451/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 1, 5 och 6 §§ samt 11 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 5 §§ delvis ändrade genom lag av den 31 december 1985 (1119/85), 6 § i nämnda lag samt 11 a § 1 mom. i lag av den 11 januari 1985 (28/85), som följer:

1 §

Med barndagvård avses i denna lag anordnande av vård av barn i form av daghemsvård, familjedagvård, lekverksamhet eller annan dagvårdsverksamhet.

Daghemsvård får anordnas i en för detta ändamål reserverad lokal, nedan daghem.

Familjedagvård får anordnas i ett privathem eller på någon annan hemliknande vårdplats, nedan familjedaghem.

Lekverksamhet och annan dagvårdsverksamhet får anordnas på en för detta ändamål reserverad plats.

Behövlig transport kan också anordnas för dagvårdsbarn.

5 §

Angående det antal barn som vårdas i daghem och familjedaghem samt om den personal som deltar i vård- och fostringsuppgifter stadgas närmare genom förordning.

6 §

Dagvården skall i fråga om sanitära och övriga förhållanden vara lämplig för barn och för vård och fostran av barn.

11 a §

Kommunen skall, utöver vad som stadgas i 11 §, sörja för att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare efter utgången av den tid under vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) får betalas, efter eget val kan få antingen en sådan av kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 2 eller 3 mom. eller stöd enligt lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85) till dess barnet fyller tre år. Dagvården skall om möjligt anordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 13/90
Socialutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 26/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.