382/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av 50 och 58 §§ lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 50 § 1 och 2 mom. och 58 § lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) som följer:

50 §

Jordbruksstyrelsen ger andelsbanker, sparbanker, affärsbanker och Finlands Hypoteksförening som lån ur gårdsbrukets utvecklingsfond de medel som behövs för långivningen.

Andelsbankernas Centralbank Ab förmedlar statslånen till andelsbankerna samt amorteringarna och räntorna på statslånen till staten. Sparbankernas Central-Aktie-Bank förmedlar statslånen till sparbankerna samt amorteringarna och räntorna på statslånen till staten. Skuldebreven mellan staten och lokala kreditinrättningar undertecknas med stöd av en behörig fullmakt för andelsbankernas del av Andelsbankernas Centralbank Ab och för sparbankernas del av Sparbankernas Central-Aktie-Bank.

58 §

Lån som har beviljats andelsbanker, sparbanker, affärsbanker och Finlands Hypoteksförening samt räntan på dessa lån skall efter hand betalas till staten på de tider som låntagarna skall avkorta sin skuld till kreditinrättningen. Dessutom skall de extra amorteringar som låntagarna har betalt erläggas till staten utan dröjsmål.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Jordbruksstyrelsen har rätt att avtala med Andelsbankernas Centralbank Ab och andelsbankerna samt med Sparbankernas Central-Aktie-Bank, sparbankerna och STS-Banken Ab om skuldebrevsarrangemang som innebär att de gällande lån, som med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/77), naturnäringslagen (610/84), skoldagen (611/84), lagen om jorddispositionslån (354/58) och annan lagstiftning om jorddisposition samt tidigare kolonisationslagstiftning har beviljats Andelsbankernas Centralbank Ab och Sparbankernas Central-Aktie-Bank av statsmedel innan denna lag träder i kraft och som har förmedlats till lokala penninginrättningar, överförs med samma villkor som tidigare direkt på andelsbankerna, sparbankerna och STS-Banken Ab. Detta gäller även motsvarande lån som har beviljats med stöd av lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar (273/55), jordregleringslagen berörande skoltar (593/69), lagen om renskötsellägenheter (590/69), lagen om stabilisering av vissa lantbrukskrediter (79/79), lagarna om konsolidering av gårdsbrukskrediter (398/81 och 511/85) och lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landbygden (1031/86).

På överlåtelse av sådana medel till kreditinrättningar som behövs för långivning enligt lagen om renskötsellägenheter och på återbetalning av dessa medel tillämpas härefter denna lag.

Regeringens proposition 245/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 13/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.