366/1990

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1990

Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter

Justitieministeriet har med stöd av 26 § lagen den 27 mars 1987 (353/87) om lagfarts- och inteckningsregister beslutat:

1 §

Lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk i Hyvinge, Juva, Jyväskylä, Orimattila, Rantasalmi och Vanda domsagor samt i Nyslotts och Tammerfors rådstuvurätter inom hela deras verksamhetsområde, i Pieksämäki domsaga och Helsingfors rådstuvurätt för de fastigheters del som har införts i lantmäterikontorets fastighetsregister samt i Lojo domsaga för kommunerna Karislojo och Sammattis del.

Lagfarts- och fastighetsregistret tas i bruk i Saarijärvi domsaga inom hela dess verksamhetsområde och i Lojo domsaga för Vihtis kommuns del från den 1 maj 1990.

2 §

Lagfarts- och inteckningsregistret ersätter i 18 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt lagfartsregister, i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom nämnt inteckningsregister och i 48 § jordlegolagen (258/66) nämnt tomtlegoregister.

De inskrivningsmyndigheter inom vilkas verksamhetsområde lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk endast delvis skall inom hela sitt verksamhetsområde i alla lagfarts- och inteckningsärenden samt vid anteckning av uppgifter i registren och protokollen tillämpa 4-6 §§ samt i tillämpliga delar 7-13 §§ lagen om lagfarts- och inteckningsregister.

3 §

Beslut om ibruktagande av ett åtkomstregister fattas särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1990.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 28 september 1988 om ibruktagande av lagfarts- och inteckningsregistret i Hyvinge, Juva och Vanda domsagor (834/88), justitieministeriets beslut av den 18 november 1988 om partiellt ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Pieksämäki domsaga (982/88), justitieministeriets beslut av den 22 mars 1989 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Orimattila domsaga (296/89), justitieministeriets beslut av den 14 april 1989 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Nyslotts rådstuvurätt (353/89), justitieministeriets beslut av den 13 juni 1989 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Rantasalmi domsaga (561/89), justitieministeriets beslut av den 15 september 1989 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Jyväskylä domsaga och i Helsingfors rådstuvurätt (825/89) samt justitieministeriets beslut av den 18 januari 1990 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Tammerfors rådstuvurätt och i Lojo domsaga (58/90).

Helsingfors den 25 april 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Erja Riekkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.