99/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 4 § 2 och 5 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 8 mom. som följer:

3 §
Villkor för medlemskap

Medlemskapet i en kassa börjar den dag räknat från vilken medlemsavgiften har betalts, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts.

4 §
Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa

En medlem som inte inom den i stadgarna föreskrivna tiden betalar sin medlemsavgift kan uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda.


En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller tiden före den tidpunkt då han utträdde eller uteslöts ur kassan.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 192/89
Socialutsk. bet. 33/89
Stora utsk. bet. 193/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.