87/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 6 § 2 mom., 12 § 1 mom. 17 punkten, 14 §, 19 § 1 mom. 9 punkten, 28 § 1 mom. och 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 oktober 1970 (656/70), 12 § 1 mom. 17 punkten och 19 § 1 mom. 9 punkten sådana de lyder i förordning av den 27 februari 1970 (163/70), 14 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 23 februari 1973, den 2 juli 1973, den 17 januari 1986, den 29 augusti 1986 och den 5 maj 1989 (189/73, 579/73, 25/86, 644/86 och 396/89), 28 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 4 december 1987 (929/87) och 34 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 juni 1966 (360/66), som följer:

6 §

Republikens president kan till medlemmar av statsrådet, statsministern inberäknad, kalla högst aderton ministrar att tjänstgöra som chefer för ett eller flera ministerier eller att handlägga ärenden som hör till ministeriernas verksamhetsområde eller att vara ministrar utan portfölj.


12 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde skall handläggas de ärenden som i statsrådet avgörs av republikens president. Vid allmänt sammanträde skall likaså handläggas de beslut av statsrådet som skall publiceras i författningssamlingen samt följande ärenden, som avgörs av statsrådet:


17) de ärenden som enligt 47 § 2 mom. skall underställas statsrådet för avgörande,


14 §

Statsrådets kansli handlägger ärenden angående

1) republikens presidents kansli,

2) riksdagens sammankommande och avslutande samt andra formella åtgärder med anledning av riksdag,

3) den berättelse över regeringens åtgärder som regeringen avger till riksdagen,

4) statsrådet och ordningen för handläggningen av ärenden i statsrådet samt förandet av protokoll över de beslut som republikens president fattar i statsrådet och protokoll vid statsrådets allmänna sammanträden,

5) avläggande av tjänste- och domared samt tjänste- och domarförsäkran vid statsrådets allmänna sammanträde,

6) förlänande av titel i andra fall än de som nämns i 15 § 1 mom. 9 punkten och 20 § 1 mom. 19 punkten,

7) kontroll av hur regeringsprogrammet följs samt de uppgifter i anslutning till samhällspolitisk planering som vid respektive tidpunkt är aktuella och som inte hör till något ministeriums verksamhetsområde,

8) översättning av statsrådets och ministeriernas beslut och andra handlingar till vartdera inhemska språket och i mån av möjlighet även till utländska språk,

9) registrering av handlingar som inkommer till statsrådet samt utgivande och avsändande av statsrådets och ministeriernas stämpelbelagda expeditioner,

10) inkomstpolitisk förlikning,

11) säkerhetstjänsten vid statsrådet och dess ministerier samt beredskap för undantagsförhållanden i samarbete med ministerierna,

12) övriga ärenden som skall handläggas i statsrådet och som inte hör till något ministeriums verksamhetsområde.

19 §

Finansministeriet handlägger ärenden angående:


9) statens husbyggnadsverksamhet och anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, om inte ärendet hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, samt den allmänna styrningen av anskaffningen av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar och byggnadsmark för staten samt av användningen av lokaliteterna och byggnadsmarken,


28 §

Kanslicheferna, statssekreterarna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna och andra tjänstemän som är högre än en byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsterna har ledigförklarats. Statssekreteraren vid statsrådets kansli utnämns dock av republikens president på framställning av statsministern för högst dennes verksamhetstid utan att tjänsten har ledigförklarats.


34 §

Kanslicheferna skall under ordförandeskap av statssekreteraren vid statsrådets kansli förberedelsevis behandla ärenden som gäller främjande och kontroll av att regeringsprogrammet följs, effektivering av arbetet i statsrådet, samarbetet mellan ministerierna samt förenhetligande av ministeriernas verksamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.