152/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om rätten att tillhandahålla befolkningen privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Utöver denna lag skall iakttas vad lagen om utövning av läkaryrket (562/78), lagen om utövning av tandläkaryrket (563/78), lagen om utövning av tandteknikeryrket (220/64), lagen om utövning av sjukvårdsyrke (554/62), lagen om utövande av optikeryrket (429/60) och lagen om massörsyrket (1231/45) stadgar om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster eller vad som annars stadgas eller föreskrivs därom.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med hälso- och sjukvårdstjänster

1) laboratorieverksamhet,

2) radiologisk verksamhet och andra därmed jämförbara bildåtergivnings- och undersökningsmetoder,

3) andra undersökningar och åtgärder som vidtas för att konstatera någons hälsotillstånd eller sjukdom eller för att bestämma vården,

4) fysioterapeutisk verksamhet samt andra åtgärder och annan terapi som förbättrar och upprätthåller prestationsförmågan,

5) företagshälsovård,

6) läkar- och tandläkartjänster, annan hälso- och sjukvård samt tjänster som kan jämställas därmed och

7) massage.

Med serviceproducent avses en enskild eller ett bolag, ett andelslag, en förening eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som har en enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. Som serviceproducent anses inte en självständig yrkesutövare eller en arbetsgivare som själv ordnar sådana tjänster inom företagshälsovården som nämns i 2 § lagen om företagshälsovård (743/78).

Med självständig yrkesutövare avses den som utövar verksamhet på en mottagning med stöd av 3 § lagen om utövning av läkaryrket, 3 § lagen om utövning av tandläkaryrket, 1 § lagen om utövning av tandteknikeryrket, 1 § lagen om utövning av sjukvårdsyrke, 1 § lagen om utövande av optikeryrket eller 2 § lagen om massörsyrket.

2 kap.

Ordnande av privat hälso- och sjukvård

3 §
Verksamhetsbetingelser

Den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster skall ha ändamålsenliga lokaliteter och anordningar samt den personal som verksamheten förutsätter.

Verksamheten skall i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och ta hänsyn till patientsäkerheten.

4 §
Tillstånd

En serviceproducent skall ha tillstånd av länsstyrelsen för att få tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Av tillståndet skall framgå serviceproducentens verksamhetsområde enligt 2 §.

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig ansökan.

5 §
Ansvarig föreståndare

En serviceproducent skall ha en av länsstyrelsen godkänd föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Som ansvarig föreståndare godkänns på skriftlig ansökan av serviceproducenten den som uppfyller de krav som i förordning ställs på en ansvarig föreståndare.

6 §
Den ansvariga föreståndarens uppgifter

Den ansvariga föreståndaren skall svara för att verksamheten i samband med tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster uppfyller kraven enligt denna lag eller de stadganden och föreskrifter som meddelas med stöd av den.

Försummar föreståndaren sin tillsynsuppgift eller är han annars oförmögen att sköta sina åligganden, kan godkännandet återkallas.

7 §
Förhandsinspektion

Innan de lokaliteter och anordningar som kommer att användas vid tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster tas i bruk skall serviceproducenten för inspektion förevisa dem i funktionsdugligt skick för hälsovårdsnämnden.

En tjänsteinnehavare som är underställd hälsovårdsnämnden skall inspektera lokaliteterna och anordningarna samt utan dröjsmål tillställa serviceproducenten en inspektionsberättelse.

8 §
Startanmälan

Varje serviceproducent skall enligt vad som närmare stadgas genom förordning innan verksamheten börjar hos länsstyrelsen anmäla detta. Inspektionsberättelsen skall fogas till anmälan.

9 §
Ändringsanmälan

Om en serviceproducent lägger om sina hälso- och sjukvårdstjänster eller upphör att tillhandahålla dem, skall han skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen.

Med anledning av en anmälan om omläggning av verksamheten kan länsstyrelsen förplikta serviceproducenten att ansöka om nytt tillstånd, om det prövas att skäl föreligger.

10 §
Verksamhetsberättelser

Serviceproducenterna skall årligen lämna länsstyrelsen en verksamhetsberättelse.

I berättelsen skall nämnas de ändringar som har skett beträffande personalen, lokaliteterna och verksamheten samt ges andra upplysningar som medicinalstyrelsen bestämmer.

11 §
Patientjournaler

Patientjournalerna över dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänsterna skall föras och förvaras så som medicinalstyrelsen närmare föreskriver.

Då en serviceproducent upphör att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster skall patientjournalerna för förvaring överföras till den hälsovårdscentral som anges i 18 § 2 mom. folkhälsolagen (66/72), om inte förvaringen ordnas på något annat sätt som länsstyrelsen har godkänt.

12 §
Tystnadsplikt

De anställda hos en serviceproducent samt andra som utför uppdrag för denne eller arbetar i hans lokaliteter får inte utan tillstånd röja vad de på grund av sin ställning, sitt uppdrag eller sitt arbete har fått veta om någon annans hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller om åtgärder som avser honom eller om motsvarande omständigheter. Tystnadsplikten kvarstår sedan anställningsförhållandet eller uppdraget har upphört.

3 kap.

Myndigheternas uppgifter

13 §
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och övervakningen av den privata hälso- och sjukvården ankommer på medicinalstyrelsen under social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.

Övervakningen av tillhandahållandet av tjänster enligt denna lag utövas av länsstyrelsen under medicinalstyrelsens tillsyn.

Kommunal tillsynsmyndighet är hälsovårdsnämnden eller ett motsvarande kommunalt organ.

14 §
Länsstyrelsens uppgifter

I denna lag nämnda tillstånd samt ärenden som gäller godkännande av ansvariga föreståndare, återkallande av sådana godkännanden samt anmälningar och berättelser handläggs av länsstyrelsen i det län inom vilket verksamheten bedrivs.

15 §
Tystnadsplikt för tjänstemän

En tjänsteman som vid fullgörande av en i denna lag nämnd uppgift har fått upplysningar om affärs- eller yrkeshemligheter som gäller den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster eller om hans ekonomiska ställning eller om någons enskilda angelägenheter får inte röja dessa, om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att upplysningarna lämnas.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att upplysningar lämnas åklagar- eller polismyndigheter för utredning av brott eller någon annan tillsynsmyndighet som avses i denna lag för att myndigheten skall kunna fullgöra sin uppgift.

4 kap.

Tillsyn

16 §
Rätt att få upplysningar

En tillsynsmyndighet har rätt att av den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster utan avgift få de upplysningar och utredningar som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter, om inte något annat följer av tystnadsplikten.

17 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaliteter som används för verksamhet enligt denna lag och att inspektera dem.

18 §
Upplysningar till andra myndigheter

Hälsovårdsnämnden skall till länsstyrelsen anmäla bristfälligheter och missförhållanden som kommit till dess kännedom.

19 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för fullgörandet av de tillsynsuppgifter som avses i 16 och 17 §§ samt för verkställigheten av avbrytande eller verksamhetsförbud som avses i 21 §.

5 kap.

Föreskrifter, tvångsmedel och påföljder

20 §
Föreskrifter och tvångsmedel

Upptäcks bristfälligheter eller missförhållanden i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, skall länsstyrelsen meddela föreskrifter om hur de skall avhjälpas och samtidigt sätta ut en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas.

Länsstyrelsen har rätt att, vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en lokal eller del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta den som saken gäller att iaktta de föreskrifter som anges i 1 mom.

21 §
Avbrytande av verksamhet och förbud

Om verksamheten har bedrivits i strid med denna lag eller med stadganden eller föreskrifter som meddelas med stöd av den, har länsstyrelsen rätt att avbryta verksamheten eller förbjuda användningen av en lokal eller del därav eller av en anordning tills bristfälligheten eller missförhållandet har avhjälpts.

22 §
Återkallande av tillstånd

Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, om denna lag eller stadganden eller föreskrifter som meddelas med stöd av den grovt har överträtts i verksamheten.

23 §
Brott mot tystnadsplikt

Den som bryter mot den i 12 och 15 §§ stadgade tystnadsplikten skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för brott mot tystnadsplikten enligt lagen om privat hälso- och sjukvård dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott mot tystnadsplikten, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

24 §
Övriga straffstadganden

Den som privat tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster utan behörigt tillstånd skall för olovligt tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

1) underlåter att ansöka om sådant godkännande eller göra sådan anmälan som nämns i denna lag eller försummar den skyldighet att lämna upplysningar som stadgas i lagen, eller

2) bryter mot förbud eller föreskrifter som en tillsynsmyndighet har meddelat med stöd av denna lag

skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena om privat hälso- och sjukvård dömas till böter.

Vid förseelse som avses i 2 mom. får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen är ringa och saken rättas till utan dröjsmål.

6 kap.

Ändringssökande och verkställighet

25 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som länsstyrelsen har fattat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ändring i de beslut av länsstyrelsen som nämns i 9 § 2 mom. och 28 § 3 mom. får inte sökas genom besvär. Över beslut om föreläggande av vite som länsstyrelsen har fattat med stöd av 20 § 2 mom. får särskilda besvär inte anföras.

26 §
Verkställighet

Ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande av ansvarig föreståndare, avbrytande av verksamhet och återkallande av tillstånd eller förbud mot användning av en lokal eller del därav eller av en anordning kan trots besvär omedelbart verkställas, om detta anses nödvändigt med hänsyn till patientsäkerheten.

Då ändring har sökts kan besvärsmyndigheten förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den skall avbrytas.

7 kap.

Ikraftträdande och närmare stadganden

27 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 juli 1964 om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter (426/64) jämte senare ändringar.

28 §
Övergångsstadganden

En i 2 § 2 mom. angiven serviceproducent som när denna lag träder i kraft utövar i denna lag nämnd verksamhet med stöd av lagen om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter eller lagen angående sjukgymnast- och massörsyrket skall inom ett år efter att denna lag har trätt i kraft anmäla hos länsstyrelsen att verksamheten kommer att fortsätta.

Sedan länsstyrelsen har fått anmälan kan den förplikta serviceproducenten att inom en utsatt tid ansöka om tillstånd eller godkännande av ansvarig föreståndare enligt denna lag. Beslutet om tillstånd eller godkännande skall fattas inom sex månader efter att anmälan har kommit till länsstyrelsen.

Har anmälan om att verksamheten kommer att fortsätta inte gjorts inom den tid som nämns i 1 mom., skall länsstyrelsen återkalla tillståndet.

29 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 46/89
Ekonomiutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 243/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.