127/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om ändring av förordningen om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen

På föredragning från handels- och industriministern

ändras 11 §, 12 § 1 mom., 13 och 18 §§ förordningen den 24 oktober 1986 om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen (769/86),

sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 9 december 1988 (1072/88), som följer:

Mönsterrättsärenden
11 §

I ärenden som gäller registrering av mönster skall följande avgifter erläggas:

mk
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen 740
Tilläggsavgift i samband med ansökan klassavgift för varje varuklass till vilken mönstret hänförs, utöver den första 190
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 400
förvaringsavgift för varje modell 200
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 160
12 §

I ärenden som gäller registrerade mönster skall följande avgifter erläggas:

mk
Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen för första gången 1 100
för andra gången 1 600
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse klassavgift för varje varuklass till vilken mönstret hänförs, utöver den första 190
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 400
förvaringsavgift för varje modell 200
om förnyelseavgift erläggs efter utgången av den löpande registreringsperioden 200
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 200

13 §

I återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen uppbärs 200 mark.

Mikrofilmkopior
18 §

För mikrofilmkopior av sådana index över i handelsregistret införda firmor som framställts genom automatisk databehandling och för de tillägg till och ändringar i indexen som görs under årets lopp uppbärs i ersättning sammanlagt 3 300 mark per år.

För mikrofilmkopior av handelsregistret jämte däri gjorda tillägg och ändringar uppbärs i engångsersättning 14 000 mark samt därutöver i årsersättning för varje år 5 900 mark.

För mikrofilmkopior som innehåller bokslutshandlingar som tillställts patent- och registerstyrelsen år 1976 och därefter, uppbärs för kopior av bokslutshandlingar som lämnats in under åren 1976-1980 sammanlagt 10 000 mark och för kopior av därefter årligen inlämnade bokslutshandlingar 8 000 mark för varje år.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.