107/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om familjepension efter riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Då den som varit riksdagsman avlidit betalas efter honom familjepension av statsmedel i tillämpliga delar enligt de stadganden som gäller dem som har stått i tjänste- eller arbetsförhållande till staten, om inte något annat stadgas nedan.

Familjepension förutsätter att den som avses i 1 mom., förmånslåtaren, hade rätt till eller fick pension enligt lagen den 20 augusti 1948 om riksdagsmans rätt till pension (618/48) eller lagen den 14 juli 1967 om pension för riksdagsman (329/67).

2 §

Då familjepension enligt denna lag samordnas gäller om samordningsgrunden 8 § lagen om pension för riksdagsmän.

3 §

Den efterlevande maken och barn till den som varit riksdagsman kan av särskilda skäl beviljas extra pension av statsmedel. Extra pension och familjepension enligt denna lag får tillsammans högst uppgå till maximibeloppet för pensionen enligt denna lag.

Extra pension beviljas av riksdagens kanslikommission på ansökan.

I fråga om extra pension skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som gäller om extra statspensioner.

4 §

Statskontoret skall dra försorg om familjepensionsskyddet.

5 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag får utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Genom den upphävs lagen den 31 december 1968 om familjepension efter riksdagsman (791/68) jämte senare ändringar.

Har förmånslåtaren avlidit innan denna lag träder i kraft, skall den tidigare lagen tillämpas. Denna skall likaså tillämpas i de fall som avses i 18 och 19 §§ lagen den 31 december 1968 om familjepension efter riksdagsman. Familjepension som betalas efter en förmånslåtare som avlidit innan denna lag träder i kraft dras dock inte in även om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år.

Pensionsjämkning enligt lagen om statens familjepensioner (774/68) sker också då familjepension fastställs enligt lagen den 14 juli 1967 om familjepension efter riksdagsman (330/67) efter en förmånslåtare som har avlidit sedan denna lag har trätt i kraft.

(Regeringens proposition 173/89)
Socialutsk. bet. 36/89
Stora utsk. bet. 224/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.