105/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § och 33 § 1 och 4 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § i lag av den 23 december 1988 (1217/88), 33 § 1 mom. i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 33 § 4 mom. i lag av den 30 december 1965 (705/65), samt

fogas till 33 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 30 december 1965 och den 5 februari 1982, ett nytt 6 mom. som följer:

23 §

En försäkrad som inte är finsk medborgare har rätt till pension enligt denna lag, om han har varit bosatt i Finland minst fem år i följd omedelbart innan pensionen börjar.

Begravningsbidrag enligt denna lag betalas efter en utländsk medborgare som har varit bosatt i Finland endast om han har bott i landet minst fem år i följd omedelbart före sin död.

33 §

Avlider en i Finland bosatt person som inte får pension enligt denna lag, betalas efter honom begravningsbidrag. Bidraget är 2 221 mark. Det betalas till den efterlevande maken. Om den avlidne inte varit gift eller om han och maken levde åtskils på grund av söndring i äktenskapet, betalas begravningsbidraget till dödsboet.


Begravningsbidrag skall inom ett år från den försäkrades dödsdag sökas så som stadgas i förordning för att inte rätten till bidraget skall gå förlorad. Förvaltaren av dödsboet har rätt att för dess räkning söka och lyfta bidraget.


Om det är sannolikt att en person har avlidit, kan begravningsbidrag beviljas trots att dödsfallet inte kan klarläggas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Markbeloppet i 33 § 1 mom. motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 173/89
Socialutsk. bet. 36/89
Stora utsk. bet. 224/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.