435/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av 16 och 38 §§ kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) 16 § och 38 § 1 mom., av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 juni 1981 (388/81), som följer:

16 §
Rösträtt

Rösträtt i kommunalval som förrättas i en kommun har en finsk medborgare som före valårets början har fyllt 18 år och som har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker i kommunen på valårets första dag.

Rösträtt har även en dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare som uppfyller de villkor som stadgas 1 mom. och som har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker i Finland under de två åren närmast före valåret.

38 §
Antalet fullmäktige

Fullmäktige väljs i enlighet med invånarantalet enligt lagen om befolkningsböcker i kommunen på årets första dag som följer:

Invånarantal Antal fullmäktige
högst 2 000 17
2 001-4 000 21
4 001-8 000 27
8 001- 15 000 35
15 001- 30 000 43
30 001- 60 000 51
60 001-120 000 59
120 001-250 000 67
250 001-400 000 75
över 400 000 85


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Skall kommunalval förrättas i någon kommun innan 90 dagar gått sedan denna lag trätt i kraft, skall likväl den lag tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 250/89
Grundlagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 8/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.