26/1990

Given i Helsingfors den 12 januari 1990

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 18 § 3 mom., 19 § 1 och 2 mom. samt 23 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 3 mom. samt 19 § 1 och 2 mom. i lag av den 9 augusti 1968 (493/68) och 23 § i lag av den 18 december 1981 (922/81), samt

fogas till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1968, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. som följer:

18 §

Förordnande om uppgörande av regionplan ges för ett område (regionplaneområde) som består av kommuner vilka bildar en ekonomiskgeografisk och i övrigt ändamålsenlig helhet, i den mån det är möjligt så att regionplaneområdet omfattar ett län eller att ett län uppdelas i två eller flera regionplaneområden. Om ändringar i regionplaneområden beslutar statsrådet efter att ha hört kommunerna och länsstyrelserna.


19 §

Kommunerna skall såsom medlemmar i ett för regionplaneringen bildat kommunalförbund (regionplansförbund) eller i ett kommunalförbund som avses i 125 § 1 mom. kommunallagen (953/76) sörja för att en regionplan uppgörs och sköta andra uppgifter som hör till regionplanläggningen.

Ett regionplansförbund kan med miljöministeriets samtycke också åta sig andra uppdrag än de som anges i 1 mom. eller som annars ankommer på regionplansförbundet, om de hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

Vad som stadgas i lag om regionplansförbundets uppgifter gäller i fråga om dessa uppgifter också ett sådant annat kommunalförbund som anges i 1 mom.


23 §

Ett regionplansförbund skall för varje kalenderår utarbeta en verksamhetsplan, vilken är anpassad till den plan som anges i 13 § kommunallagen. När verksamhetsplanen utarbetas skall kontakt hållas med länsstyrelsen.

Regionplansförbundet skall delge miljöministeriet och länsstyrelsen verksamhetsplanen före utgången av november året före verksamhetsåret.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

Regeringens proposition 95/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 23/89
Stora utsk. bet. 189/89

Helsingfors den 12 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.