71/1990

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1990

Statsrådets beslut om sådan maximal inkomst som avses i 4 § 2 mom. naturnäringslagen

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 4 § 2 mom. naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) beslutat:

1 §

I 4 § 1 mom. naturnäringslagen (610/84) avsedd persons och dennes makes eller i nämnda paragrafs 3 mom. avsedda personers totala inkomster av annat än utövande av i sagda lag avsett yrke får inte överstiga sammanlagt 4 760 mark per månad. Ifrågavarande inkomster för ensamstående person får inte överstiga 3 190 mark per månad. Nämnda inkomstgränser får dock höjas med 540 mark för varje sådant barn under 18 år som är i sökandens vård.

Till de sammanlagda inkomsterna räknas ifrågavarande persons egna inkomster i sin helhet och makens eller med honom i äktenskapsliknande förhållande i samma hushåll boende persons inkomster till den del de överstiger 260 mark i månaden.

2 §

Såsom i 1 § avsedda inkomster anses både vid senast verkställda beskattning konstaterade skattepliktiga inkomster och övriga inkomster, dock ej barnbidrag, grunddelen av stöd för vård av barn i hemmet och syskonförhöjning, bostadsbidrag, militärunderstöd, i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst utgående livränta och tilläggsränta, frontmannapension i enlighet med lagen om frontmannapension, tilläggsdel i enlighet med familjepensionslagen, utkomststöd i enlighet med socialvårdslagen, arbetslöshetsdagpenning samt ersättning för särskilda kostnader på grund av lyte, skada eller men, löneinkomst av renbeteslag samt sådana inkomster som klart kan anses vara av tillfällig natur. I fråga om yrkesutövning anses såsom inkomst resultatet av verksamheten enligt resultaträkning som uppgjorts för den senaste räkenskapsperioden, ökat med gjorda avskrivningar samt betalda räntor och direkta skatter, samt i fråga om rörelse på motsvarande sätt driftsbidraget enligt resultaträkningen.

3 §

I detta beslut avsedda inkomster konstateras på grundvalen av de årliga skattepliktiga inkomster, som konstaterats vid den beskattning som senast verkställts före den tidpunkt då saken avgörs, samt övriga inkomster under beskattningsåret, dock med beaktande av sådana ändringar i inkomsterna som uppskattats eller som eljest kan konstateras.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990 och genom det upphävs statsrådets beslut av den 28 maj 1987 om sådan maximal inkomst som avses i 4 § 2 mom. naturnäringslagen (529/87).

Helsingfors den 25 januari 1990

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Äldre regeringssekreterare
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.