161/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Renhushållningslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

För förbättrande av utkomstmöjligheterna och levnadsförhållandena för dem som idkar renhushållning samt för stödjande av renbeteslagens verksamhet ges finansieringsstöd och vidtas andra åtgärder i enlighet med denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det renskötselområde som anges i lagen om renskötsel (444/48).

3 §
Personliga förutsättningar för stöd

Åtgärder enligt denna lag kan avse den som får sin huvudsakliga utkomst av renhushållning och vars förhållanden och personliga egenskaper samt ålder och ekonomiska ställning är sådana att det skall anses vara ändamålsenligt att bistå honom, i enlighet med vad som stadgas närmare genom förordning. Genom förordning stadgas även närmare om när någon kan anses få sin huvudsakliga utkomst av renhushållning.

Om den vars egna eller vars makes totala inkomster av något annat än ett yrke som avses i naturnäringslagen (610/84) är större än det belopp som fastställts av statsrådet, kan han inte bli delaktig av åtgärder enligt denna lag.

Vad 2 mom. stadgar om äkta makar tillämpas även på personer som fortgående lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, om de tidigare har varit gifta med varandra eller om de har ett gemensamt barn.

4 §
Förmåner till flera gemensamt

Genom förordning stadgas om när flera personer gemensamt kan få en förmån enligt denna lag. Alla samägare behöver inte motsvara de förutsättningar som anges i 3 §. Äkta makar och i 3 § 3 mom. nämnda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden betraktas dock som en enda person.

5 §
Begränsning av arbetslöshetsersättning

Den som med stöd av denna lag har erhållit byggnadsbidrag för byggande, utvidgning eller grundlig renovering av ett bostadshus får inte under de fem år som följer på beviljandet av nämnda förmån ges arbetslöshetsersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84).

Statsrådet får, när det finns särskilda skäl under vissa tider medge undantag från 1 mom.

6 §
Renhushåliningslägenheter

Med renhushållningslägenhet avses en helhet som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar som tillhör samma ägare och som är lämpliga för idkande av renhushållning. Även en byggnadsduglig tomt kan betraktas som en renhushållningslägenhet. Med lägenhetsdel avses en viss andel och ett outbrutet område av en lägenhet.

7 §
Begränsningar som gäller tillämpningsområdet

Kräver det egentliga jordbruk eller specialjordbruk som bedrivs på en lägenhet i genomsnitt en större arbetsinsats än 1 000 mantimmar per år, får åtgärder enligt denna lag inte vidtas till förmån för lägenhetens ägare.

Denna lag tillämpas inte på projekt eller åtgärder som har fått stöd enligt naturnäringslagen eller skoltlagen (611/84).

Med nedan nämnda undantag får åtgärder enligt denna lag inte heller vidtas till förmån för en ägare eller innehavare av en renskötsellägenhet som avses i lagen om renskötsellägenheter (590/69) eller av en lägenhet som avses i 8 § 2 mom. i nämnda lag eller av en lägenhet för vilken har betalts premie för byggnadsarbete eller tilläggspremie för byggnadsarbete enligt 19 eller 20 § i lagen.

2 kap.

Markförvärv och markanvändning

8 §
Markförvärv

För ändamål som nämns i denna lag kan mark förvärvas genom köp och byte av lägenheter, lägenhetsdelar, andelar och rättigheter. För ändamål som avses i denna lag kan även användas mark som i det syfte som avses i lagen om renskötsellägenheter samt lagen om gårdsbruksenheter (188/77) har förvärvats på något annat sätt än med stöd av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391 / 78).

9 §
Köp

Då mark förvärvas genom köp och byte för ändamål som avses i denna lag, skall i tillämpliga delar iakttas 12, 13, 15 och 16 §§ lagen om gårdsbruksenheter, likväl så att beslut om köp fattas av lantbruksdistriktet.

10 §
Markanvändning

Markanvändning sker genom att renhushållningslägenheter tilldelas tillskottsområden samt andra områden, andelar och rättigheter som behövs för utövande av renhushållningsyrket. Ett tillskottsområde kan även tilldelas ett outbrutet område eller en viss andel av en lägenhet, om ett motsvarande ägoområde innehas med stöd av ett skriftligt sämjoskifte.

Tillskottsområde kan tilldelas en sökande i sådan omfattning att den årliga uthålliga avverkningsmängden från hans skog blir högst 75 kubikmeter fast mått.

11 §
Användning av mark för andra ändamål

Behövs förvärvad egendom inte för de ändamål som avses i denna lag, kan den användas för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter eller för andra ändamål, med iakttagande av lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78).

12 §
Dispositionsplansförrättning

En dispositionsplan för förvärvad mark uppgörs vid en dispositionsplansförrättning av den i lagen om gårdsbruksenheter nämnda planeringskommissionen på förordnande av lantbruksdistriktet eller, om det är fråga om mark som har förvärvats för ändamål enligt lagen om gårdsbruksenheter, av jordbruksstyrelsen. Om förfarandet vid förrättningen stadgas närmare genom förordning.

En dispositionsplan kan göras upp utan planeringskommissionens medverkan, om den myndighet som givit förordnandet enligt 1 mom. anser att det är onödigt att planen görs upp av kommissionen. Om det förfarande som skall iakttas i detta fall stadgas likaså närmare genom förordning.

Då den i 1 mom. nämnda dispositionsplanen görs upp, skall minst en av de i 9 § 1 mom. lagen om gårdsbruksenheter nämnda, av kommunfullmäktige till planeringskommissionen utsedda medlemmarna vara same till börden, om dispositionsplanen gäller mark i Enare, Enontekis, Utsjoki eller Sodankylä kommun. Detta gäller även hans suppleant.

13 §
Dispositionsplanens innehåll Av dispositionsplanen skall framgå de tillskottsområden som kommer att bildas, priserna på dem, de personer till vilka tillskottsområdena är avsedda att säljas, betalningsvillkoren för tillskottsområdena samt vid behov ett förslag till användning av egendomen för andra ändamål än de som avses i denna lag.

Vad 1 mom. stadgar om tillskottsområden skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om andra områden, andelar och rättigheter som avses i 10 §.

14 §
Egendomens pris

Såsom det pris som nämns i 13 § fastställs det gängse pris på orten som egendomen skall anses ha när den används för det ändamål för vilket den överlåts.

För bestämmande av priset skall en ägobeskrivning och ett värderingsinstrument göras upp.

15 §
Fastställande av dispositionsplan

Dispositionsplanerna skall underställas lantbruksdistriktet. Om lantbruksdistriktet anser att en dispositionsplan inte är riktig i sak eller om en part som är missnöjd med planen har gjort en anmärkning mot den eller om egendom föreslagits bli använd för andra ändamål än de som nämns i denna lag, skall planen underställas jordbruksstyrelsen. I annat fall är lantbruksdistriktets beslut slutligt.

Med part avses i 1 mom. den som vid dispositionsplansförrättningen har ansökt om tillskottsområde eller annat område eller annan rättighet eller andel som avses i 10 §. Vid förrättningen är även den kommun part vars område förrättningen gäller.

I ett beslut av jordbruksstyrelsen enligt 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Lantmäteriförrättningar

När det gäller ombildande av områden som anges i en dispositionsplan till lägenheter, behövliga omkretsrågångar, ägobyten och andra lantmäteriförrättningar samt anhängiggörande av sådana och betalning av kostnaderna för dem skall i tillämpliga delar iakttas 28 och 30–34 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

17 §
Försäljning

Om upprättande och undertecknande av köpebrev, fattande av prisindrivningsbeslut i fråga om överlåtelse av andelar och rättigheter fastställande av nytt pris på grund av misstag eller på grund av att egendomens värde har förändrats väsentligt, styrkande av överlåtelsehandlingar, sökande av lagfart, panträtt för betalningen av försäljningspriset jämte ränta och utsökningskostnader samt meddelanden som på grund av detta skall sändas för att införas i inteckningsregistret gäller i tillämpliga delar 43–48 §§ lagen om gårdsbruksenheter

3 kap.

Lån och bidrag

18 §
Lån

Av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan på det sätt som avses i 50 § lagen om gårdsbruksenheter beviljas lån enligt denna lag

1) för förvärv av en renhushållningslägenhet och ett tillskottsområde (jordinköpslån),

2) för förvärv av ett eller flera outbrutna områden av en renhushållningslägenhet i vilken sökanden har andel (syskonandelslån),

3) för uppförande, utvidgning och grundlig renovering av ekonomibyggnader som är nödvändiga för bedrivande av renhushållning (byggnadslån),

4) för byggande, utvidgning och grundlig renovering av ett bostadshus (bostadslån),

5) för torrläggning och täckdikning av åker (grundförbättringslån),

6) för anläggande av en enskild väg för vars byggande inte kan beviljas bidrag med stöd av lagen om enskilda vägar (358/62) samt av en väg som endast den som äger eller besitter fastigheten har rätt att använda (väglån),

7) för byggande av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar (vattenförsörjningslån),

8) för anskaffning av lösöre som behövs i renhushållningsyrket (lösörelån) samt

9) för betalning av andels- och anslutningsavgifter som berättigar till elström samt för byggande av behövliga anordningar för anskaffning och distribution av elström (elektrifieringslån).

19 §
Bidrag

Av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan bidrag beviljas för byggnadsarbeten som nämns i 18 § 1 mom. 3 och 4 punkten (byggnadsbidrag), för täckdikning som avses i 5 punkten (täckdikningsbidrag), för anläggande av vägar som avses i 6 punkten (vägbyggnadsbidrag), för byggande av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar som avses i 7 punkten (vattenförsörjningsbidrag) samt för anskaffning av lösöre som avses i 8 punkten (lösörebidrag).

Bidragen beviljas av lantbruksdistriktet.

20 §
Lägenheter som kan stödjas med lån och bidrag

Jordinköpslån får inte beviljas för förvärv av en lägenhet eller ett område, om den årliga uthålliga avverkningsmängden från skogen på lägenheten eller, då det är fråga om förvärv av ett tillskottsområde, från skogen på den lägenhet som bildas överstiger 75 kubikmeter fast mått. Inte heller andra förmåner enligt denna lag får tilldelas en lägenhet som är större än vad som här nämns.

Byggnadslån enligt 18 § 1 mom. 3 punkten och lösörelån enligt 8 punkten samt byggnadsbidrag enligt 19 § 1 mom. för annat än bostadshusarbete samt lösörebidrag får dessutom beviljas för lägenheter som avses i 7 § 3 mom.

4 kap.

Kredit- och bidragsvillkor

21 §
Försäljningspriser

Priset på ett tillskottsområde som ansluts till en renhushållningslägenhet skall betalas inom minst sju och högst 20 år med en årlig ränta på tre procent. Betalningstiden i fråga om ovan i 10 § nämnda andra områden samt andelar och rättigheter är högst fem år och den årliga räntan åtta procent.

Den del av priset på ett tillskottsområde för vilket inte beviljats kredit på sedvanliga betalningsvillkor skall betalas då köpebrevet undertecknas eller inom en viss tid som inte får vara längre än fem år räknat från köpslutet. Om nämnda del av priset inte betalas när köpebrevet undertecknas, skall på den betalas en årlig ränta om åtta procent.

22 §
Lånevillkor

Beträffande de procentuella maximibeloppen, återbetalningstiderna och räntorna för lån som avses i 18 § gäller vad 53, 65, 67 och 68 §§ lagen om gårdsbruksenheter stadgar för motsvarande lån inom denna lags tillämpningsområde. Jordinköps- och syskonandelslån kan dock beviljas till högst 85 procent av överlåtelsepriset på den egendom som avses i nämnda stadganden. Återbetalningstiden för lånen är minst sju och högst 20 år samt den årliga räntan tre procent.

23 §
Övriga kreditvillkor

Om förfarandet vid beviljande av lån, utbetalning av lån, säkerheter, statens ansvar, återkrav av lån och försäljningspriser, beviljande och återkallande av uppskov samt bestämmande av förvaltningsarvodena för lån, betalningen av dem och återkrav, om övervakningen av lånen samt om andra omständigheter som gäller långivningen och försäljningsprisen gäller, med de undantag som stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad 54–58, 60, 65, 66, 70 och 71 §§ lagen om gårdsbruksenheter stadgar om motsvarande lån och priser.

24 §
Höjning av räntan på krediter

Den årliga räntan på försäljningspriset för ett tillskottsområde samt på andra lån än lösörelån kan genom lag höjas till högst den ränta som allmänt uppbärs på lån som för motsvarande ändamål har utgivits mot inteckning med bästa rätt.

25 §
Inspektioner på byggnadsplatsen

Angående inspektioner på byggnadsplatsen och de avgifter som därvid bärs upp hos byggaren gäller på motsvarande sätt 61–63 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

26 §
Bidrag

Om bidragens procentuella maximibelopp stadgas närmare genom förordning, med beaktande av att bidraget kan uppgå till högst 40 procent. För vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten kan bidraget likväl uppgå till högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna. Beviljas utöver bidrag även lån, får bidragets och lånets sammanlagda belopp täcka de nämnda kostnaderna även i deras helhet.

Angående återkrav av bidrag gäller i tillämpliga delar 77 § 1 mom. lagen om gårdsbruksenheter.

Rätt till bidrag enligt denna lag får inte mätas ut.

5 kap.

Stödjande av renbeteslag

27 §
Stödjande av byggnadsarbeten

Ett renbeteslag kan beviljas bidrag för kostnader som orsakas av byggande och grundlig renovering av ren-, märknings-, renskiljnings-, utfodrings-, betes- och skyddsstängsel samt slakterier som är nödvändiga för renskötseln, om byggandet och renoveringen utförs av renbeteslaget (byggnadsbidrag).

Ett renbeteslag kan beviljas bidrag även

1) för kostnader som orsakas av anläggande och grundlig reparation av vägar som leder till renskiljningsstängsel och slakterier (vägbyggnadsbidrag),

2) för kostnader som orsakas av förvärv av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar som behövs i slakterier (vattenförsörjningsbidrag) samt

3) för betalning av andels- och anslutningsavgifter som berättigar till elström samt för byggande av behövliga anordningar för anskaffning och distribution av elström (elektrifieringsbidrag).

Bidrag som avses i 1 och 2 mom. kan beviljas till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

Denna lag gäller inte renstängsel som byggs vid riksgränsen eller underhåll av sådana.

28 §
Lösörebidrag

Ett renbeteslag kan beviljas lösörebidrag för kostnader som orsakas av för renskötseln nödvändiga flyttbara stängsel, el- och vattenförsörjningsenheter, slakterienheter och arbetsplatsbostäder samt avelsrenar och annat för renskötseln nödvändigt lösöre som jordbruks styrelsen har ansett behövligt.

Det bidrag som avses i 1 mom. kan beviljas till högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna.

29 §
Beviljande av bidrag

De bidrag som avses i 27 och 28 §§ beviljas av medel i gårdsbrukets utvecklingsfond. Om beviljandet av bidrag stadgas närmare genom förordning.

6 kap.

Särskilda stadganden

30 §
Användningen av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel

Medel i gårdsbrukets utvecklingsfond kan utöver vad som stadgas ovan användas för följande utgifter enligt denna lag:

1) köp av mark och annan egendom,

2) förvaltning och iståndsättning av förvärvad egendom,

3) förvaltningsarvoden och andra utgifter som beror på långivning samt

4) undersökningar och utredningar om utvecklande av renhushållningen.

31 §
Begränsningar av äganderätten

En rättshandling genom vilken en renhushållningslägenhet, som har bildats genom att någon har tilldelats ett tillskottsområde, eller ägande- eller arrenderätten till en del därav överlåts utan tillstånd av jordbruksstyrelsen är ogiltig. En sådan lägenhet får inte heller delas eller skiftas utan tillstånd av jordbruksstyrelsen. Om förvärvaren kommer att vara en person som inte kan få bistånd enligt 3 § och som inte under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom det område som nämns i 2 §, får tillstånd meddelas endast av särskilda skäl.

De begränsningar som stadgas i 1 mom. är i kraft 15 år från den dag då köpebrevet för tillskottsområdet undertecknades. Utan hinder av begränsningarna är inteckning av en lägenhet till säkerhet för någon annan rätt än arrenderätt, och annan förpantning till säkerhet för återbetalning av skuld samt utmätning och försäljning på exekutiv auktion tillåtna. Jordbruksstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, befria en lägenhet eller del därav från begränsningar enligt denna paragraf. Om införande av begränsningarna i jordregistret samt om meddelanden som gäller dem stadgas genom förordning.

Jordbruksstyrelsen kan till ett beslut om tillstånd och befrielse enligt denna paragraf foga villkoret att ett lån eller en prisfordran enligt denna lag omedelbart skall återbetalas helt eller delvis jämte ränta. Har för en lägenhet beviljats byggnadsbidrag enligt denna lag och har från beviljandet inte förflutit 15 år, kan till beslutet även fogas villkoret att bidraget eller en del av det skall återbetalas omedelbart.

32 §
Tilläggsvillkor

Har inte den som erhållit mark, kredit eller byggnadsbidrag med stöd av denna lag eller hans rättsinnehavare eller, om de är flera, någon av dem på tre år bott stadigvarande på renhushållningslägenheten, kan det bestämmas att statens eller en kreditinrättnings fordran, som belastar lägenheten, helt eller delvis och, om 15 år inte har förflutit sedan bidrag beviljades, även bidraget eller en del av det omedelbart skall återbetalas. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt även då en renhushållningslägenhet som inte är underkastad begränsningar enligt 31 § eller en del av den har överlåtits till någon annan än den som Jordbruksstyrelsen har godkänt.

I köpe- och skuldebrev samt i beslut som gäller beviljande av byggnadsbidrag skall intas ett villkor i enlighet med 1l mom. I köpe- och skuldebrev kan beträffande användningen av en lägenhet eller ett område, tryggande av indrivningen av fordran samt användningen av lån tas in även andra villkor, som skall iakttas vid äventyr att det bestäms att fordran sägs upp och att den straffränta om vilken eventuellt har överenskommits i köpe- eller lånevillkoren skall betalas, samt övriga villkor som har ansetts nödvändiga.

För en fordran och ett bidragsbelopp som skall återbetalas enligt 31 § 3 mom. och denna paragraf skall betalas en årlig ränta om åtta procent på kapitalet från den dag då beslutet om återbetalning meddelades eller, om uppsägningen sker med stöd av den sista meningen i 1 mom., räknat från äganderättens övergång.

33 §
Exekutiv auktion

En renhushållningslägenhet eller en del av en sådan som har inlösts till staten vid exekutiv auktion kan, utan hinder av 7 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38), användas för ändamål enligt denna lag samt härvid även tilldelas den förre ägaren eller dennes make eller makarnas eller någondera makens i 2 kap. ärvdabalken (40/65) nämnda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller en sådan persons make, även om de förutsättningar som stadgas ovan i 3 § inte föreligger. Vid användningen av en inlöst lägenhet kan i tillämpliga delar iakttas 7 § 3 och 4 mom. i förstnämnda lag. På en bostadslägenhet och en bostadstomt som bildas med stöd av nämnda 3 mom. tillämpas i övrigt vad som enligt denna lag gäller för renhushållningslägenheter. Vad som här sägs tillämpas även på den som står i ett sådant förhållande till den förre ägaren som avses ovan i 3 § 3 mom.

34 §
Hänvisningsstadgande

Om frihet för staten från att betala kommunal- och kyrkoskatt, om rättelse av misstag som inträffat vid uppgörande av dispositionsplan, om tjänsteansvar för personer som utför i denna lag nämnda uppdrag, om avgiftslättnader och andra lättnader för staten i rättegångs-, lagfarts- och inteckningsärenden samt om förmånsrätt för fordringar gäller på motsvarande sätt 78–82 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

35 §
Renskador

Ägaren till en renhushållningslägenhet som avses i denna lag har inte rätt till ersättning för skador som har vållats av renar.

36 §
Närmare stadganden och föreskrifter

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Jordbruksstyrelsen kan i fråga om beviljandet av lån, bidrag och övriga i denna lag nämnda förmåner meddela föreskrifter som är noggrannare än denna lag och den förordning som utfärdas med stöd av 1 mom.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

37 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990. Genom den upphävs lagen den 19 september 1969 om renskötsellägenheter (590/69) jämte senare ändringar.

Beslut om förmåner enligt denna lag kan fattas före utgången av 1999.

38 §
Egendom som överförs

Egendom, som har förvärvats för ändamål vilka avses i lagen om renskötsellägenheter och om vars användning inte har bestämts förrän denna lag träder i kraft eller som frigörs från användningsändamål som anges i nämnda lagstiftning, anses ha blivit förvärvad för ändamål som avses i denna lag.

39 §
Byggplatser

Ett renbeteslag som med besittningsrätt enligt lagen om renskötsellägenheter innehar ett byggplatsområde kan med jordbruksstyrelsens medgivande byta en byggplats, vars läge är oändamålsenligt eller som blivit obehövlig på grund av sitt läge, mot en sådan av skogsförvaltningsmyndigheten anvisad plats som är lämplig för idkande av renhushållning. Om byggnader som renbeteslaget äger inte flyttas från området inom två år efter jordbruksstyrelsens medgivande, övergår äganderätten till staten.

40 §
Åtgärder i enlighet med lagen om renskötsellägenheter

På ärenden som när denna lag träder i kraft är anhängiga med stöd av lagen om renskötsellägenheter tillämpas den tidigare lagen.

Lagen om renskötsellägenheter tillämpas även på sådana avtal om besittning av en lägenhet eller ett område som ingåtts med stöd av nämnda lag och som utgör grund för en rättighet som inte har förverkats innan denna lag träder i kraft samt på åbos rätt att få i sin ägo den lägenhet eller det område jämte eventuella andelar i samfälld skog som besittningsavtalet gäller och på rätten att under tiden för besittningsavtalet få kredit och andra förmåner. Lägenheten eller området kan dock säljas till åbon även om skyldigheterna enligt besittningsavtalet, med undantag av bostadsbygge, inte har fullgjorts.

Ett renbeteslag som inte med stöd av lagen om renskötsellägenheter har ansökt om ett byggplatsområde för uppförande av en arbetsplatsbostad kan beviljas byggnadsbidrag på villkor enligt lagen om renskötsellägenheter för uppförande av en arbetsplatsbostad på mark som ägs eller innehas av renbeteslaget eller för uppförande av en arbetsplatsbostad på ett byggplatsområde som anvisats av skogsförvaltningsmyndigheten, förutsatt att bidrag har sökts inom två år efter att denna lag trätt i kraft. Om ett byggplatsområde på grund av överlåtelse av ägande- eller besittningsrätten tas i bruk för något annat ändamål än renhushållning innan 15 år har förflutit från det bidraget beviljades, kan detta återkrävas helt eller delvis.

Ett i 3 mom. nämnt byggplatsområde som anvisats av skogsförvaltningsmyndigheten skall överlåtas utan särskild ersättning.

41 §
Åtgärder och rättsförhållanden enligt tidigare lagstiftning

I fråga om återbetalningstiden för och räntan på statens och kreditinrättningars fordringar som med stöd av lagen om renskötsellägenheter har uppkommit innan denna lag trätt i kraft samt i fråga om övriga villkor skall iakttas den tidigare lagen och villkoren i tidigare avtal.

Den tidigare lagen iakttas också i fråga om de ärenden som även annars hänför sig till verkställigheten av lagen om renskötsellägenheter och om vilka det inte stadgas något annat i detta kapitel. Detta gäller även skattefrihet och avgiftslättnader för staten samt begränsningar som hänför sig till lägenheter. Inskränkningar enligt 26 § lagen om renskötsellägenheter vilka gäller en sådan lägenhet enligt lagen om renskötsellägenheter som har tilldelats enbart en byggnadsplats som avses i 7 a § 2 mom. i nämnda lag upphör dock när denna lag träder i kraft.

När denna lag träder i kraft upphör även de villkor och inskränkningar som avses i 28 § lagen om renskötsellägenheter. Under den tid då statens köpeskillingsfordran är obetald kan medel som har erhållits genom kapitalavverkning i enlighet med vad som stadgas närmare genom förordning dock användas till betalning av denna fordran.

42 §
Tidigare panträtter

En lägenhet eller ett område som har sålts med stöd av lagen om renskötsellägenheter och som då denna lag träder i kraft utgör pant till säkerhet för statens köpeskillings- eller försäljningsprisfordran jämte ränta tills fordran är till fullo betald utgör alltjämt pant till säkerhet för betalningen av nämnda fordran.

På en lägenhet eller ett område som utgör pant för betalning av en i lagen om renskötsellägenheter angiven köpeskillings- och försäljningsprisfordran jämte ränta tillämpas nämnda lag även när förpliktelsen har uppkommit efter att denna lag trätt i kraft eller när någon anmälan om panträtten inte har gjorts till den behöriga myndigheten före ikraftträdandet.

För betalningen av priserna på andelar i samfälld skog och övriga andelar samt av kostnadsandelar enligt lagen om renskötsellägenheter och räntorna på dessa priser utgör lägenheten eller området pant enligt 1 och 2 mom.

Utgör en lägenhet eller ett område pant på det sätt som stadgas i 2 mom., skall lantbruksdistriktet sända ett meddelande till den behöriga myndigheten för införande av en anteckning om panträtten i inteckningsregistret. När fordran har betalts i sin helhet skall lantbruksdistriktet sända ett meddelande till myndigheten för införande av en anteckning i inteckningsregistret om att lägenheten eller området har befriats från panträtt.

43 §
Lägenheter som fått stöd enligt lagen om renskötsellägenheter

Lägenheter som avses i 7 § 3 mom. stöds, med de undantag som stadgas i denna lag, i tillämpliga delar i enlighet med lagen om gårdsbruksenheter även när lägenhetens storlek inte motsvarar minimistorleken av en lägenhet som får stöd enligt lagen om gårdsbruksenheter.

44 §
Medelsförvaltning

Medel i gårdsbrukets utvecklingsfond kan användas även för sådana ändamål som har samband med verkställigheten av lagen om renskötsellägenheter, om de har använts för dem innan denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.