425/1990

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1990

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80) beslutat:

1 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar (601/80) avsedda djursjukdomar som med lätthet sprider sig anses följande djursjukdomar:

1) mul- och klövsjuka

2) svinpest

3) afrikansk svinpest

4) swine vesicular disease

5) transmissible gastroenteritis hos svin (TGE)

6) hönspest

7) Newcastlesjuka

8) hemorrhagisk septikemi hos regnbågsforell (VHS)

2 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda farliga djursjukdomar anses följande djursjukdomar:

1) mjältbrand (anthrax)

2) frasbrand (Clostridium chauvoei)

3) smittsam kastning (brucellos)

4) tuberkulos

5) paratuberkulos

6) Salmonella dublin -infektion hos nötkreatur

7) trikinos hos svin

8) pseudorabies (Aujeszkys sjukdom)

9) Teschensjuka

10) hönstyfus (Salmonella pullorum)

11) hönskolera (pasteurellosis avium)

12) vattuskräck (rabies)

13) rots (malleus)

14) dourine (Trypanosoma equiperdum)

15) hästskabb (Sarcoptes equi)

16) fårskabb (Psoroptes ovis)

17) echinococcos

3 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda djursjukdomar som skall övervakas anses följande djursjukdomar:

1) smittsam leukos hos nötkreatur

2) juverinflammation hos nötkreatur som säljs till liv

3) grishosta i svingård som hör till hälsokontrollprogrammet på svingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationerna

4) nyssjuka, såsom i ovanstående punkt 3

5) dysenteri, såsom i ovanstående punkt 3

6) Haemophilus pleuropneumoniae-infektion, såsom i ovanstående punkt 3

7) Clostridium perfringens typ C-infektion, såsom i ovanstående punkt 3

8) infektiös anemi hos häst (anaemia infectiosa equorum)

9) salmonella-kastning hos häst (S. abortus equi)

10) övriga salmonelloser hos husdjur förutom de som nämns i 2 § 6 och 10 samt 3 § 9 punkter

11) leptospiros

12) ornitos hos fjäderfä

13) virusenterit hos mink

14) rävskabb (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

15) varroatos hos bin (Varroa jacobsoni)

16) valpsjuka hos pälsdjur

17) nymfpest hos bin

18) furunculos hos laxfiskar (Aeromonas salmonicida)

19) infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

20) renibakterios hos fisk (BKD)

21) Gyrodactylus salaris-smitta hos fisk i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki och Luttojoki vattensystem.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 16 maj 1990.


Genom detta beslut upphäves jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 16 december 1987 om djursjukdomar som skall bekämpas (1140/87).

Helsingfors den 11 maj 1990

Byråchef
Saara Reinius

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.