434/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 24 och 25 e §§, 37 § 2 mom. och 58 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 24, 25 e och 58 §§ i lag av den 3 maj 1985 (370/85) samt 37 § 2 mom. i lag av den 16 maj 1975 (319/75),

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 12 § 2 mom., 13 §, 14 § 1, 2 och 4 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 22 och 25 a §§, 25 c § 1 mom., 32 §, 35 § 1 mom., 38 § 3 mom., 40 och 41 §§, 43 a § 2-4 mom., 46 § 1-3 mom., 47 §, 49 § 3 och 4 punkten, 52 § 2 mom., 54 och 57 §§, 60 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 60 a § 1 mom., 61 §, 63 § 1 mom., 65 § 1 mom., 67 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 68 § 1 mom., 71 § 2 mom., 72 § 2 mom., 74 § 2 mom. 3 punkten, 80 b § 1 mom., 81 §, 82 § 1 mom., 90 och 91 §§, 98 § 1 och 2 mom., 100 a § 1 mom. och 103 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 §, 12 § 2 mom., 14 § 1, 2 och 4 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 22 och 25 a §§, 25 c § 1 mom., 32 §, 35 § 1 mom., 38 § 3 mom., 40 och 41 §§, 46 § 2 och 3 mom., 60 a § 1 mom., 61 §, 65 § 1 mom., 67 § 1 mom. 4 punkten, 68 § 1 mom., 74 § 2 mom. 3 punkten, 81 §, 82 § 1 mom., 90 §, 98 § 1 och 2 mom., 100 a § 1 mom. och 103 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, 13 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 29 januari 1988 (80/88), 43 a § 2-4 mom. och 71 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 16 maj 1975 samt 63 § 1 mom. och 80 b § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 29 januari 1988, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, ett nytt 3 mom. och till 31 e §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 maj 1975, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom., samt till lagen en ny 62 § i stället för den 62 § som upphävdes genom lag av den 3 maj 1985 som följer:

1 §

I andra valkretsar än i landskapet Ålands valkrets väljs genom proportionella val sammanlagt 199 riksdagsmän. I landskapet Ålands valkrets väljs en riksdagsman så som nedan stadgas.

2 §

Fördelningen mellan valkretsarna av riksdagsmannamandaten, med undantag av landskapet Ålands valkrets, verkställs enligt det invånarantal som avses i lagen om befolkningsböcker (141/69) och som gäller finska medborgare. Invånarantalet beaktas sådant det var den första dagen året före valåret eller, om valförrättningen hålls den 1 september eller senare, sådant det var på valårets första dag. Fördelningen verkställs av statsrådet i god tid före valet genom beslut som publiceras i Finlands författningssamling.

10 §

Vad 70 § 1 mom. kommunallagen stadgar om företrädare för kommunstyrelsen och 2 mom. om rätten att närvara vid nämndssammanträden gäller inte valnämnden eller valbestyrelsen.

12 §

Vallängderna för röstningsområdena består av förteckningar över de valberättigade personer som har haft hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker den första dagen året före valåret. Om valförrättningen hålls den 1 september eller senare, uppgörs vallängderna dock över de valberättigade som har haft hemort i Finland på valårets första dag.


13 §

Såsom underlag för vallängderna för röstningsområdena utskrivs basförteckningar kommunvis särskilt för varje röstningsområde enligt den indelning i röstningsområden som gällde vid utgången av juni året före valåret. Hålls valförrättningen den 1 september eller därefter, utskrivs basförteckningarna dock enligt den indelning i röstningsområden som gällde vid utgången av juni under valåret. I basförteckningarna skall upptas var och en som enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret är valberättigad i de kommande valen och som har hemort enligt lagen om befolkningsböcker i kommunen inom respektive röstningsområde den första dagen året före valåret eller, om valförrättningen hålls den 1 september eller senare, på valårets första dag. Basförteckningarna skall uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn, och i dem skall upptas vars och ens fullständiga namn och personbeteckning.

Till varje basförteckning skall för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår, den adress för honom som var känd då förteckningarna skrevs ut samt uppgift om i vilken valkrets han är valberättigad, i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen skall äga rum. Utom detta får kortet endast innehålla anvisningar om dess användning, om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet och om hur röstningen går till samt ett meddelande om den förhandsröstning som avses i 6 a kap.

Basförteckningarna och meddelandena på kort skall utarbetas i god tid före valen. Skall nya val förrättas på förordnande av republikens president, skall utarbetandet påbörjas så snart det har blivit känt att nya val skall förrättas.

Basförteckningarna och meddelandena på kort uppgörs på blanketter för vilka formulär fastställs av justitieministeriet. Befolkningsregistercentralen skall sända basförteckningarna och meddelandena på kort till respektive registerbyrå, som skall göra de ändringar i dem som behövs och som inverkar på rösträtten och sända dem vidare till de kommunala centralvalnämnderna senast den 44 dagen före valen.

14 §

Den kommunala centralvalnämnden skall senast den 37 dagen före valen granska basförteckningarna. Till dem skall fogas en valberättigad som inte har blivit införd i basförteckningen, trots att han enligt intyg av registerbyrån hade bort bli införd i den, samt en person vilken såsom utländsk medborgare har haft hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker den första dagen det år enligt vilket basförteckningarna skall uppgöras, och som blivit valberättigad innan vallängderna för röstningsområdena undertecknades. Den som inte är valberättigad skall uteslutas ur basförteckningarna genom att hans namn stryks över och orsaken till uteslutningen anges i förteckningen. Den i fråga om vilken förlust av valrätt enligt officiell utredning upphör att gälla före valdagen, skall införas i förteckningen såsom röstberättigad.

Sedan en basförteckning har blivit granskad och rättad på ovan nämnt sätt skall i den antecknas att den är vallängd för röstningsområdet, och den skall därefter undertecknas på den kommunala centralvalnämndens vägnar. Meddelandena på kort skall rättas på motsvarande sätt.


Registerbyråer och andra som för befolkningsböcker samt länsmän, stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna centralvalnämnden behövliga uppgifter. Denna kan kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för röstningsområdet.

15 §

Den kommunala centralvalnämnden skall till varje röstberättigad vars adress är känd sända ett i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Meddelandet sänds till den röstberättigade efter att meddelandet och basförteckningen har granskats för hans del, dock senast den 37 dagen före valen.

16 §

Den kommunala centralvalnämnden skall lägga fram vallängderna för röstningsområdena till granskning inom kommunen under två vardagar, dock inte en helgfri lördag, från och med den 32 dagen före valen. Vallängderna hålls framlagda båda dagarna klockan 9-20 under behörig tillsyn.


22 §

Anser registerbyrån att någon obehörigen har utelämnats ur vallängden för ett röstningsområde, att i den obehörigen har antecknats att någon är röstberättigad eller att en anteckning annars är oriktig, får den på tjänstens vägnar hos den kommunala centralvalnämnden framställa rättelseyrkande enligt 17 § 1 eller 3 mom., beroende på grunden för yrkandet, och att i den ordning som stadgas i 21 § söka ändring i ett beslut som har meddelats med anledning av ett sådant eller något annat rättelseyrkande.

25 a §

I vallängderna för valkretsarna skall befolkningsregistercentralen ta upp var och en som enligt uppgifterna i centrala befolkningsregistret är valberättigad i de kommande valen, men som inte har haft hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker vid den tidpunkt enligt vilken vallängderna för röstningsområdena skall utarbetas.

Var och en skall införas i vallängden för den valkrets inom vilken den kommun finns där han enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret senast har haft hemort i Finland. Hör denna kommun inte längre till Finland, skall den som är i fråga införas i vallängden för Helsingfors stads valkrets. Har han inte haft hemort i Finland, skall han införas i vallängden för den valkrets inom vilken den kommun finns till vars bortavarande befolkning han enligt uppgifter i centrala befolkningsregistret skall anses höra.

Längderna skall på blanketter för vilka justitieministeriet fastställer formulär uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn. I längderna skall för var och en införas fullständigt namn, personbeteckning och adress samt kommun enligt 2 mom.

25 c §

Befolkningsregistercentralen skall den 37 dagen före valen fastställa de vallängder för en valkrets som har uppgjorts enligt 25 a §. I varje längd skall antecknas den valkrets för vilken den är vallängd.


31 e §

I anmälan kan föreslås att i sammanställningen av kandidatlistorna skall tas in en beteckning för den gemensamma listan, i vilken skall ingå uttrycket gemensam lista. Beteckningen får inte vara olämplig, ej heller till sin betydelse alltför allmän eller annars missvisande. I en beteckning får alltid ingå ett i föreningsregistret infört namn, till vars användning föreningen bevisligen har gett de valmansföreningar som bildat den gemensamma listan sitt tillstånd. I beteckningen får likväl inte ingå namnet på ett i partiregistret antecknat parti.


32 §

Valkretscentralnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid, dock senast den 60 dagen före riksdagsmannavalen samt därefter den 47, 39 och 37 dagen före valen, fredagen före valen, valdagen, dagen efter valen och den 5 dagen efter valen samt vid någon annan tid, om behandlingen av ärendena kräver det.

35 §

Vid det sammanträde som hålls den 47 dagen före riksdagsmannavalen behandlas partiernas ansökningar jämte till dem fogade handlingar. Samtidigt bestäms genom lottning partiernas inbördes ordningsföljd för sammanställningen av kandidatlistorna, så att den inbördes ordningen mellan å ena sidan de partier som inte har ingått valförbund och å andra sidan valförbunden först lottas ut. Därefter lottas den inbördes ordningen inom valförbunden mellan de partier som har bildat valförbund.


38 §

Ovanför varje partis kandidatlista skall tryckas partiets namn. Kan partiets kandidater på grund av deras antal inte ordnas uppifrån ned på en spalt, skall kandidaterna ordnas radvis från vänster till höger på två spalter jämsides. Valförbunden och de partier som inte har ingått valförbund skall tillräckligt tydligt skiljas åt från varandra. Nedanför kandidatlistorna för de partier som bildat valförbund skall nämnas vilka partier som har bildat vilket valförbund.


40 §

Vid det sammanträde som hålls den 37 dagen före valen skall den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna, med beaktande av 39 § 1 mom., behörigen rättas och på grundval av den utarbetas en sammanställning av kandidatlistorna.

Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar om formen för sammanställningen av kandidatlistorna.

41 §

Valkretscentralnämnden skall låta trycka sammanställningen av kandidatlistorna samt till de kommunala centralvalnämnderna inom valkretsen sända ett tillräckligt antal av dem. Sammanställningen skall även skickas till alla kretsombud för de partier som ställt upp kandidater i valkretsen och till kommunstyrelserna inom valkretsen samt tillhandahållas allmänheten. Dessutom skall sammanställningarna sändas till justitieministeriet samt valkretscentralnämnderna för övriga valkretsar för att utdelas till valkretsens kommunala centralvalnämnder och valbestyrelser.

43 a §

Ordningsföljden för partiernas kandidatlistor och gemensamma listor bestäms så att i sammanställningen först antecknas partierna, grupperade från vänster till höger i den genom lottning bestämda ordningsföljden, och efter dessa de gemensamma listorna grupperade från vänster till höger i den ordningsföljd som bestäms genom lottning som har verkställts av valkretscentralnämnden. Ovanför varje gemensam lista införs den beteckning som har föreslagits för listan då den bildades. Om denna beteckning eller en beteckning som på grund av en framställd anmärkning senare har föreslagits för den gemensamma listan strider mot 31 e § 4 mom. eller om något förslag inte har framställts, fastställer valkretscentralnämnden en beteckning som endast anger den gemensamma listans ordningsföljd i sammanställningen i förhållande till andra gemensamma listor. Valmansföreningarnas kandidatlistor utanför de gemensamma listorna intas längst till höger i sammanställningen med början från översta raden i alfabetisk ordning, tydligt åtskilda från varandra.

Har någon upptagits även på ett partis kandidatlista, offentliggörs inte valmansföreningens kandidatlista i fråga om honom i sammanställningen av kandidatlistorna.

För en gemensam listas ombud och, då någon gemensam lista inte har bildats, för valmansföreningens ombud gäller vad 38 § 4 mom., 39 § 2 mom., 41 §, 59 § 5 mom., 60 § 1 mom. 7 punkten, 62 § 2 mom. och 93 § stadgar om ett partis kretsombud, samt för en gemensam listas ombud vad 100 § 1 mom. stadgar om ett partis kretsombud.

46 §

Riksdagsmannaval förrättas inom röstningsområdena den tredje söndagen i mars (valförrättning).

Har republikens president förordnat om nya val, äger valförrättningen rum den första söndagen närmast efter det 75 dagar har förflutit från den dag då förordnandet utfärdades.

Valförrättningen skall den kommunala centralvalnämnden tillkännage på det sätt på vilket kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall nämnas valtiden och röstningsområdenas röstningsställen. Tillkännagivandet kan utfärdas i samband med det meddelande som avses i 16 § 3 mom.


47 §

Valförrättningen begynner klockan 9 och fortgår utan avbrott till klockan 20.

Alla röstande som före klockan 20 har kommit tillstädes för att invänta sin tur har rätt att rösta. Väntrummet skall stängas och avspärras klockan 20. Om stängningen skall därförinnan de röstande som har kommit tillstädes underrättas.

49 §

Kommunal centralvalnämnd skall skrida till alla för valens förrättande nödvändiga åtgärder och för detta ändamål bland annat i god tid förvissa sig om att valnämnderna till sitt förfogande har:


3) vallängden;

4) av valkretscentralnämnden fastställda sammanställningar av kandidatlistorna, vilka skall anslås i valrummet och väntrummen samt i varje valbås; samt


52 §

Sedan valurnan vid valförrättningens början har tillslutits får den inte öppnas förrän rösträkningen begynner efter det röstningen har avslutats.

54 §

En röstande har rätt att avge sin röst till förmån för en kandidat i sammanställningen av kandidatlistorna för den valkrets där han är antecknad som röstberättigad.

57 §

I vallängden skall antecknas att den röstande har utövat sin rösträtt.

60 §

Valnämnd skall utse en av sina medlemmar att föra valprotokoll, vari antecknas:

1) den dag och de klockslag då valförrättningen började och förklarades avslutad;


Till sist skall protokollet läsas upp och justeras samt undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och minst en annan medlem av valnämnden, varefter det jämte bilagor läggs in i ett omslag, som tillsluts och förses med valkretscentralnämndens adress eller i det fall som avses i 60 a § den kommunala centralvalnämndens adress samt uppgifter om innehållet och avsändaren.


60 a §

Kan det med fog antas att på röstningsstället för något av en kommuns röstningsområden kommer att rösta högst 50 personer och kan valhemligheten på denna grund äventyras, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valen bestämma att röstsedlarna från ett sådant röstningsområde och från något av kommunens övriga röstningsområden inte skall granskas i valnämnden, utan i den kommunala centralvalnämnden. I detta syfte skall dessa valnämnder, sedan röstsedlarna med bevarande av valhemligheten har tagits ut ur valurnan och deras antal har räknats, innesluta dem i ett hållbart omslag som omsorgsfullt tillsluts på det sätt som justitieministeriet bestämmer. På omslaget skall antecknas den kommunala centralvalnämndens adress, försändelsens innehåll och avsändaren. I valprotokollet skall göras anteckningar om detta.


61 §

Ordföranden eller vice ordföranden och en annan medlem av valnämnden skall utan dröjsmål tillsammans föra i 59 och 60 §§ nämnda, till valkretscentralnämnden adresserade försändelser till centralnämnden eller i 60 och 60 a §§ angivna, till den kommunala centralvalnämnden adresserade försändelser till centralvalnämnden. Valkretscentralnämnden och den kommunala centralvalnämnden kan dock bestämma att försändelser får tillställas dem även på något annat sätt.

62 §

I den kommunala centralvalnämnden skall de röstsedlar som avses i 60 a § utan dröjsmål med bevarande av valhemligheten sammanföras och räknas. Därefter skall röstsedlarna granskas och inneslutas i omslag enligt 59 § 2 och 4 mom. Om detta skall uppsättas ett protokoll med behövliga uppgifter, som skall bifogas ovan nämnda valprotokoll för röstningsområdena. Försändelserna skall tillställas valkretscentralnämnden så som den bestämmer.

Ett partis kretsombud eller en person som av denne fått en särskild skriftlig fullmakt för den kommunala centralvalnämnden har rätt att vara närvarande då röstsedlarna ordnas och räknas.

63 §

En i vallängden för ett röstningsområde upptagen röstberättigad, som vårdas på ett sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar dygnetruntvård, eller som har intagits i en straffanstalt, nedan anstalter, eller som under valdagen av någon annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde i vars vallängd han är upptagen, samt en i vallängden för en valkrets upptagen röstberättigad får avge sin röst på förhand enligt detta kapitel.


65 §

Anordnandet av röstning på något annat förhandsröstningsställe än en anstalt ombesörjs av en valförrättare. Valförrättare är i Post- och televerkets anstalter en av verket förordnad tjänsteman, i finsk beskickning dess chef eller en av denne förordnad, vid beskickningen anställd person och ombord på finskt fartyg befälhavaren eller en av denne förordnad, på fartyget tjänstgörande person. I en anstalt ombesörjs anordnandet av röstningen av en i 8 § nämnd valbestyrelse.


67 §

Förhandsröstning försiggår under de i 66 § nämnda tidsperioderna

1) i Post- och televerkets anstalter alla vardagar under den tid anstalten är öppen för allmänheten eller under andra tider som bestäms av Post- och televerket, samt lördagar och söndagar mellan klockan 10 och 14, dock inte nyårsaftonen, nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul;


4) ombord på finskt fartyg, enligt vad fartygets befälhavare bestämmer, under minst två dagar på de tider som befälhavaren bestämmer.


68 §

Post- och televerket skall senast den 48 dagen före valen till den kommunala centralvalnämnden anmäla namnen på valförrättarna vid de anstalter inom Post- och televerket som bestämts att vara förhandsröstningsställen inom kommunen, samt deras tjänsteställning eller uppdrag och de tider då förhandsröstning äger rum.


71 §

I samma syfte skall valkretscentralnämnden till de kommunala centralvalnämnderna i den egna valkretsen sända sammanställningar av kandidatlistorna i alla valkretsar samt av nämnden uppgjorda sammanställningar av kandidatlistorna till utrikesministeriet.


72 §

Sedan den röstande genom identitetsbevis eller på något annat sätt har styrkt sin identitet, skall till honom ges röstsedel, valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert. Den röstande skall även beredas tillfälle att ta del av sammanställningen av kandidatlistorna inom sin valkrets.


74 §

Följebrev, som skall vara riktat till den kommunala centralvalnämnden, skall innehålla


3) uppgift om den kommun där den röstande är upptagen i någon vallängd eller där han har haft hemort enligt lagen om befolkningsböcker den första dagen det år enligt vilket vallängdernas basförteckningar för röstningsområdena skall uppgöras, och om hans adress i kommunen.


80 b §

Den som vill förhandsrösta hemma skall senast den 19 dagen före valen före klockan 16 anmäla detta skriftligen eller per telefon till centralvalnämnden i den kommun där han är upptagen i vallängden för ett röstningsområde. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som han har utsett.


81 §

Valkretscentralnämnden skall vid sitt sammanträde på valdagen, vilket kan inledas tidigast klockan 15, börja granska de röstsedlar som har givits in vid förhandsröstning och som finns i valkuvert vilka avses i 78 § 4 mom. och 79 § 1 mom. De röstsedlar som är ogiltiga och som därför skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att de som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp skall räknas.

82 §

Dagen efter valen klockan 9 skall valkretscentralnämnden inleda granskningen av de vid valförrättningen ingivna röstsedlarna och de uträkningar som gjorts av valnämnderna och enligt 62 § av de kommunala centralvalnämnderna samt härvid besluta vilka röstsedlar som skall lämnas obeaktade såsom ogiltiga. Därefter skall centralnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och valförrättningen avgivna godkända rösterna för kandidaterna var för sig.


90 §

Valkretscentralnämnden fastställer valresultatet vid ett sammanträde som hålls den 5 dagen efter valen och som begynner klockan 12. Centralnämnden skall samma dag offentliggöra valresultatet genom ett tillkännagivande hos nämnden, i vilket även skall meddelas vem som är suppleant för vilken invald riksdagsman. Centralnämnden skall också utan dröjsmål skriva ut en fullmakt för var och en som blivit vald till riksdagsman.

91 §

Fullmakten för en riksdagsman skall ha följande lydelse:

"Vid riksdagsmannaval som den ... förrättats i ... valkrets, har N.N., som är bosatt i ..., blivit vald till riksdagsman från och med denna dag till dess följande riksdagsmannaval förrättats. [ Den märkta texten har rättat (1991), Originaltexten lydde: förrättas. ]

Detta intyg gäller såsom riksdagsmannafullmakt."

Ort och tid.

Har ett riksdagsmandat blivit ledigt, skall valkretscentralnämnden utfärda fullmakt för den som enligt 88 § träder i den bortfallnes ställe. I detta fall har fullmakten följande lydelse:

"Sedan N.N. vid riksdagsmannaval som den ... har förrättats i ... valkrets valts till riksdagsman från och med ... till dess följande riksdagsmannaval skulle förrättas, men riksdagsmandatet efter honom blivit ledigt, skall enligt lagen om riksdagsmannaval N.N., som är bosatt i ..., efterträda honom som medlem av riksdagen.

Detta intyg gäller såsom riksdagsmannafullmakt."

Ort och tid.

98 §

Valkretscentralnämnden skall lägga in röstsedlarna och ett exemplar av sammanställningen av kandidatlistorna för valkretsen i ett omslag som förseglas så som justitieministeriet har föreskrivit. De slutliga uträkningarna skall förvaras såsom bilaga till protokollet.

Valkretscentralnämnden skall överlämna de handlingar och tillbehör som den har i sin besittning till länsstyrelsen. Röstsedlarna och ett exemplar av sammanställningen av kandidatlistorna för valkretsen skall förvaras tills följande val har förrättats.


100 a §

Om det med anledning av besvär förordnas att nya val skall förrättas, sker valförrättningen den första söndagen sedan 75 dagar har förflutit efter det utslaget vann laga kraft.


103 §

Infaller valdagen på nyårsaftonen, nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul, skall valen förrättas följande söndag.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Skall på förordnande av republikens president riksdagsmannaval förrättas innan 90 dagar gått sedan denna lag trätt i kraft, skall likväl den lag tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 250/89
Grundlagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 8/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.