185/1990

Given i Helsingfors den 16 februari 1990

Lag om statens konstmuseum

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statens konstmuseum är ett riksomfattande centralkonstmuseum.

Statens konstmuseum har till uppgift att stödja och främja bildkonsterna och forskningen inom dessa, att utöka, bevara och hålla konstsamlingar utställda och bedriva forskning som gäller samlingarna samt att utveckla och biträda konstmuseiväsendet. Statens konstmuseum skall dessutom sköta andra uppgifter om vilka så stadgas eller bestäms.

Statens konstmuseum är en statlig inrättning som lyder under undervisningsministeriet.

2 §

Statens konstmuseum får inom sitt område enligt statsbudgeten med sammanslutningar och enskilda ingå samarbetsavtal och avtal om utförande av sakkunniguppdrag.

För prestationer som har beställts hos statens konstmuseum uppbärs avgifter som fastställs genom förordning i enlighet med de grunder som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

3 §

Statens konstmuseum får ta emot donationer och testamenten.

4 §

Statens konstmuseum kan enligt föreskrifter som meddelas av undervisningsministeriet vårda staten tillhöriga konsthistoriskt värdefulla verk som inte hör till museets samlingar och som har placerats på annat håll.

Statens konstmuseum kan även vårda sådana konstverk som ägs av andra än staten och som har placerats i museet.

5 §

Statens konstmuseum kan enligt de grunder som fastställs av undervisningsministeriet överlämna konstverk som det vårdar och besitter till andra statliga myndigheter och till andra konstmuseer för att där förvaras och hållas utställda.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Om införandet av denna lag stadgas särskilt.

Regeringens proposition 168/89
Kulturutsk. bet. 21/89
Stora utsk. bet. 181/89

Helsingfors den 16 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.