50/1990

Given i Helsingfors den 19 januari 1990

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt avsnittet Växel i 14 § samt 45 § 1 mom. och 47 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, avsnittet Växel i 14 § och 45 § 1 mom. i lag av den 28 december 1984 (979/84) samt 47 § 1 mom. i lag av den 11 december 1987 (976/87), som följer:

14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:


Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelutställaren själv eller av någon annan, för varje hel mark

då den är utställd på högst 9 månader, 1,5 procent om året,

då den är utställd på längre tid än 9 månader, 1,5 procent.

För växel som är ställd att betalas vid uppvisandet är skatten dock 1,5 procent.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, skall beläggas med ovan nämnd stämpel innan den här uppvisas för accept eller betalning eller ges eller överlåts till någon annan.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för inteckning eller betalning inges till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall i fråga om dess beläggande med stämpel iakttas vad som ovan stadgas om skuldsedel.


45 §

En skuldsedel eller något annat fordringsbevis skall, då handlingen för inteckning eller betalning inges till domstol, patent- och registerstyrelsen eller bilregister- eller utsökningsmyndighet, beläggas med stämpel enligt det kapitalbelopp för vilket inteckning eller betalning söks, till ett belopp av 1,5 procent för varje hel mark.


47 §

Då en skuldsedel och en checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, en affärsbank, sparbank, hypoteksanstalt, försäkringsanstalt, pensionsanstalt eller andelsbank, Postbanken Ab, en bankirrörelse, ett kreditaktiebolag eller någon annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldsedeln eller avtalet, om för dem inte tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning har erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje hel mark till följande belopp:

då de har utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,5 procent om året,

då de har utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,5 procent.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

Regeringens proposition 186/89
Statsutsk. bet. 83/89
Stora utsk. bet. 213/89

Helsingfors den 19 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.