233/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Lag om ändring av 7 och 12 §§ firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 mom. 4 punkten och 12 § firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79) som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


4) aktiebolags firma skall innehålla ordet "aktiebolag" eller en allmänt vedertagen förkortning därav och, om det är fråga om ett bostadsaktiebolag, skall detta och bolagets hemort klart framgå av firman;


12 §

Ensamrätt till firma på grundval av registrering gäller från den dag då anmälan kom till registermyndigheten för registrering. Ett bostadsaktiebolags ensamrätt till firma gäller dock från den dag då anmälan kom till registerbyrån på bolagets hemort.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

Lagen tillämpas på firmor för vilka anmälan görs efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 210/89
Lagutsk. bet. 16/89
Stora utsk. bet. 241/89

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.