480/1990

Given i Helsingfors den 31 maj 1990

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras 52 § 3 mom., 124 § 3 mom. och 137 § 1 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59),

sådana de lyder i förordning av den 20 oktober 1989 (930/89), som följer:

52 §

Om byggnadslov söks för ett område som ingår i ett av statsrådet godkänt skyddsprogram eller i ett vid miljöministeriet anhängigt förslag till skyddsprogram som avses bli behandlat av statsrådet eller för ett område som i en gällande regionplan har reserverats som rekreations- eller skyddsområde, skall länsstyrelsens utlåtande inhämtas. Utlåtandet skall ges inom sex månader.

124 §

Om byggnadslov söks för ett område som ingår i ett av statsrådet godkänt skyddsprogram eller i ett vid miljöministeriet anhängigt förslag till skyddsprogram som avses bli behandlat av statsrådet eller ett område som i en gällande regionplan har reserverats som rekreations- eller skyddsområde, skall länsstyrelsens utlåtande inhämtas. Utlåtandet skall ges inom sex månader.

137 §

Vad som i 77-79, 81-83, 85, 85 a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 102, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 130 a, 131, 132, 132 a, 147 b och 149 a §§ samt i tillämpliga delar vad som i 75, 80, 84, 122, 125, 128 och 133 §§ är stadgat gäller vid byggande på ett område för vilket inte har fastställts stadsplan, byggnadsplan eller strandplan.Denna förordning träder i kraft den 4 juni 1990.

Helsingfors den 31 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.