234/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Förordning om ändring av 4 och 27 §§ handelsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 4 och 27 §§ handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) som följer:

4 §

De anmälda näringsidkarna antecknas i registret i den tidsföljd i vilken beslut om att föra in dem i registret har fattats eller i vilken besluten har kommit in till registermyndigheten. Varje anmäld näringsverksamhet, sammanslutning eller stiftelse ges ett eget registernummer. Numreringen löper i direkt nummerföljd. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen samt det nummer av handelsregistertidningen i vilket kungörelsen om registreringen införs.

27 §

Den lokala myndigheten skall ofördröjligen till registermyndigheten sända in de anmälningar jämte dupletter samt tillhörande bilagor som lämnats in till myndigheten, om inte anmälan enligt 19 a § handelsregisterlagen skall behandlas av registerbyrån i häradet.

Efter att registerbyrån i häradet med stöd av 19 a § 1 mom. handelsregisterlagen har beslutat om att föra in en anmälan som gäller ett bostadsaktiebolag i registret, skall den utan dröjsmål sända beslutet och dupletten av anmälan samt bilagorna till registermyndigheten.

En anmälan som med stöd av 19 a § 2 mom. handelsregisterlagen skall tillställas registermyndigheten för beslut skall ofördröjligen sändas till myndigheten tillsammans med dupletten och tillhörande bilagor.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Denna förordning tillämpas på anmälningar som görs efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.