29/1990

Given i Helsingfors den 12 januari 1990

Lag om ändring av lagen om skifte inom planläggningsområde

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60) 10 och 15 §§, 25 § 4 mom. samt 28 och 98 §§,

av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i lag av den 19 januari 1968 (40/68), 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 april 1971 (292/71), 28 § sådan den lyder i sistnämnda lag och 25 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1974 (31/74), samt

ändras 4 § 1 mom., 14, 16, 16 a, 18, 19 och 21 §§, 21 a § 2 mom., 22 och 24 §§, 25 § 1 och 3 mom., 25 a och 35 §§, 45 § 1 mom., 52-55 §§, 58 § 2 mom., 66 §, 67 § 3 mom., 69-71 §§, 83 § 2 mom., 96 § 1 mom., 100 § 1 mom. och 116 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § 1 mom., 16 a §, 21 a § 2 mom., 22 § och 25 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 23 april 1971, 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 19 januari 1968 och den 23 april 1971, 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och genom nämnda lag av den 4 januari 1974, 25 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 19 januari 1968, 25 a § sådan den lyder i lag av den 9 juli 1976 (612/76), 45 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 4 januari 1974, 71 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 19 januari 1968 och lag av den 17 december 1976 (986/76) och 100 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

4 §

Är lägenheternas placering inom stadsplane-, byggnadsplane- eller strandplaneområde ägnad att försvåra planens genomförande och kan olägenheten härav undanröjas eller minskas genom ägobyte eller nyskifte, får en sådan förrättning verkställas även om de förutsättningar som stadgas i lagen om skifte inte föreligger.


14 §

Förrättningskostnaderna vid ägobyte, nyskifte, servitutsförrättning och rågång kan till den del förrättningen anses ha varit påkallad av allmän fördel påföras kommunen.

16 §

Då vid ägobyte eller nyskifte en del av den ägomassa, som tillkommer en lägenhet, i enlighet med 7 § ersätts i pengar skall lägenheternas mantal ändras, om inte värdet av det område som skall ersättas är ringa.

16 a §

Styckning, omkretsrågång, i 4 § nämnt ägobyte, i 9 § nämnt upphävande, flyttande eller grundande av servitut samt i 9 a § nämnt grundande av servitut kan, om det skall anses ändamålsenligt, utan särskilt förordnande verkställas i samband med strandplaneförrättning och av förrättningsmännen vid denna förrättning. De som är sakägare vid förrättningen endast vid handläggningen av ovan nämnda åtgärder skall underrättas om förrättningssammanträdet på det sätt som i lagen om skifte stadgas om dessa förrättningar.

18 §

Vid ovan i 4 § nämnt ägobyte eller nyskifte inom tomtindelningsområde skall i byggnadskvarter lägenhets rå, om den inte förblir på sin gamla plats, såvitt möjligt dras längs gränsen för en i tomtindelningen utsatt tomt.

Annan än i 1 mom. nämnd lantmäteriförrättning inom stadsplaneområde i stad får inte, om inte annat följer av 19 § eller stadsstyrelsen på framställning av fastighetsingenjören samtycker därtill, verkställas så att ny fastighetsgräns uppstår i ett byggnadskvarter eller på ett sådant under bildning varande allmänt område som avses i 75 § 2 mom.

19 §

Ligger i stad ett från en lägenhet överlåtet outbrutet område inom ett byggnadskvarter för vilket tomtindelning inte är fastställd, får området avstyckas om staden samtycker därtill. Styckning får ske utan stadens samtycke, om tomtindelning inte har godkänts inom tre år efter det lägenhetens ägare eller innehavaren av det outbrutna området ansökt därom. I den lägenhet som bildas av det outbrutna området får inte utan stadens samtycke intas områden som avses i 36 § 1 mom. 2-8 punkten byggnadslagen, ej heller får lägenheten tilldelas andel i lägenheters samfällda område.

21 §

I en lägenhet som inom stadsplaneområde i landskommun kommer att omfatta en i tomtindelningen utsatt tomt eller en del därav får inte intas områden som avses i 36 § 1 mom. 2-8 punkten byggnadslagen, ej heller områden utanför planeområdet.

I en lägenhet som inom byggnadsplaneområde är avsedd till byggnadsplats får inte intas andra utanför byggnadskvarteret belägna ägor än i 96 § byggnadslagen nämnda områden för trafikled.

I en lägenhet som inom strandplaneområde är avsedd till byggnadsplats får inte intas ägor utanför byggnadskvarteret.

Lantmäterikontoret kan av särskilda skäl meddela tillstånd till avvikelse från 2 och 3 mom. Förrättningsingenjören skall hänskjuta ärendet till lantmäterikontoret, om en sakägare yrkar på avvikelse eller en sådan behövs av någon annan orsak. I lantmäterikontorets beslut får ändring inte sökas genom besvär.

21 a §

Lantmäterikontoret kan av särskilda skäl meddela tillstånd till avvikelse från 1 mom. Om förfarandet gäller 21 § 4 mom. i tillämpliga delar. I lantmäterikontorets beslut får ändring inte sökas genom besvär.

22 §

Inom ett område för vilket stadsplan, byggnadsplan eller strandplan inte är fastställd får en lägenhet som används som byggnadsplats bildas genom klyvning eller styckning endast för glesbebyggelse, om inte ett i 5 § 2 mom. byggnadslagen stadgat tillstånd att nyttja området för en i lagen nämnd tätbebyggelse har beviljats.

24 §

Inom ett område för vilket har fastställts en regionplan men inte någon annan plan som nämns i byggnadslagen, eller generalplan men inte stads-, byggnads- eller strandplan, får klyvnings- eller styckningsförrättning inte verkställas om områdets nyttjande för det i planen angivna ändamålet därigenom avsevärt försvåras.

Inom ett område, för vilket gäller i byggnadsordningen med stöd av 13 § byggnadslagen utfärdade bestämmelser om nyttjande av området men för vilket stads-, byggnads- eller strandplan inte finns, får ett område som är avsett att användas såsom byggnadsplats bildas till lägenhet genom klyvning eller styckning, om detta inte står i strid med bestämmelserna om områdets nyttjande för byggnadsändamål och om byggnadsplatsens storlek. Utan hinder av vad som här stadgas får ett område likväl bildas till lägenhet, om den myndighet som har rätt att bevilja undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen har samtyckt till detta.

Vid lantmäteriförrättning skall även iakttas vad som byggnadsordningen föreskriver om infartsvägar.

25 §

På ett område inom vilket gäller i 32 §, 42 § 2 mom. 3, 4 eller 5 punkten eller i 100 § byggnadslagen avsett byggnadsförbud samt på ett område som berörs av ett sådant förordnande om uppgörande eller ändring av plan som med stöd av 143 § 1 mom. byggnadslagen har utfärdats av miljöministeriet får inte förrän planen har blivit fastställd eller tomtindelningen godkänd förrättas sådan klyvning eller styckning att en ny rå uppstår för området.


En i 1 mom. avsedd förrättning får ej heller verkställas inom ett strandområde förrän strandplan blivit fastställd, om planen enligt 123 a § byggnadslagen skall anses behövlig. Uppstår ovisshet om strandplan skall uppgöras för området eller anser förrättningsmännen att strandplan behövs, skall förrättningsingenjören genom lantmäterikontorets förmedling hänskjuta frågan om behovet av strandplan till avgörande enligt 123 b § 3 mom. byggnadslagen. Förrättning får dock verkställas, om det är uppenbart att detta inte medför förfång för genomförandet av strandplanen, om undantag från 123 a § 1 mom. har beviljats med stöd av 132 § 1 mom. i lagen, eller om förrättningen behövs för uppförande av nybyggnad som avses i 123 b § 2 mom. i nämnda lag.

25 a §

Utan hinder av 22-24 §§ och 25 § 3 mom. får en byggnadsplats, ifall inte särskilda skäl kräver något annat, bildas till lägenhet, om byggnadslov för annan än ekonomibyggnad eller tillfällig byggnad gäller för den när förrättningen inleds eller om byggnaden redan har uppförts med stöd av sådant byggnadslov och förrättningen inleds inom 10 år efter att byggnadslov har beviljats.

35 §

Inlösen av tomtdel handläggs vid en särskild lantmäteriförrättning (tomtdels inlösningsförrättning), till vilken förordnande söks hos lantmäteribyrån.

45 §

Är det nödvändigt att till en lägenhet på byggnadsmark inom byggnadsplane- eller strandplaneområde eller till ett inom ett sådant område beläget outbrutet område, som skall bildas till lägenhet, för bildande av en i 17 § 2 mom. nämnd, till planen anpassad byggnadsplats foga mark som tillhör någon annan, och kan ändring av rårna inte åstadkommas genom ägobyte, får ett sådant område vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av ägaren till lägenheten eller innehavaren av det outbrutna området (byggnadsplatsdels inlösningsförrättning) inlösas mot vederlag i pengar och överföras till inlösarens lägenhet.


52 §

Sakägare vid tomtmätning är den som ansökt om förrättningen, ägaren av tomt eller del därav samt ägaren av en till tomten gränsande registerenhet, om rån mot registerenheten måste bestämmas.

Innehavaren av en servituts- eller legorätt eller annan nyttjanderätt är sakägare vid förrättningen till den del det är fråga om hans rätt.

En rättsinnehavare som inte är sakägare får, när det är fråga om hans rätt, vid förrättningen fästa fastighetsingenjörens uppmärksamhet vid omständigheter som denne enligt lag är skyldig att beakta för att trygga rättsinnehavarens rätt vid förrättningen.

53 §

Fastighetsingenjören skall genom kallelsebrev till sakägarna och till de rättsinnehavare som avses i 52 § 3 mom. meddela när tomtmätningen inleds. Kan uppgift om någon sakägare eller om någon sakägares adress inte fås med rimligt besvär, tillkännages förrättningen dessutom genom kungörelse i en eller två på orten allmänt spridda tidningar.

Då förrättningen angår lägenheters samfällda område eller en fastighet som tillhör två eller flera gemensamt, får kallelsebrevet tillställas en av delägarna eller ägarna, eller en syssloman, en god man eller ett ombud som har tillsatts för förvaltningen av det samfällda området, eller en medlem av den styrelse som sköter dess förvaltning.

Förrättningen skall anses ha blivit behörigen meddelad, om ett ovan nämnt brev har postats såsom rekommenderat eller kungörelsen publicerats minst sju dagar före sammanträdet.

54 §

Framgår det under en förrättning att förrättningen inte har tillkännagivits så som 53 § anger, skall ett fortsatt förrättningssammanträde hållas. Detta skall tillkännages i enlighet med 53 §.

55 §

Har inledandet av förrättningen tillkännagivits enligt 53 §, hindrar en sakägares frånvaro inte att förrättningen verkställs.

Även om inledandet av tomtmätning inte har tillkännagivits enligt 53 §, får förrättningen verkställas då alla sakägare och i 52 § 3 mom. nämnda rättsinnehavare kommer överens om detta.

58 §

Tomtgränser skall tydligt utmärkas på marken. Gränsen behöver likväl inte märkas ut, om ingen sakägare vid förrättningen yrkar på utmärkande och detta inte behövs med beaktande av omständigheterna.

66 §

Ändring i tomtmätning eller i beslut genom vilket förrättningen inställts, eller i fastighetsingenjörens beslut att förkasta en jävsanmärkning mot honom får sökas hos jorddomstolen inom 30 dagar från det förrättningen förklarades avslutad eller inställdes. Besvären skall skriftligen tillställas byggnadsnämnden.

67 §

Finner byggnadsnämnden vid granskning av förrättningen att laga förutsättningar för att verkställa förrättningen saknas, skall den underställa ärendet jorddomstolens prövning.


69 §

Byggnadsnämnden skall tillställa jorddomstolens ordförande en till nämnden inlämnad besvärsskrift samt de handlingar som gäller den i besvären nämnda förrättningen, jämte karta.

Om handläggningen av besvär hos jorddomstolen eller ett ärende som enligt 67 § 3 mom. underställts dess prövning och om sökande av ändring i jorddomstolens eller dess ordförandes utslag gäller i tillämpliga delar vad lagen om skifte stadgar om lantmäteriförrättning. I fråga om förrättning som skall prövas av jorddomstolen skall i 67 § 1 mom. nämnd granskning verkställas. De uppgifter som enligt lagen om skifte hör till förrättningsingenjören eller förrättningsmännen skall skötas av fastighetsingenjören, och de uppgifter som hör till lantmäterikontoret av byggnadsnämnden.

70 §

En tomtmätning över vilken besvär inte anförts vinner laga kraft då byggnadsnämnden vid granskning har godkänt den. En förrättning över vilken besvär har anförts vinner laga kraft sedan utslaget i saken, om det inte orsakar ny behandling av förrättningen, har vunnit laga kraft.

71 §

En sådan tomt enligt fastställd tomtindelning som omfattar områden från två eller flera fastigheter eller lägenheters samfällda område, införs på byggnadsnämndens förordnande på grundvalen av tomtmätning i tomtregistret eller i fastighetsregistret såsom fastighet utan medgivande av fastighetsdomaren enligt 7 kap., om

1) den sakägare i tomtmätningen som anhåller om registrering äger hela tomtområdet, och

2) de fastigheter av vilka eller av vilkas delar tomten består inte belastas av inteckningar eller om endast en fastighet är intecknad eller alla de fastigheter som är intecknade belastas enbart av samma inteckningar med samma förmånsrätt.

I 1 mom. nämnt förordnande meddelas av byggnadsnämnden i samband med den granskning av tomtmätningen som nämns i 67 §. Har besvär dock anförts över förrättningen eller har den med stöd av 67 § 3 mom. underställts jorddomstolens prövning, meddelas förordnandet dock först när tomtmätningen vunnit laga kraft. Uppfylls de i 1 mom. nämnda villkoren först efter det förrättningen har godkänts vid granskning, beslutar byggnadsnämnden på ansökan om införande av tomten i registret. I byggnadsnämndens beslut som avses i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

83 §

Har en stad blivit ägare av ett allmänt område genom något annat fång än inlösen eller med stöd av 46 § 1 mom. eller 47 § 1 mom. byggnadslagen, skall ett meddelande om detta inom 30 dagar från det förrättningen infördes i registret över allmänna områden finnas uppsatt på stadens anslagstavla i tre månader enligt vad som stadgas om offentliga kungörelser. Meddelande behövs likväl inte om staden har fått lagfart på det område av vilket det allmänna området har bildats.


96 §

Grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rätt som avses i detta kapitel behandlas vid servitutsförrättning. Om anhängiggörande och tillkännagivande av servitutsförrättning, om förfarandet i övrigt samt om granskning och godkännande av sådan förrättning och om ändringssökande gäller i tillämpliga delar, ifall inte något annat följer av 97 §, vad 4 kap. stadgar om tomtmätning.


100 §

Omfattar en tomt enligt fastställd tomtindelning områden från två eller flera fastigheter eller från lägenheters samfällda område och har byggnadsnämnden inte med stöd av 71 § beslutat att tomten skall införas i tomtregistret eller i fastighetsregistret som fastighet, skall ägaren av tomtområdet inhämta fastighetsdomarens medgivande till tomtbildningen.


116 §

Tomtmätning skall, då en tomt har bildats av en enda fastighet, antecknas i tomtregistret eller i fastighetsregistret så snart förrättningen har vunnit laga kraft. Har likväl tomtmätningen ägt rum på anhållan av någon annan än ägaren, skall den införas i tomt- eller i fastighetsregistret endast på begäran som ägaren har framställt till fastighetsingenjören vid förrättningen, på skriftlig ansökan som han har lämnat till tomtbokföraren eller på förordnande som byggnadsnämnden givit av särskilda skäl.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.

Lagen skall även tillämpas på sådana ärenden vid redan inledda förrättningar som upptas till behandling sedan lagen har trätt i kraft.

Stadgandena i 15 § lagen om skifte inom planläggningsområde, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 23 april 1971 (292/71), skall fortfarande tillämpas på sådana i paragrafen angivna förrättningar som har inletts före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 92/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 28/89
Stora utsk. bet. 216/89

Helsingfors den 12 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.