) i egenskap av avdelningschefens medhjälpare leda, utveckla och övervaka verksamheten vid avdelningen,

2) handlägga de på avdelningen ankommande ärenden som har ålagts honom,

3) avgöra de ärenden som hör till hans befogenhet.

Om det finns flera biträdande avdelningschefer, bestäms deras ansvarsområden i arbetsordningen.

24 §

Angående uppgifterna för tjänstemannaställföreträdaren för den nordiska samarbetsministern, inspektören för utrikesförvaltningen, byråchefer och chefer vid någon annan enhet vid en avdelning gäller i tillämpliga delar vad som i 22 § stadgas om en avdelningschefs uppgifter.

En konsultativ tjänsteman skall utföra sådana uppgifter som en avdelningschef eller chefen för en fristående enhet eller, om han har förordnats att tjänstgöra under statssekreteraren eller en understatssekreterare, denne ålägger honom.

25 §

Vid förhinder för statssekreteraren träder i hans ställe den understatssekreterare som ministern har förordnat därtill eller, vid förhinder även för understatssekreterarna, en av ministern förordnad avdelningschef.

Vid förhinder för en understatssekreterare träder i hans ställe, beroende på sakens natur, en av statssekreteraren förordnad annan understatssekreterare eller avdelningschef eller biträdande avdelningschef.

Vid förhinder för en avdelningschef träder i hans ställe den biträdande avdelningschef som statssekreteraren förordnar därtill eller, vid förhinder även för biträdande avdelningscheferna, en av statssekreteraren förordnad byråchef eller annan tjänsteman. Ställföreträdare för en chef vid en fristående enhet är en av statssekreteraren förordnad tjänsteman.

Vid förhinder för en biträdande avdelningschef träder i hans ställe en av statssekreteraren förordnad annan biträdande avdelningschef, byråchef eller annan tjänsteman.

I andra fall än de som avses i 1-4 mom. bestämmer respektive avdelningschef eller chef för en fristående enhet hur uppgifterna skall skötas vid förhinder för en tjänsteman.

26 §

Föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde är de av republikens president utnämnda tjänstemän vilkas tjänstgöringsställe är ministeriet.

Extraordinarie föredragande i statsrådet är de tjänstemän som förordnats därtill av statsrådet och som har avlagt högskoleexamen.

Ärenden som skall avgöras i ministeriet föredras förutom av de tjänstemän som avses i 1 och 2 mom. av ambassadråd, pressråd, annat än i 1 mom. avsett biståndsråd, utrikessekreterare, pressekreterare, biståndssekreterare, ADB-chef, redovisningschef, säkerhetschef, telekommunikationschef, överinspektör, ekonomisekreterare, överrevisor och de tjänstemän som ministeriet förordnar till sina föredragande.

Avgörande av ärenden i ministeriet
27 §

De ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet avgörs av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Statssekreteraren, administrativa understatssekreteraren, avdelningscheferna, cheferna för de fristående enheterna, biträdande avdelningscheferna och de övriga tjänstemännen avgör dock de ärenden som nämns i 28-44 §§ och som skall avgöras i ministeriet, om ärendet inte med stöd av 32 § reglementet för statsrådet skall föredras för ministern för avgörande eller om ministern, statssekreteraren eller en avdelningschef inte har förbehållit sig ärendet.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte annat stadgas nedan.

28 §

Statssekreteraren avgör utöver vad som stadgas i 44 och 92 §§ ärenden som angår

1) avgivande av utlåtanden samt meddelande av föreskrifter och anvisningar för beskickningarna när ärendet hör till flera än er avdelnings verksamhetsområde,

2) anslag som kan användas för utrikesförvaltningens interna verksamhet samt fördelningen av dem mellan ministeriets avdelningar de fristående enheterna och beskickningarna,

3) rättelseyrkanden som gäller ekonomisk fördel som beror på tjänsteförhållandet, då det är fråga om ärenden som har avgjorts av administrativa understatssekreteraren eller chefen för administrativa avdelningen.

29 §

Administrativa understatssekreteraren avgör utöver vad som stadgas i 75, 83, 88, 90 och 92 §§ ärenden som angår

1) i 60 § 2 mom. åsyftad rätt för en beskickningschef att överföra den beslutanderätt som tillkommer honom på annan personal vid beskickningen och i 61 § 2 mom. åsyftad beslutanderätt för utrikesförvaltningens personal som har placerats vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul,

2) bemyndigande av en beskickning att ta emot sjöförklaringar, utfärdande av bemyndiganden som avses i 6 § lagen om utrikesförvaltningen för en finsk medborgare som tjänstgör vid en beskickning och för en honorar konsul samt beviljande av rätt att utfärda pass och visum, när denna rätt gäller finska medborgare som är anställda vid konsulat som förestås av honorära konsuler,

3) förordnande av en i 58 § 1 mom. åsyftad vikarie för en beskickningschef och för en tjänsteman som förestår en beskickning samt förordnande av en i 85 § 2 mom. åsyftad tillfällig chef och tillfällig ledande tjänsteman,

4) skadestånd som skall betalas av utrikesförvaltningen och skadestånd som skall uppbäras hos utrikesförvaltningens personal,

5) förordnande av en tjänsteman till föredragande vid ministeriet,

6) ett preciserande tjänstekollektivavtal som avses i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) och som ministeriet förhandlat fram, samt inriktande av löneklassjusteringar om vilka har överenskommits genom tjänstekollektivavtal,

7) ministeriets inre ordning.

30 §

En avdelningschef och en chef för en fristående enhet avgör utöver vad som stadgas i 44 och 92 §§ ärenden som angår

1) utlåtanden i ärenden som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet med stöd av 31 § ankommer på biträdande avdelningschefen och annat inte föranleds av 39 § 1 punkten,

2) föreskrifter och anvisningar till beskickningarna i ärenden som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet på grund av dess betydelse skall föredras för statssekreteraren,

3) användningen av medel som har anvisats avdelningen eller enheten,

4) tillstånd som avses i 6 och 20 §§ lagen om allmänna handlingars offentlighet,

5) blanketter och andra handlingar samt stämplar som ministeriet skall fastställa.

31 §

En biträdande avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 44 § ärenden som angår utlåtanden i sådana ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde eller hans ansvarsområde och som inte är av avsevärd betydelse, om inte annat föranleds av 39 § 1 punkten.

En biträdande avdelningschef avgör dessutom vid förhinder för en tjänsteman som lyder under honom ärenden som annars ankommer på denne, om inte annat föranleds av 36 § 2 mom.

32 §

Chefen för administrativa avdelningen avgör utöver vad som stadgas i 30, 44, 74, 75, 83 och 88-91 §§ ärenden som angår

1) användningen av egen bil och grunderna för ersättning för detta till utrikesrepresentationens personal,

2) rättelseyrkanden som gäller ekonomisk fördel som beror på tjänsteförhållandet, då ärendet har avgjorts av en tjänsteman som lyder under honom,

3) understöd till honorära konsuler,

4) hyrande av lokaliteter för utrikesförvaltningen och tjänstebostäder för beskickningscheferna,

5) underhåll och ombyggnad av utrikesförvaltningens fastigheter, lokaler och lägenheter,

6) användningen av utbildningsanslag,

7) avgifter om vilka enligt förordningen om grunderna för avgifter inom utrikesförvaltningen skall beslutas i ministeriet,

8) tjänstetitel som avses i 65 § 2 mom. och som används inom utrikesrepresentationen,

9) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla.

Chefen för administrativa avdelningen avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller diplomat- och tjänstepass, om inte de med stöd av 40 § ankommer på chefen för rättsavdelningens passenhet.

Vid sidan av avdelningschefen avgör chefen för fastighets- och materielförvaltningsbyrån och byråns överinspektör ärenden som avses i 1 mom. 5 punkten samt chefen för utbildningsenheten ärenden som avses i 1 mom. 6 punkten i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen. Överinspektören och chefen för utbildningsenheten avgör ärendena utan föredragning.

33 §

Biträdande avdelningschefen vid administrativa avdelningen avgör utöver vad som stadgas i 31 § ärenden som angår anskaffning avförbindelseapparatur, anläggningar för databehandling och program samt säkerhetsapparatur.

Vid sidan av biträdande avdelningschefen avgör cheferna för respektive enheter utan föredragning ärenden som avses i 1 mom. i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen. Cheferna för enheterna avgör utan föredragning också ärenden som gäller avskrivning av inventarier som hör till deras verksamhetsområde.

34 §

Chefen för administrativa avdelningens personalbyrå avgör utöver vad som stadgas i 88, 89 och 92 §§ ärenden som angår

1) lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektivavtal eller på stadgandena och bestämmelserna om anställningsvillkoren,

2) ortstillägg och andra ersättningar som skall betalas till personalen inom utrikesrepresentationen, med undantag av ersättning för flyttningsresa, bostadsersättning och ersättning för skador på egendom, samt annan ekonomisk fördel eller kostnadsersättning som skall betalas till utrikesförvaltningens personal på grund av tjänsteförhållandet, om inte ärendet på grund av dess betydelse skall föredras för avdelningschefen eller om inte ärendet enligt 35 § 3 punkten skall avgöras av chefen för ekonomibyrån,

3) utfärdande av intyg när någon säger upp sig eller när ett tjänsteförhållande upphör,

4) ersättningar som avses i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/87).

35 §

Chefen för administrativa avdelningens ekonomibyrå avgör ärenden som angår

1) ministeriets verksamhet i egenskap av redovisningsverk,

2) växling av valuta och fastställande av valutakurser inom utrikesförvaltningen,

3) ersättning för resekostnader,

4) ersättning för kostnader på basis av ansökningar som företes efter utsatt tid,

5) permanent tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor i Finland,

6) kontoavskrivningar.

36 §

Chefen för administrativa avdelningens fastighets- och materielbyrå avgör utöver vad som stadgas i 32 § 3 mom. utan föredragning ärenden som angår

1) hyrande av personalbostäder, med undantag av beskickningschefernas tjänstebostäder, samt andra kostnader som direkt hänför sig till boende,

2) anskaffning, användning och avskrivning av inventarier och annan materiel, om inte ärendet med stöd av 33 § ankommer på biträdande avdelningschefen eller chefen för någon annan enhet vid avdelningen.

Byråchefen avgör dessutom vid förhinder för en tjänsteman som underlyder honom ärenden som annars ankommer på denne.

Vid sidan av byråchefen avgör byråns överinspektörer och upphandlingssekreterare utan föredragning ärenden som avses i 1 mom. 2 punkten i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

Den överinspektör som sköter flyttningsärenden avgör utan föredragning ärenden som angår transport av flyttgods och ersättning av transportkostnader samt utrikesförvaltningens transporter av inventarier.

37 §

Chefen för administrativa avdelningens arkiv- och kanslibyrå avgör utan föredragning ärenden som angår utrikesförvaltningens arkiv och bibliotek samt kurirpost.

38 §

Chefen för rättsavdelningen avgör utöver vad som stadgas i 30 § ärenden som angår

1) bistånd som tills vidare skall beviljas finska medborgare som är bosatta utomlands,

2) efterskänkande av bistånd som betalts till finska medborgare som utomlands råkat i nödställt läge.

39 §

Chefen för rättsavdelningens byrå för allmänna och konsulära ärenden avgör ärenden som angår

1) utlåtanden i ärenden som hör till byråns verksamhetsområde och vilkas betydelse inte är avsevärd,

2) internationellt samarbete i ärenden som gäller handräckning och delgivning,

3) indragning av visum och arbetstillstånd som en beskickning har utfärdat, då beslut i ärendet fattas vid ministeriet.

40 §

Chefen för rättsavdelningens passenhet avgör utan föredragning i enlighet med ministeriets föreskrifter ärenden som angår utfärdande av tjänstepass åt andra än dem som arbetar inom utrikesförvaltningen för en resa eller för utförande av ett uppdrag.

41 §

Chefen för avdelningen för utvecklingssamarbete avgör utöver vad som stadgas i 30 § ärenden som angår

1) användningen av anslag för utvecklingshjälp och humanitärt bistånd genom internationella organisationer och finansieringsinstitutioner för de ändamål som nämns i specialbudgeten,

2) användningen av anslaget för utvecklingshjälp då det inte är fråga om att förbinda sig till ett nytt projekt eller om utvidgning av en tidigare förbindelse, samt användningen av det nämnda anslaget till studiestöd åt medborgare i utvecklingsländer inom ramen för fastställda grunder,

3) verkställigheten av biståndsprogrammen inom ramen för fastställda anslag,

4) avtal och uppdrag som gäller planerings-, verkställighets- och övervakningsuppgifter inom biståndsarbetet,

5) anställning av biståndsexperter som arbetar utomlands och deras arbetsavtal,

6) godkännande av avtal som gäller anskaffningar som skall finansieras med utvecklingskrediter.

Vid sidan av avdelningschefen avgörs ärenden som avses i 1 mom. 1-4 och 6 punkten av en biträdande avdelningschef, en byråchef och chef för någon annan enhet vid avdelningen i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

42 §

Den tjänsteman vid protokollavdelningen som har förordnats att sköta ärenden som gäller visum och uppehållstillstånd avgör utan föredragning i enlighet med ministeriets föreskrifter ärenden som avses i 15 § 5 punkten.

43 §

Chefen för press- och kulturavdelningen avgör utöver vad som stadgas i 30 § ärenden som angår den internationella informationsverksamhet och det kultursamarbete som ankommer på ministeriet.

44 §

Reseförordnanden utfärdas inom en avdelnings eller en fristående enhets verksamhetsområde av avdelningschefen eller chefen för enheten, om inte ärendet med stöd av 60 § skall avgöras av beskickningen.

Statssekreteraren avgör dock reseärenden i fråga om statsbesök och ministerbesök samt utfärdar reseförordnanden för en understatssekreterare och för chefen för en fristående enhet. Reseförordnanden för en avdelningschef ges av den biträdande avdelningschef som är hans ställföreträdande.

Reseförordnanden för deltagarna i samma resa utfärdas genom ett enda beslut. Beslutet fattas av den till tjänsteställningen högsta tjänsteman som med stöd av vad som stadgas i 1 och 2 mom. skulle utfärda förordnandet i ett enskilt fall.

3 kap.

Utrikesrepresentationen

Organisation
45 §

Finland har ambassader och legationer i olika stater, permanenta delegationer och särskilda delegationer i internationella organisationer och samarbetsorgan (diplomatiska beskickningar ) samt i olika stater konsulat som förestås av en utsänd konsul och konsulat som förestås av en honorar konsul (konsulära beskickningar ). Konsulära beskickningar är i enlighet med 2 § 3 mom. lagen om utrikesförvaltningen generalkonsulat, konsulat eller vicekonsulat.

46 §

En ambassads och en legations verksamhetsområde är den stat där beskickningen är placerad (stationeringsland ), om inte något annat föranleds av 2 mom.

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att tjänstgöra som diplomatisk representant också i en sådan stat där Finland inte har någon diplomatisk beskickning (biackrediteringsland ). Motsvarande befullmäktigande kan ges en tjänsteman vid utrikesministeriet som tjänstgör som ambulerande ambassadör.

Likaså kan chefen för en ambassad, en legation eller en permanent delegation eller någon annan tjänsteman förordnas att tjänstgöra som Finlands representant vid en sådan internationell organisation eller ett sådant internationellt samarbetsorgan där Finland inte har någon delegation.

47 §

Om inrättande och indragning av beskickningar som nämns i 3 § 1 mom. lagen om utrikesförvaltningen stadgas särskilt genom förordning.

Ministeriet beslutar om

1) inrättande av en ambassad eller legation i ett biackrediteringsland,

2) inrättande av ett konsulat som förestås av en honorar konsul eller en honorar vicekonsul,

3) placering av en enhet vid en ambassad, en legation eller ett konsulat som förestås av en utsänd konsul på en annan ort i stationeringslandet,

4) inrättande av en konsularagentur som förestås av en konsularagent,

5) verksamhetsområdet för en konsulär beskickning samt

6) tillfällig eller bestående indragning av enheter som avses i 1-4 punkten.

Chef för en beskickning som avses i 2 mom. 1 punkten är den beskickningschef som har befullmäktigats att tjänstgöra i ifrågavarande stat.

48 §

Honorära konsuler är inte i utrikesförvaltningens tjänst. De får inte heller arvode för uppdraget. Ministeriet kan dock på ansökan bevilja understöd för exceptionellt stora kostnader eller andra kostnader som anses vara sådana att de skall ersättas.

Personalen vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul är i den honorära konsulns tjänst. Av särskilda skäl kan dock personal i utrikesförvaltningens tjänst förordnas till eller anställas vid ett sådant konsulat.

49 §

Konsulat som förestås av en utsänd konsul är underställda respektive ambassad eller legation. Ett konsulat som förestås av en honorar konsul och som ligger inom verksamhetsområdet för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul är underställt detta. Övriga konsulat som förestås av en honorar konsul är underställda placeringslandets ambassad eller legation.

Ministeriet kan av särskilda skäl bestämma annat om beskickningarnas subordinationsförhållanden än vad som stadgas i 1 mom.

Med konsulat avses i denna förordning även generalkonsulat och vicekonsulat samt medkonsul även generalkonsul och vicekonsul, om inte annat sägs.

50 §

Angående arbetstidens längd vid beskickningarna gäller, med undantag av konsulat som förestås av en honorar konsul, vad som stadgas om arbetstiden vid statens ämbetsverk. Beskickningarna skall anpassa sin tjänstetid och öppethållningen för allmänheten på det sätt som de lokala förhållandena och betjäningen av allmänheten förutsätter. Tjänsteåligganden skall i fall av tillfällig art på en förmans förordnande fullgöras även på annan tid och också annars då ett ärende inte kan uppskjutas. Ministeriet skall underrättas om arbetstidsarrangemangen.

Permanenta och särskilda delegationer kan med ministeriets tillstånd stängas för högst fyra veckor under en tid då verksamheten vid respektive organisation eller samarbetsorgan på grund av en semesterperiod eller av andra skäl har avbrutits. En förutsättning är att stängningen inte är till men för skötseln av delegationens åligganden.

Angående arbetstiden för utrikesrepresentationens personal gäller vad som särskilt stadgas, bestäms eller överenskoms.

51 §

Om placeringsorterna för de beskickningar som avses i 47 § 1 mom. stadgas i förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet (486/90).

Beskickningarnas uppgifter
52 §

Ambassaderna och legationerna skall, med beaktande av gällande internationella överenskommelser, inom sitt verksamhetsområde

1) representera finska staten samt bevaka statens politiska, ekonomiska och kulturella intressen samt finska medborgares och samfunds rättigheter och intressen,

2) främja kännedomen om Finland,

3) underrätta ministeriet om sådana händelser och andra omständigheter som är av betydelse ur Finlands synvinkel,

4) sköta de uppgifter som i Finland ankommer på andra myndigheter samt andra uppgifter vilkas skötsel utomlands enligt lag, förordning eller någon internationell överenskommelse ankommer på beskickningarna,

5) utföra andra uppgifter som ministeriet ålägger dem.

53 §

Angående permanenta och särskilda delegationers uppgifter i respektive organisationer och samarbetsorgan samt uppgifterna för konsulat som förestås av en utsänd konsul gäller i tillämpliga delar vad som i 52 § stadgas om uppgifterna för ambassaderna och legationerna.

Detsamma gäller konsulat som förestås av en honorar konsul, till den del inget annat föranleds av Wienkonventionen om konsulära förbindelser.

54 §

Ministeriet utfärdar föreskrifter och anvisningar för beskickningarna om skötseln av utrikesrepresentationens uppgifter.

Om rätten för andra myndigheter att vid behov meddela föreskrifter och anvisningar om skötseln av de uppgifter som avses i 52 § 4 punkten stadgas särskilt.

Uppgifter för beskickningarnas tjänstemän
55 §

En beskickningschef leder beskickningens verksamhet och svarar för att uppgifterna sköts ekonomiskt och med framgång. Angående chefens uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som i 22 § stadgas om uppgifterna för en avdelningschef vid ministeriet.

Till ledningen av beskickningens verksamhet hör även att styra och följa personalens representationsarbete. Dessutom skall chefen styra, samordna och övervaka verksamheten vid underlydande beskickningar.

Med beskickningschef avses i denna förordning en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som har utsetts till chef för en diplomatisk beskickning eller ett konsulat som förestås av en utsänd konsul.

56 §

Angående uppgifterna för en tjänsteman som leder en beskickning i ett biackrediteringsland och förmannen för en enhet som hör till en beskickning gäller i tillämpliga delar vad som i 55 § stadgas om uppgifterna för en beskickningschef.

57 §

Den övriga personalen vid en beskickning sköter uppgifter i enlighet med tjänste- och uppgiftsbenämningen samt uppgifter som bestäms av beskickningschefen eller den tjänsteman som förestår beskickningen.

Chefen kan utfärda närmare bestämmelser om skötseln av uppgifter och ordnandet av verksamheten också i beskickningens arbetsordning på det sätt som stadgas i 98 §.

Om uppgifterna för utrikesförvaltningens personal vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul bestämmer vid behov ministeriet.

58 §

Vid förhinder för en beskickningschef eller för en tjänsteman som förestår en beskickning träder i hans ställe en i 85 § 2 mom. nämnd tjänsteman vid beskickningen eller någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen som har förordnats därtill av ministeriet.

Om tjänstemän som avses i 1 mom. inte finns på plats kan beskickningschefen även förordna någon annan tjänsteman vid beskickningen att sköta beskickningens löpande administrativa ärenden.

59 §

Då en beskickningschef besöker Finland skall han vara anträffbar för allmänheten enligt ministeriets prövning högst två dagar i kalenderåret. Dessa dagar räknas som tjänstgöringsdagar.

Avgörande av ärenden vid beskickningarna
60 §

En beskickningschef avgör utöver vad som stadgas i 75 § 2 och 3 mom., 89 § 2 mom., 91 § 1 mom. 1 punkten samt 92 § 2-4 mom. inom ramen för anslagen samt de föreskrifter och anvisningar som ministeriet meddelar ärenden som angår

1) chefens och beskickningens övriga personals tjänsteresor i stationeringslandet och biackrediteringslandet,

2) representationsersättningar,

3) transport av personalens flyttgods och ersättning av transportkostnader i vissa fall,

4) anskaffning, användning och avskrivning av inventarier,

5) användningen av medel som anvisats för övrig intern verksamhet,

6) informationsverksamhet och kultursamarbete som berör Finland inom beskickningens verksamhetsområde,

7) avgiftsbelagd serviceverksamhet för främjande av exporten,

8) ekonomiskt bistånd som avses i 8 § 1 mom. lagen om utrikesförvaltningen,

9) andra ärenden som ankommer på beskickningen, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.

Ministeriet kan berättiga en beskickningschef att överföra sin beslutanderätt enligt 1 mom. 1-8 punkten på förmannen för en enhet som hör till beskickningen eller på annan personal vid beskickningen.

61 §

Angående beslutanderätten för en tjänsteman som förestår en beskickning i ett biackrediteringsland gäller vad som stadgas i 60 § 1 mom. 1-9 punkten, 75 § 2 och 3 mom. samt 89 § 2 mom. om beslutanderätten för en beskickningschef, om ärendena inte på grund av deras betydelse skall avgöras av chefen.

Ministeriet kan ge utrikesförvaltningens personal som placerats vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul den beslutanderätt som avses i 60 § 1 mom. 1-8 punkten i den omfattning som behövs för skötseln av uppgifterna.

62 §

I lagen om utrikesförvaltningen stadgas om

1) rätten för vissa tjänstemän vid beskickningarna att utföra uppgifter som i Finland ankommer på notarius publicus eller som enligt lag, förordning eller någon internationell överenskommelse utomlands ankommer på en beskickning,

2) ministeriets rätt att befullmäktiga andra vid beskickningen anställda finska medborgare att utföra uppgifter som avses i 1 punkten,

3) ministeriets rätt att befullmäktiga en honorar konsul att utföra uppgifter som avses i 1 punkten.

4 kap.

Utrikesförvaltningens tjänster samt stadganden som gäller tjänstemännen

Tjänster
63 §

Inom utrikesförvaltningen finns följande tjänster:

1)allmänna tjänster : utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, translator, attaché, administrativ attaché, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare, biträdande vaktmästare,

2) presstjänster : pressråd, pressekreterare, pressattaché,

3) biståndstjänster : biståndsråd, biståndssekreterare, biståndsattaché,

4)speciella tjänster : statssekreterare, understatssekreterare, generalsekreterare, biträdande generalsekreterare, lagstiftningsråd, ADB-chef, redovisningschef, säkerhetschef, telekommunikationschef, specialforskare, överinspektör, ekonomisekreterare, byråingenjör, övertranslator, överrevisor, kamrer, translator, forskare, upphandlingssekreterare, utbildningssekreterare, utredningssekreterare, samarbetssekreterare, arkivarie, inspektör, bibliotekarie, revisor, biblioteksamanuens, notarie, redovisningssekreterare, kurssekreterare, registrator, huvudbokförare, vaktmästerichef, bokförare, lagerförvaltare, telefonist.

Vid ministeriet finns också tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande. Inom utrikesrepresentationen finns tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande som har anställts för viss tid i uppgifter inom handeln och journalistiken och på andra specialområden. Dessutom finns inom utrikesrepresentationen personal i arbetsavtalsförhållande som har anställts i stationeringsländerna.

64 §

De tjänstemän som innehar speciella tjänster och de övriga anställda vid ministeriet arbetar varaktigt vid ministeriet, om inte annat föranleds av 78 § 1 mom. De som har anställts för viss tid för en uppgift inom utrikesrepresentationen och de som har anställts i stationeringsländerna arbetar vid respektive beskickning.

Övriga tjänstemän är med vissa undantag skyldiga att arbeta både vid ministeriet och inom utrikesrepresentationen eller skyldiga att efter övergång från ministeriet till utrikesrepresentationen återgå till ministeriet på det sätt som stadgas i 78 §.

65 §

Ett utrikesråd och ett biståndsråd som är chef för en ambassad, en permanent delegation eller en särskild delegat ön har befullmäktigad utomordentlig ambassadörs rang och värdighet, ett utrikesråd, ett ambassadråd och ett biståndsråd som är chef för en legation enligt beslut av republikens president antingen rang och värdighet av utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister eller chargé d'affaires samt chefen för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul beroende på konsulatets art generalkonsuls, konsuls eller vicekonsuls rang och värdighet. En tjänsteman som leder en beskickning i ett biackrediteringsland kan enligt beslut av republikens president ha rang och värdighet av chargé d'affaires ad interim.

Andra tjänstemän inom utrikesförvaltningen kan tilldelas en titel av republikens president för den tid som de är i utrikesförvaltningens tjänst. Utrikesministeriet beslutar dock om den tjänstetitel som en person som tjänstgör inom utrikesrepresentationen kan använda inom utrikesrepresentationen under den tid tjänstgöringen vid en viss beskickning varar.

Behörighetsvillkor
66 §

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som i statstjänstemannalagen stadgas om finskt medborgarskap och i 67 § om språkkunskap

1) för statssekreteraren, understatssekreterare, utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare och attaché att han har konstaterats vara behörig för allmänna tjänster inom utrikesförvaltningen på det sätt som stadgas i 71 § eller att han har vunnit behörighet för dem enligt grunder som gällt tidigare,

2) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attaché för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång, samt godkänd genomgång av en kurs i utrikesförvaltning eller en orienteringskurs i internationella frågor,

3) för pressråd, pressekreterare och pressattaché för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller annars goda förutsättningar att sköta tjänsten,

4) för biståndsråd, biståndssekreterare och biståndsattaché för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

5) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen,

6) för generalsekreterare, biträdande generalsekreterare, ADB-chef, redovisningschef, säkerhetschef, telekommunikationschef, specialforskare, överinspektör, ekonomisekreterare, byråingenjör, övertranslator, överrevisor, utbildningssekreterare och forskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för forskare i arkivuppgifter dessutom examen på arkivområdet,

7) för utredningssekreterare, samarbetssekreterare, kamrer och revisor för tjänsten lämplig högskoleexamen, för arkivarie för tjänsten lämplig högskoleexamen och examen på arkivområdet samt för bibliotekarie för tjänsten lämplig högskoleexamen och examen på området för biblioteks- eller informationstjänst,

8) för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan lämplig examen,

9) för upphandlingssekreterare och inspektör för tjänsten lämplig examen på institutnivå,

10) för övriga tjänstemän en sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång, för avdelningssekreterare dessutom sådan inom utrikesförvaltningen förvärvad erfarenhet som uppgifterna kräver.

Av de tjänstemän som avses i 3-7 och 9 punkten krävs dessutom förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

67 §

Av de tjänstemän som avses i 66 § 1 mom. 2-8 punkten krävs fullständig förmåga att använda finska samt god eller nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska och av de tjänstemän som avses i 9 punkten god förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 66 § 1 mom. 2 punkten fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska och av de tjänstemän som avses i 3-10 punkten den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten.

Om den kunskap i finska och svenska samt främmande språk som är en förutsättning för att en tjänsteman skall konstateras vara behörig på det sätt som avses i 66 § 1 mom. 1 punkten stadgas i 69 och 71 §§.

68 §

Till utrikesråd, ambassadråd och utrikessekreterare kan även utnämnas personer som inte har den behörighet som avses i 66 § 1 mom. 1 punkten, om skötseln av uppgifterna även främjas av erfarenhet som förvärvats inom andra områden än utrikesförvaltningen. Härvid är behörighetsvillkoren, utöver finskt medborgarskap och fullständig förmåga att använda finska samt god eller nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska, för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, den erfarenhet som krävs för att uppgifterna skall kunna skötas med framgång och den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten. Dessa tjänstemän arbetar varaktigt vid ministeriet.

Tjänstemän som avses i 1 mom. är

1) de utrikesråd eller ambassadråd som utses till chefer för ekonomibyrån, fastighets- och materielförvaltningsbyrån samt arkiv- och kanslibyrån vid administrativa avdelningen, sex ambassadråd eller utrikessekreterare och tre utrikessekreterare som sköter andra uppgifter vid avdelningen,

2) ett utrikesråd, åtta ambassadråd och fyra utrikessekreterare vid handelspolitiska avdelningen,

3) ett ambassadråd och tre utrikessekreterare vid rättsavdelningen,

4) det utrikesråd som förordnas till tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern och ett ambassadråd vid samarbetsministerns sekretariat.

69 §

Av en tillfällig attaché fordras

1) högre högskoleexamen eller annars goda förutsättningar för tjänstgöring inom utrikesförvaltningen,

2) fullständig förmåga att använda finska samt god eller nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska,

3) fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett samt dessutom nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda ett annat av följande språk: engelska, franska, ryska, spanska eller tyska,

4) att han på godtagbart sätt har genomgått ett gallringsprov som utrikesministeriet ordnar.

70 §

En tillfällig attaché skall tjänstgöra på prov i minst ett och ett halvt år och under denna tid på godtagbart sätt genomgå den grundutbildning samt praktik vid ministeriet och utrikesrepresentationen som ministeriet ordnar.

Har en tillfällig attaché tidigare tjänstgjort inom utrikesförvaltningen, kan ministeriet besluta att provtjänstgöringen är kortare än vad som stadgas i 1 mom., dock minst ett år.

71 §

Efter provtjänstgöringen avgör gallrings- och utbildningsnämnden frågan om den tillfällige attachéns kompetens för allmänna tjänster inom utrikesförvaltningen.

Ministeriet skall för avgörande av frågan ge nämnden en behövlig utredning om den framgång med vilken den tillfälliga attachén har fullgjort sina tjänsteåligganden och genomgått sin grundutbildning samt ett utlåtande om den tillfälliga attachéns lämplighet för anställning inom utrikesförvaltningen.

En förutsättning för att den tillfälliga attachén skall konstateras vara kompetent är att den provtjänstgöring som nämns i 70 § har fullgjorts på godtagbart sätt samt att attachén har fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska och ett annat av de språk som nämns i 69 § 3 punkten.

72 §

Den kunskap i främmande språk som krävs enligt denna förordning skall styrkas genom intyg som har utfärdats av en ordinarie lärare i respektive språk vid en högskola i Finland eller av en lärare som utses av utrikesministeriet.

Besättande av tjänster
73 §

Statssekreteraren, understatssekreterarna samt utrikesråden och biståndsråden med motsvarande avlöning utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Ambassadråd, annat än i 1 mom. avsett biståndsråd, pressråd, generalsekreterare och lagstiftningsråd utnämns av statsrådet.

Övriga ordinarie tjänstemän utnämns och tillfälliga tjänstemän anställs av utrikesministeriet på det sätt som stadgas i 74 §.

74 §

Ministern utnämner eller anställer attachéer, motsvarande tjänstemän eller tjänstemän med högre tjänsteställning än dessa. Tillfälliga attachéer anställs bland de sökande som gallrings- och utbildningsnämnden har ansett lämpliga för utrikesförvaltningens tjänster.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av chefen för ministeriets administrativa avdelning.

Ett tjänsteförhållande uppsägs av den som utnämner eller anställer tjänstemannen.

75 §

Personal i arbetsavtalsförhållande vid utrikesförvaltningen anställs och beslut om deras arbetsavtal fattas, om inte ärendet med stöd av 41 § ankommer på chefen för avdelningen för utvecklingssamarbete, av

1) administrativa understatssekreteraren, då uppgiften motsvarar uppgifterna för en attaché eller en tjänsteman med högre tjänsteställning än en attaché,

2) chefen för ministeriets administrativa avdelning i andra fall än de som avses i 1 punkten.

Personal i arbetsavtalsförhållande som avlönas i stationeringslandet anställs och beslut om arbetsavtalen fattas dock av beskickningschefen med stöd av ett beslut som ministeriet fattar särskilt för varje beskickning samt inom ramen för anslagen och de föreskrifter och anvisningar som ministeriet meddelar.

Ett arbetsavtal uppsägs av den som har anställt personen.

76 §

Allmänna tjänster, med undantag av de tjänster som avses i 68 §, presstjänster, biståndstjänster, tjänster vid säkerhetsenhet samt tjänsterna som statssekreterare och understatssekreterare besätts utan att de ledigförklaras.

77 §

Uppgifterna för tillfälliga attachéer ledigförklaras i allmänhet en gång om året. Till de skriftliga ansökningarna, som skall tillställas ministeriet, skall fogas behövliga utredningar.

Ansökningarna behandlas av gallrings- och utbildningsnämnden. Den undersöker om sökanden uppfyller behörighetsvillkoren enligt 69 § och ger sitt utlåtande om sökandens lämplighet.

Tjänstemännens flyttningsskyldighet
78 §

Administrativa attachéer och tjänstemän med högre tjänsteställning är skyldiga att flytta till ett annat uppdrag eller en annan tjänstgöringsort från ministeriet till utrikesrepresentationen, från en stationeringsort inom utrikesrepresentationen till en annan och att övergå från utrikesrepresentationen till ministeriet, om inte annat föranleds av 3 mom. Av de tjänstemän som innehar speciella tjänster har statssekreteraren och understatssekreterarna samma skyldighet.

Andra än i 1 mom. åsyftade tjänstemän som innehar allmänna tjänster samt presstjänstemän och biståndstjänstemän är skyldiga att övergå endast från utrikesrepresentationen till ministeriet.

Tjänstemännen byter uppgift eller tjänstgöringsort i sin egen tjänst, med undantag av statssekreteraren och understatssekreterarna, vilka före överföringen skall utnämnas till tjänster som utrikesråd. Flyttningsskyldigheten gäller inte i 68 § avsedda tjänstemän som utnämnts till en allmän tjänst.

Tjänstgöringsorten bestäms i enlighet med 4 § lagen om utrikesförvaltningen av den som utnämner till tjänsten, om tjänstgöringsorten inte bestäms genom förordnande till en sådan uppgift vid ministeriet eller inom utrikesrepresentationen som avses i 79-81 eller 85 §§. Detsamma gäller bestämmande av tjänstgöringsort vid flyttningar som grundar sig på tjänstemannens egen ansökan.

Förordnande att sköta en uppgift vid ministeriet
79 §

Av understatssekreterarna förordnas

1) en till administrativ understatssekreterare (administrativa och juridiska ärenden samt ärenden som hör till protokollavdelningens verksamhetsområde),

2) en till politisk understatssekreterare (politiska samt press- och kulturärenden),

3) en till handelspolitisk understatssekreterare (ärenden som hänför sig till Finlands internationella handels-, ekonomiska och trafikrelationer),

4) en till biståndsunderstatssekreterare (biståndsärenden).

Understatssekreterarna förordnas till sina uppgifter av republikens president.

80 §

Till avdelningschef, inspektör för utrikesförvaltningen, tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern, ambulerande ambassadör, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman förordnas ett utrikesråd. Till avdelningschef, biträdande avdelningschef och konsultativ tjänsteman vid avdelningen för utvecklingssamarbete kan också ett biståndsråd förordnas.

Förordnande till de uppgifter som avses i 1 mom. ges av republikens president. Om placering av konsultativa tjänstemän på ministeriets avdelningar, i fristående enheter eller under statssekreteraren eller en understatssekreterare beslutar ministern.

81 §

Till byråchef förordnas ett utrikesråd eller ambassadråd. Till byråchef vid avdelningen för utvecklingssamarbete kan även förordnas ett biståndsråd och till byråchef vid press- och kulturavdelningen även ett pressråd.

En byråchef förordnas till sin uppgift av republikens president och chefen för någon annan enhet vid en avdelning av ministern, om inte annat föranleds av 82 §.

82 §

Inspektören för utrikesförvaltningen är chef för övervaknings- och inspektionsenheten och tjänstemannaställföreträdaren för den nordiska samarbetsministern chef för den nordiska samarbetsministerns sekretariat.

Chef för administrativa avdelningens kommunikationsenhet är telekommunikationschefen, chef för ADB-enheten är ADB-chefen och chef för säkerhetsenheten är säkerhetschefen.

83 § Om placering av övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande på ministeriets avdelningar eller i fristående enheter beslutar administrativa understatssekreteraren, om placering av avdelningssekreterare, motsvarande tjänstemän och tjänstemän med lägre tjänsteställning än dessa samt om hur motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande skall placeras beslutar dock chefen för administrativa avdelningen.
Förordnande att sköta en uppgift vid en beskickning
84 §

Till chef för en ambassad som förestås av en ambassadör och till chef för en permanent delegation, en särskild delegation och ett konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul förordnas ett utrikesråd. Till chef för en sådan ambassad i vars verksamhet huvudvikten ligger på biståndsarbete kan även förordnas ett biståndsråd.

Till chef för en beskickning som förestås av ett sändebud eller en chargé d'affaires samt till ledande tjänsteman vid en beskickning i ett biackrediteringsland förordnas ett utrikesråd, ett ambassadråd eller ett biståndsråd.

Till chef för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul eller vicekonsul förordnas ett ambassadråd, ett biståndsråd, en utrikessekreterare, en biståndssekreterare, en administrativ utrikessekreterare, en attaché eller en administrativ attaché.

85 §

Förordnande till den uppgift som beskickningschef och ledande tjänsteman som avses i 84 § ges av republikens president.

Har en ordinarie chef eller ledande tjänsteman inte förordnats, är ett utrikesråd, ett ambassadråd, en utrikessekreterare eller en attaché vid beskickningen i ordningsföljd enligt tjänsteställning och tjänsteår tillfällig chef för beskickningen och förestår tillfälligt beskickningen. Ministeriet kan dock förordna någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen till tillfällig chef eller tillfällig ledande tjänsteman.

86 §

Utrikesministeriet skall ge en beskickningschef och en ledande tjänsteman vid en beskickning i ett biackrediteringsland tillfälle att avge utlåtande i ärenden som gäller förordnande och anställning av personal vid beskickningen och vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul och som underlyder beskickningen.

Chefen för en diplomatisk beskickning skall dessutom ges tillfälle att avge utlåtande i ärenden som gäller förordnande av någon att tjänstgöra som chef för ett sådant konsulat inom beskickningens verksamhetsområde som förestås av en utsänd konsul och förordnande av en i 1 mom. avsedd ledande tjänsteman.

87 §

Till honorar generalkonsul, honorar konsul eller honorar vicekonsul som är chef för ett konsulat som förestås av en honorar konsul utnämns en för uppgiften enligt prövning utsedd person. Utom chefen kan till samma konsulat även förordnas andra honorära konsuler och honorära vicekonsuler. De honorära konsulerna behöver inte vara finska medborgare.

Honorära generalkonsuler utnämns av republikens president och övriga honorära konsuler av ministeriet. Alla honorära konsuler beviljas på ansökan avsked av ministeriet. En honorar konsul kan av den utnämnande myndigheten befrias från sitt uppdrag då Finlands intressen eller andra skäl kräver det.

Det ankommer på chefen för en diplomatisk beskickning eller för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul att göra framställningar i ärenden som gäller honorära konsuler inom hans verksamhetsområde.

Tjänstledighet och motsvarande befrielse
88 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas tjänstemän inom utrikesförvaltningen av chefen för personalbyrån vid ministeriets administrativa avdelning.

Tjänstledighet enligt prövning beviljas

1) i fråga om tjänstemän som republikens president utnämner, av ministeriets administrativa understatssekreterare för högst ett år och av statsrådet för längre tid än ett år,

2) i fråga om tjänstemän som statsrådet utnämner, av ministeriets administrativa understatssekreterare,

3) i fråga om tjänstemän som ministeriet utnämner eller anställer, av chefen för administrativa avdelningen.

89 §

Befrielse som motsvarar tjänstledighet beviljas utrikesförvaltningens personal i arbetsavtalsförhållande i de fall som avses i 88 § 1 mom. av chefen för personalbyrån vid ministeriets administrativa avdelning och befrielse enligt prövning av chefen för administrativa avdelningen.

Befrielse för personal som anställts i stationeringslandet beviljas dock av beskickningschefen, om beskickningschefen också anställer personalen.

90 §

Vikarier och tjänst förrättande som sköter en tjänst interimistiskt anställs av den som enligt 88 § 2 mom. beviljar tjänstledighet.

91 §

En honorar konsul beviljas befrielse från skötseln av sina uppgifter

1) för högst ett år av chefen för den ambassad eller legation eller det konsulat, som förestås av en utsänd konsul, under vilken eller vilket konsulatet som förestås av den honorära konsuln lyder,

2) för över ett år av chefen för ministeriets administrativa avdelning.

Innan en honorar konsul beviljas befrielse från skötseln av sina uppgifter, skall han som sin vikarie föreslå en lämplig person som den som beviljar befrielsen, efter att ha godkänt honom som vikarie, förordnar att under tiden för befrielsen sköta den honorära konsulns uppgifter.

En beskickning skall utan dröjsmål underrätta ministeriet när befrielse beviljas och en vikarie förordnas.

Semester
92 §

Semestertiderna för ministeriets personal fastställs av chefen för respektive byrå eller annan enhet vid avdelningen. Semestertiderna för dessa samt för biträdande avdelningscheferna och för tjänstemän som inte hör till enheterna fastställs av avdelningschefen. Semestertiderna för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna, för konsultativa tjänstemän som inte hör till avdelningarna samt för understatssekreterarna fastställs av statssekreteraren.

Semestertiderna för personalen vid en beskickning fastställs av beskickningschefen och beskickningschefens semestertider av ministeriets administrativa understatssekreterare. En beskickningschef kan dock hålla högst sex vardagar semester utan ministeriets fastställande. Om sådana semestrar skall ministeriet underrättas på förhand.

Semestertiderna för utrikesförvaltningens personal vid ett konsulat som förestås av en honorar konsul fastställs av chefen för den ambassad, den legation eller det konsulat, som förestås av en utsänd konsul, under vilken eller vilket konsulatet som förestås av den honorära konsuln lyder.

Om betalning av semesterersättning till personalen inom utrikesförvaltningen bestämmer chefen för personalbyrån vid ministeriets administrativa avdelning, i fråga om personal som anställts i stationeringslandet dock beskickningschefen, om beskickningschefen också anställer personalen.

93 §

Angående semester för dem som tjänstgör inom utrikesrepresentationen gäller vad som stadgas i förordningen om semester för statens tjänstemän (692/73), likväl med följande undantag:

1) på dem som tjänstgör inom utrikesrepresentationen tillämpas inte vad som i 16 § i nämnda förordning stadgas om beviljande av förlängd semester när en del av semestern hålls under annan tid än semesterperioden,

2) chefen för en diplomatisk beskickning får, om han har fyllt 50 år, oberoende av antalet tjänsteår semester på samma grunder som en tjänsteman för vilken den tjänstetid som berättigar till semester uppgår till sammanlagt 15 år,

3) en person i utrikesrepresentationens tjänst som inte är finsk medborgare kan med ministeriets samtycke beviljas semester i enlighet med de semesterstadganden som gäller på hans stationeringsort,

4) om semester inte har kunnat ordnas före den 1 maj året efter semesteråret, har en tjänsteman som tjänstgör vid en beskickning utanför Europa rätt att av varje semester använda högst hälften efter ovan nämnda tid, på det villkor att han tillbringar åtminstone hälften, likväl högst 48 vardagar under samma semesterår, av den på detta sätt under ett eller flera år outnyttjade semestertiden i Finland,

5) om en tjänsteman som avses i 4 punkten förflyttas till ministeriet eller till en beskickning i Europa och om han vid tidpunkten för förflyttningen har outnyttjad semester från föregående år, bibehåller han sin rätt till semester så att semestern under det löpande semesteråret eller, med ministeriets tillstånd, under påföljande semesterår förlängs med lika många dagar; för den som förflyttats till en beskickning i Europa gäller likväl villkoret att han skall tillbringa åtminstone hälften av dessa dagar i Finland.

94 §

Om en tjänsteman, som är anställd vid utrikesrepresentationen, i samband med resor till Finland tillbringar minst tolv dagar av sin ordinarie eller av sin i 93 § 4 eller 5 punkten nämnda inbesparade semester i Finland, är han berättigad att få en tilläggssemester på sex vardagar samt dessutom ett antal resedagar som ministeriet fastställer särskilt för varje beskickning och vilkas maximiantal är tio vardagar. Ovan nämnda rätt kan utnyttjas endast en gång per år. Resedagarna skall utnyttjas i samband med resor till Finland, och de kan inte överföras till följande semesterår utan ministeriets tillstånd, som beviljas endast i undantagsfall.

Då någon som avses i 1 mom. och som tjänstgör vid en beskickning utanför Europa fortsätter sin semester i Finland under en längre tid än 22 vardagar, är han berättigad att för denna fortsatta semester få en tilläggssemester på en vardag för varje period av tre semesterdagar, likväl inte mer än sex vardagar för varje kalenderår före det löpande året.

Förutsättningen för detta är att han inte har fått tilläggssemester eller resedagar föregående år.

5 kap.

Gallrings- och utbildningsnämnden

95 §

Gallrings- och utbildningsnämnden sköter de uppgifter varom stadgas i 71 och 77 §§ och vilka gäller valet av tillfälliga attachéer och konstaterande av deras kompetens samt gör framställningar om och ger utlåtanden i principiellt viktiga och vittsyftande frågor som gäller utbildningen inom utrikesförvaltningen.

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar. Ordförand är utrikesministeriets administrativa under statssekreterare och vice ordförande chefen för administrativa avdelningen. De övriga medlemmarna förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Av dessa skall åtta vara förtrogna med utrikesförvaltningen, andra allmänna uppdrag näringslivet eller utbildningsfrågor samt två vara företrädare för personalen inom utrikesförvaltningen. Om en medlem av nämnden beviljas avsked under sin mandattid, förordnar statsrådet i hans ställe en ny medlem för den återstående mandattiden.

96 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov. Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande.

Sekreterare i nämnden är en av utrikesministeriet förordnad tjänsteman vid administrativa avdelningen. Om nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om kommittéer.

6 kap

Särskilda stadganden

97 §

De uppgifter som ankommer på ministeriets avdelningar, byråer och övriga enheter och arbetsfördelningen mellan dessa samt vid behov tjänstemännens åligganden och arbetsfördelningen mellan dem bestäms närmare i ministeriets arbetsordning, som fastställs av ministern.

Ministern eller statssekreteraren bestämmer vid behov på vilken avdelning eller fristående enhet handläggningen av ett ärende ankommer.

98 §

För en beskickning kan en arbetsordning fastställas i vilken personalens uppgifter och arbetsfördelningen närmare bestäms. I arbetsordningen kan också bestämmas att beskickningen indelas i enheter, om detta är nödvändigt på grund av verksamhetens omfattning eller uppgifternas art.

Arbetsordningen fastställs av beskickningschefen. Innan den fastställs skall utlåtande om den begäras hos ministeriet.

99 §

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som vid ministeriet ministern, statssekreteraren, respektive understatssekreterare eller chef för en verksamhetsenhet och vid en beskickning beskickningschefen eller den tjänsteman som leder beskickningen bestämmer.

100 §

På samarbetet mellan ministeriet och beskickningarna samt personalen skall tillämpas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som har ingåtts med stöd av den.

Om skötseln av uppgifter som hör till utrikesförvaltningens ekonomiförvaltning bestäms i redovisningsreglementet, som fastställs av finansministeriet.

101 §

Tjänstemän och andra arbetstagare inom utrikesförvaltningen skall då de träder i utrikesförvaltningens tjänst utan dröjsmål avge en skriftlig försäkran om att de inte utan vederbörligt tillstånd för utomstående eller för andra i utrikesförvaltningens tjänst kommer att röja och inte heller till egen eller annans nytta använda någon sådan omständighet som rör utrikesförvaltningen eller hör till dess verksamhetsområde och som är betecknad såsom hemlig eller konfidentiell eller som på grund av sakens natur uppenbarligen inte heller annars får röjas. Denna tystnadsplikt upphör inte då anställningsförhållandet upphör.

Då någon som är i utrikesförvaltningens tjänst på tjänstens vägnar ämnar uttala sig i viktiga frågor som beror Finlands förhållanden till främmande stater, skall han för sin fram ställning utverka tillstånd av avdelningschefen eller beskickningschefen.

102 §

Avgångsåldern i utrikesförvaltningens tjänster är i fråga om statssekreterare, understatssekreterare, utrikesråd, biståndsråd, ambassadråd och pressråd 65 år.

En honorar konsul anses ha avgått från sitt uppdrag vid utgången av det kalenderår då han fyller 70 år. Ministeriet kan dock av särskilda skäl berättiga en honorar konsul att fortsätta i sitt uppdrag en bestämd tid efter avgångsåldern.

103 §

En tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör vid utrikesrepresentationen svarar i tvistemål som rör honom personligen samt i brottmål, om brottet har begåtts utomlands och målet inte enligt lag skall handläggas av högre rätt, vid rådstuvurätten i Helsingfors.

Tjänstemän som utnämnts av republikens president åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid rådstuvurätten i Helsingfors.

104 §

I en beskicknings beslut som har meddelats i ett ärende som gäller ekonomisk fördel som beror på anställningsförhållandet söks ändring genom besvär hos utrikesministeriet i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring får inte sökas genom besvär i en beskicknings beslut om bistånd som avses i 8 § 1 mom. lagen om utrikesförvaltningen.

105 §

Ändring får inte sökas genom besvär i gallrings- och utbildningsnämndens utlåtande om huruvida en person som har sökt anställning som tillfällig attaché är lämplig eller ej och inte heller i nämndens beslut som gäller en tillfällig attachés behörighet för allmänna tjänster inom utrikesförvaltningen.

Ändring får inte heller sökas genom besvär i beslut som gäller bestämmande av tjänstgöringsort eller förordnande till uppgift.

106 §

Utrikesministeriet kan utfärda närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

7 kap.

Ikraftträdande

107 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) jämte senare ändringar. En arbetsordning som har utfärdats med stöd av den förordningen som nu upphävs är dock till den del den inte strider mot denna förordning i kraft tills nya arbetsordningar som utfärdas med stöd av denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

108 §

Uppgiften att i enlighet med 75 § 2 mom. anställa sådan personal i arbetsavtalsförhållande som avlönas i stationeringslandet samt att fatta beslut om deras arbetsavtal överförs på beskickningscheferna i den ordning som utrikesministeriet bestämmer.

Vid tillämpningen av stadgandet i 88 § 2 mom. om beviljande av tjänstledighet och stadgandet i 103 § 2 mom. om domstol vid åtal för tjänstefel betraktas som utnämnande instans den myndighet eller den tjänsteman på vilken beslutanderätten enligt denna förordning ankommer.

En honorar konsul som har fyllt 70 år när denna förordning träder i kraft anses ha avgått från sitt uppdrag vid utgången av år 1990.

109 §

Stadgandena om behörighetsvillkor i denna förordning gäller inte en tjänsteman i den tjänst som han innehar när förordningen träder i kraft eller till vilken han har utnämnts före det.

Sådan dispens från behörighetsvillkor som har beviljats före ikraftträdandet gäller även de tjänster inom utrikesförvaltningen som avses i denna förordning.

Utan hinder av vad som stadgas i 66 § 1 mom. 1 punkten om konstaterande av behörighet för allmänna tjänster inom utrikesförvaltningen, i 69 § 4 punkten om godkänd genomgång av det gallringsprov som utrikesministeriet ordnar samt i 71 § 3 mom. om fullgörande av provtjänstgöring på ett godtagbart sätt och om stadgad kunskap i andra främmande språk än engelska kan ett pressråd eller en pressekreterare vars tjänst indras utnämnas till ambassadråd eller utrikessekreterare.

Helsingfors den 31 maj 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.