195/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) 162 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1989 (1335/89),

ändras 50 § 1 mom., 55 § 3 punkten och 164 § 2 mom.,

av dessa lagrum 164 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 29 december 1989, samt

fogas till 162 § nya 4-6 mom. som följer:

50 §

Skattepliktig inkomst är inte färdkostnadsersättningar, dagtraktamenten och logiersättningar som arbetsgivaren har betalt för arbetsresor och som motsvarar den genomsnittliga skäliga ökning av färdkostnaderna och levnadskostnaderna som arbetsresorna medför. Skattestyrelsen meddelar årligen, efter att ha berett kostnadsersättningsdelegationen möjlighet att bli hörd, närmare föreskrifter om de skattefria ersättningarnas grunder och belopp. Närmare stadganden om delegationen utfärdas genom förordning.


55 §

Skattepliktig inkomst är inte


3) utbildningsstöd enligt familjepensionslagen (38/69),


162 §

Skattestyrelsen skall när den för skatteåret 1990 fastställer grunderna för och beloppet av de dagtraktamenten som betalas för arbetsresor utomlands iaktta de stadganden som gällde för 1988.

Med avvikelse från 50 § och 3 mom. ovan är inte skattepliktig inkomst vid beskattningen för 1990

1) måltidsersättningar om högst 36,25 mark, om de i fråga om grunderna stämmer överens med de stadganden som tillämpas vid beskattningen för 1988 och med 12 § i skattestyrelsens beslut av den 17 november 1988 (1003/88),

2) färdkostnadsersättningar som enligt det beslut av skattestyrelsen som nämns i 1 punkten av arbetsgivaren har betalts för dagliga resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället i branscher där arbetstagaren ofta måste byta arbetsställe på grund av att det för branschen typiska arbetet är kortvarigt, likväl högst till ett belopp om 130 penni per kilometer i fråga om kilometerersättning som betalas för användning av bil som den skattskyldige äger eller innehar.

Utan hinder av 50 § skall skattestyrelsen i fråga om beskattningen för 1990 inte fastställa inrikesdagtraktamente för en arbetsresa som varar längre än 10 timmar till ett lägre belopp än 145 mark eller för en arbetsresa som varar längre än 6 timmar till ett lägre belopp än 65 mark eller maximibeloppen för de färdkostnadsersättningar för arbetsresor, som gjorts med bil som den skattskyldige äger eller innehar, till ett lägre belopp än 130 penni per kilometer.

164 §

I lagen om understödskassor (471/42) nämnda förmåner som sjukkassorna betalar och som är skattefri inkomst enligt de stadganden som gällde före denna lag är skattefri inkomst också vid tillämpningen av denna lag, om de betalas för tid före 1992. Reservistlöner är skattefri inkomst om de betalas för tid före 1990. Familjepension enligt familjepensionslagen (38/69) vilka betalas på basis av ett försäkringsfall som har inträffat före den 1 juli 1990 är inte skattepliktig inkomst. Barnpensioner som betalas enligt 28 § lagen om ändring av familjepensionslagen (104/90) den 1 juli 1990 eller senare är dock skattepliktig inkomst oberoende av tiden för försäkringsfallet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. Stadgandena i 162 § 5 och 6 mom. tillämpas dock på färdkostnadsersättningar för arbetsresor som har företagits den 1 mars eller senare under 1990 samt på färdkostnadsersättningar för dagliga resor som avses i 50 § 3 mom. 2 punkten.

Regeringens proposition 256/89
Statsutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 3/90

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.