232/1990

Given i Helsingfors den 9 mars 1990

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 1 § 2 mom., 21 § 1 mom. och 27 §, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 20 januari 1984 (78/84), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 4 december 1981 (834/81), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 19 a § och till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Handelsregistret förs av patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. Magistraterna och registerbyråerna i häradena är lokala myndigheter för handelsregisterärenden. Registermyndigheten tillställer de lokala myndigheterna kopior ur handelsregistret och av därtill hörande handlingar.

Lokala myndigheter i ärenden som gäller bostadsaktiebolag är endast registerbyråerna i häradena, vilka i de fall som nämns i 19 a § även beslutar om registrering av dessa bolags anmälningar till handelsregistret.


19 a §

Bostadsaktiebolags grund- och ändringsanmälningar till handelsregistret handläggs och beslut om registrering av anmälningarna fattas av registerbyrån i det härad inom vilket bolaget har sin hemort.

Gäller anmälan ett beslut om ändring av bolagsordningen eller skall registrering av anmälan vägras, efter det förfarande som nämns i 21 §, skall registerbyrån överlämna ärendet till registermyndigheten för avgörande.

21 §

Är anmälan bristfällig eller märker registermyndigheten något annat hinder för registrering, skall den som gjort anmälan uppmanas att inom en bestämd tid, som skall vara minst två månader, ge utlåtande eller vidta behövliga åtgärder vid äventyr att saken förfaller.


Också registerbyrån på bolagets hemort skall iaktta 1 mom. när den handlägger en anmälan av ett bostadsaktiebolag. Registerbyrån kan dock ge en ny uppmaning, om det finns skäl.

27 §

Anmälan till handelsregistret kan lämnas in till en lokal myndighet för vidarebefordran till registermyndigheten eller lämnas direkt till denna. När anmälan har lämnats till den lokala myndigheten, anses näringsidkarens anmälningsskyldighet enligt denna eller någon annan lag ha blivit fullgjord.

Anmälningar till handelsregistret som gäller bostadsaktiebolag kan dock endast lämnas in till registerbyrån på bolagets hemort.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

Lagen tillämpas på anmälningar som görs efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 210/89
Lagutsk. bet. 16/89
Stora utsk. bet. 241/89

Helsingfors den 9 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.