357/1990

Given i Helsingfors den 20 april 1990

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern ändras 9 §, 12 §, 16 § 1 mom., 17 § 2 mom. f punkten och 24 § 5 mom. förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) som följer:

9 §
Smärre skillnader mellan fordonstyper

Om en till en typbesiktad typserie hörande fordonstyps avvikelser i förhållande till den typbesiktade typen är ringa och med tillräcklig noggrannhet påvisbara genom handlingarna, kan bilregistercentralen tillåta att till det meddelande som avses i 8 § fogas utredningar endast angående de avvikande uppgifterna. Om inget särskilt skäl föreligger, behöver det fordon som här avsetts inte föras till typbesiktning, utan typbesiktningsintyget för typserien kompletteras med uppgifter om typen på basis av de utredningar som sökanden företer.

12 §
Vid typbesiktning utfärdade intyg

1. Över förrättad typbesiktning utfärdas ett särskilt typbesiktningsintyg för varje typserie eller fordonstyp. Till typbesiktningsintyget för varje typserie fogas dessutom som bilaga ett intyg med typuppgifter angående varje typ. Då typbeteckningen ändras på ett fordon som i fråga om sin konstruktion och axelavstånd är av en och samma typ, kan typbesiktningsintyget utvidgas att även omfatta en till sin beteckning ändrad typ. Av typbesiktningsintygen skall framgå, hur eventuellt ändrade, till fordonstypen eller typserien hörande fordon motsvarar vid typbesiktningstidpunkten gällande stadganden och bestämmelser.

2. Dessutom ges för varje fordonstyp ett typregisterutdrag i vilket har antecknats fordonstypens typkod, märke och typ. Typregisterutdraget används då ett fordon registreras utan att förhandsanmälan har gjorts, varvid behövliga identifieringsuppgifter om fordonet antecknas i utdraget.

16 §
Förrättande av importbesiktning

1. Importbesiktning förrättas med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 10 §. För fordon som varit infört i register utomlands får totalvikt och axeltryck dock bestämmas högst enligt de i registret antecknade vikterna, om inga närmare utredningar finns att tillgå om fordonets största tillåtna vikter.


17 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte bilregistercentralen bestämmer annat, företes en till typbesiktad typ hänförlig


f) motorredskap som enligt typbesiktningsintyget inte har på dess vikter eller mått inverkande konstruktions- eller utrustningsalternativ.


24 §
Årsbesiktningsskyldiget

5. Ett fordon behöver inte föras till årsbesiktning under det år då fordonet har genomgått import- eller registreringsbesiktning eller registrering.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 20 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.