221/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1990

Handels- och industriministeriets beslut om i bokföringslagen avsedda mikroutskrifter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § 1 mom. och 24 § 2 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73), sådana sagda lagrum lyder 8 § 1 mom. i lag av den 17 augusti 1978 (644/78) och 24 § 2 mom. i lag av den 29 december 1989 (1361/89), beslutat:

1 kap.

Allmänt

1 §

Med mikroutskrift avses utskrift på film av på magnetband, magnetskivor eller andra maskinläsbara datamedier föreliggande material medels COM (Computer Output Microfilm) eller motsvarande annan utrustning med tillämpning av förminskning.

2 §

Bokföringsskyldig som på i bokföringslagen stadgat sätt använder mikroutskriftsförfarandet vid uppgörande av bokföringsmaterial skall iaktta bestämmelserna i detta beslut.

3 §

I enlighet med 8 a § bokföringslagen skall i bokföringsmaterialet antingen verifikaten eller de på basis av dem gjorda registreringarna i bokföringen alltid finnas i vanlig läsbar skriftlig form.

2 kap.

Allmänna villkor för mikroutskriftsförfarandet

4 §

Vid framställning av mikroutskrift skall användas utskrifts- och efterbehandlingsutrustning som är känd som tillförlitlig.

5 §

Vid framställning av mikroutskrift skall användas film som till sin läsbarhet, kopierbarhet och hållbarhet är arkiveringsduglig.

6 §

För framställning av mikroutskrift skall ansvara en person med tillräcklig kännedom om bokföring och mikroutskrifter.

7 §

Bokföringsskyldig skall i beskrivningen av förfarandet vid maskinell bokföring intaga en redogörelse för mikroutskrifterna.

8 §

I början av filmrulle eller annan vid framställning av mikroutskrift alstrad filmhelhet skall finnas en fotograferad rubrik, av vilken man utan tillhjälp av någon som helst utrustning kan utläsa tillräckliga igenkänningsuppgifter för att filmen skall kunna identifieras och jämföras med innehållet i det nedan i 9 § avsedda mikroutskriftsprotokollet.

9 §

Över framställning av mikroutskrift skall föras protokoll, av vilket för varje filmrulle eller annan filmhelhet framgår

1) för identifiering nödiga verifikatnummer eller noggranna tidsgränser för mikroutskriftsdata eller de helheter som dessa bildar,

2) tidpunkten för utskriftens framställning,

3) den som framställt utskriften,

4) den kontroll som utskriften genomgått.

Mikroutskriftsprotokollet skall bevaras i vanlig läsbar skriftlig form lika länge som mikroutskrifterna.

10 §

Mikroutskrifterna skall förvaras i enlighet med 25 § 1-2 mom. bokföringslagen.

11 §

Till bokföringsskyldigs förfogande skall finnas utrustning, känd som tillförlitlig, medels vilken mikroutskrifterna kan läsas utan svårighet och vid behov återges skriftligt i vanlig läsbar form. Dylik utrustning och för dess användning nödig personal skall på den bokföringsskyldiges bekostnad i tillräcklig utsträckning ställas till förfogande vid de granskningar som senare verkställs.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1990.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 1 september 1978 om i bokföringslagen avsedda mikroutskrifter (700/78).

Helsingfors den 27 februari 1990

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Yngre regeringssekreterare
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.