85/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Lag om ändring av lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) 1 § 2 mom. samt 1 a och 15 §§, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 januari 1989 (3/89) och 1 a § sådan den lyder i lag av den 30 januari 1987 (72/87), som följer:

1 §

Barnbidragets och det fortsatta barnbidragets belopp är 293 mark per kalendermånad. För det andra barnet till en i 3 § nämnd person som har rätt att uppbära barnbidrag betalas dock 340 mark, för det tredje barnet 439 mark, för det fjärde barnet 572 mark samt för det femte och varje följande barn 769 mark per kalendermånad, utom då barnet vårdas på anstalt på det sätt som avses i 6 §. Att fortsatt barnbidrag betalas påverkar inte barnbidragen för övriga barn.

1 a §

För barn som enligt 1 § medför rätt till barnbidrag och som inte har fyllt tre år betalas barnbidraget höjt med 107 mark per kalendermånad.

15 §

Om sökande av ändring i beslut som fattas med stöd av denna lag gäller 7 kap. socialvårdslagen (710/82).

Ändring i länsrättens utslag eller beslut med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990.

Barnbidraget för det femte och varje följande barn till den som enligt 3 § har rätt att uppbära barnbidrag är dock från och med den 1 mars 1990, med avvikelse från 1 § 2 mom. (3/89), 679 mark per kalendermånad till och med den 30 september 1990.

Regeringens proposition 175/89
Socialutsk. bet. 32/89
Stora utsk. bet. 192/89

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.