133/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om skolstyrelsen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 22 april 1988 om skolstyrelsen (361/88) 2 § 1 mom. 6 punkten samt

ändras 1 och 8 §§, 9 § 1 mom. och 12 § som följer:

1 §

Skolstyrelsen leder, styr och övervakar samt drar försorg om utvecklandet av det skolväsende och den vuxenutbildning som lyder under den och sköter de övriga uppgifter som enligt särskilda stadganden och bestämmelser ankommer på den.

8 §

Avdelningen för vuxenutbildning handlägger ärenden som gäller folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, idrottsinstitut, musikläroanstalter och annan vuxenutbildning samt barnträdgårdslärarinstitut, om inte ärendet hör till allmänna avdelningen eller undervisningsavdelningen.

Vid avdelningen för vuxenutbildning finns en institutbyrå.

9 §

Svenska avdelningen handlägger i 6-8 §§ nämnda ärenden som gäller svenska skolor och läroanstalter, undervisningen vid dem samt svenskspråkig vuxenutbildning.


12 §

Generaldirektören leder och övervakar skolstyrelsens verksamhet. Han skall följa utbildningens allmänna utveckling samt ta initiativ till och bereda planer för behövliga reformer och förbättringar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.