361/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Lag om ändring av 1 kap. tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) 1 kap. 9 § 1 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 19 §, 21 § 1 mom. och 25 § samt

fogas till 1 kap. 3 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 8 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 21 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till 27 § ett nytt 3 mom. samt till kapitlet nya 18 a och 28 a §§ som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

3 §
Förutsättningar för anhållande

När någon är skäligen misstänkt för brott får han anhållas fastän det inte finns sannolika skäl för misstanken, om de förutsättningar för anhållande som nämns i 1 mom. i övrigt föreligger och det är synnerligen viktigt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.


8 §
Häktningsförutsättningar

När någon är skäligen misstänkt för brott får han häktas fastän det inte finns sannolika skäl för misstanken, om de förutsättningar för häktning som nämns i 3 § 1 mom. i övrigt föreligger och det är synnerligen viktigt att den misstänkte häktas i avvaktan på tilläggsutredning. När den misstänkte är häktad med stöd av detta moment, skall häktningsärendet behandlas på nytt enligt 18 a §. På begäran av den som har framställt häktningsyrkandet kan domstolen överföra häktningsärendet till den domstol som är behörig att handlägga åtal i saken för att behandlas på nytt. Den förstnämnda domstolen skall omedelbart underrätta den sistnämnda om sitt beslut.


9 §
Häktningsberättigad myndighet

Om häktning beslutar den domstol som är behörig att handlägga åtal i saken. Innan handläggningen inleds får beslut om häktning meddelas även av den allmänna underrätten på den ort där gripandet skett eller där den anhållne förvaras eller i brådskande fall av den allmänna underrätten på någon annan ort enligt vad justitieministeriet närmare bestämmer, dock inte i ärenden som gäller högförräderi eller landsförräderi.


13 §
Den tid inom vilken yrkande om häktning av en anhållen måste framställas

Yrkande om häktning av den som är anhållen skall framställas hos domstolen utan dröjsmål och senast den tredje dagen efter gripandet före klockan tolv.

14 §
Handläggning av häktningsyrkande

Ett häktningsyrkande skall utan dröjsmål tas upp vid domstol. Yrkande om häktning av en anhållen skall tas upp senast fyra dygn efter gripandet.


18 a §
Meddelande om tilläggsutredning och handläggning av häktningsärendet

När beslutet i häktningsärendet grundar sig på 8 § 2 mom., skall den som framställt häktningsyrkandet utan dröjsmål underrätta den domstol som på nytt behandlar häktningsärendet om att tilläggsutredningen är färdig.

Domstolen skall utan dröjsmål och senast en vecka efter häktningsbeslutet ta upp häktningsärendet på nytt. Om de häktningsförutsättningar som nämns i 8 § 1 mom. inte föreligger, skall domstolen bestämma att den häktade omedelbart skall friges.

19 §
Meddelande om verkställighet av häktningsbeslut och handläggning av häktningsärendet

När en domstol har beslutat häkta en misstänkt som inte har varit närvarande vid handläggningen av saken, skall domstolen utan dröjsmål underrättas om att beslutet har verkställts. Domstolen skall utan dröjsmål och senast fyra dygn efter att den misstänkte med anledning av häktningsbeslutet har förlorat sin frihet ta upp häktningsärendet på nytt.

21 §
Utsättande av rättegångsdag

När den domstol som kommer att behandla åtalet beslutar häkta en misstänkt som är närvarande skall den, om inte åtalet redan har upptagits till behandling, utsätta rättegångsdag. När en underrättelse som avses i 20 § har kommit till domstolen, skall domstolen senast följande dag utsätta dag för behandling av åtalet. Rättegångsdagen får inte utsättas till en senare tid än som är nödvändigt för att förundersökningen skall kunna avslutas och åtalet förberedas. Rättegångsdagen skall dock utsättas så att den infaller inom fyra veckor. Rättegångsdagen skall meddelas den häktade och hans biträde.

Om åklagaren före rättegångsdagen begär det, kan domstolen av särskilt vägande skäl flytta rättegångsdagen med högst två veckor åt gången från den tidigare bestämda rättegångsdagen. Åklagarens begäran skall tas upp senast på rättegångsdagen. Om begäran tas upp före rättegångsdagen, skall den häktade ges tillfälle att bli hörd med anledning av begäran. Den häktade skall hämtas till domstolen, om han vill bli personligen hörd. Domstolen skall då den handlägger begäran samtidigt på anhållan av den häktade pröva häktningsärendet på nytt. Den häktade och hans biträde skall underrättas om den nya rättegångsdagen.


25 §
Häktning vid fullföljdsdomstol

Om det i ett mål som fullföljts till högre domstol yrkas att svaranden skall häktas, skall svaranden ges tillfälle att bemöta yrkandet såvida detta inte genast avvisas eller avslås. Tillfälle att avge bemötande behöver inte beredas, om svaranden inte vistas i Finland eller är på okänd ort. Meddelande om rätten att avge bemötande får sändas med posten under den adress som svaranden senast har uppgivit.

Om svaranden anhålls med anledning av ett mål som avses i 1 mom., skall yrkande om häktning av den anhållne omedelbart framställas hos den högre domstolen. Denna skall ta upp häktningsyrkandet inom den tid som nämns i 14 § med iakttagande av vad som ovan stadgas om handläggning av häktningsärenden som gäller anhållna.

27 §
Ändringssökande

I domstolens beslut om framflyttning av rättegångsdagen får ändring inte sökas genom besvär.

28 a §
Uträkning av tidsfrister

När de tidsfrister som nämns i 13, 14, 18 a och 19 §§ samt i 25 § 2 mom. räknas ut skall 5 § lagen om beräknande av laga tid (150/30) inte tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

På anhållande och häktning skall dock den tidigare lagen tillämpas, om den misstänkte har gripits innan denna lag trätt i kraft.

Den tidigare lagen skall också tillämpas då domstolen har bestämt att en misstänkt som inte har varit närvarande vid sakens behandling skall häktas, om häktningsbeslutet verkställs innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 251/89
Lagutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 21/90

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.