25/1990

Given i Helsingfors den 12 januari 1990

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 103 § kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) ett nytt 5 mom., till 118 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 134 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 5 juni 1981 och den 11 juli 1986 (388/81 och 529/86), ett nytt 3 mom. som följer:

103 §

Andra uppgifter än de som enligt lag ankommer på kommunen kan anförtros kommunalförbund som avses i 125 § 1 mom.

118 §

Om ett kommunalförbund bildas för att sköta uppgifter som ankommer på ett existerande kommunalförbund och på någon annan organisation som sköter gemensamma uppgifter för kommuner, skall planen utarbetas endast till behövliga delar.


134 §

Om ett kommunalförbund bildas för att sköta uppgifter som ankommer på ett existerande kommunalförbund och på någon annan organisation som sköter gemensamma uppgifter för kommuner, kan i dess tjänstestadga enligt 9 § 1 mom. bestämmas att de anställda vid kommunalförbundet och den andra organisationen skall förflyttas till det kommunalförbund som bildas. Samtidigt kan det bestämmas att de anställda till väsentliga delar skall bibehålla de förmåner som hänför sig till deras tidigare anställningsförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

Regeringens proposition 95/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 23/89
Stora utsk. bet. 189/89

Helsingfors den 12 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.