Ursprungliga författningar: 1990

1399/1990
Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
1398/1990
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1991
1397/1990
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för naturgasinvesteringar
1396/1990
Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader
1395/1990
Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
1394/1990
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1991
1393/1990
Förordning om ändring av förordningen om tryggande av underhåll för barn
1392/1990
Förordning om ändring av avgångsbidragsförordningen
1391/1990
Förordning om inrättande av en tjänst vid polisen
1390/1990
Lag om ändring av 36 g § gymnasielagen
1389/1990
Lag om ändring av 62 g § grundskolelagen
1388/1990
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1387/1990
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet
1386/1990
Lag om ändring av 5 och 7 §§ lagen om stöd för vård av barn i hemmet
1385/1990
Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning
1384/1990
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1383/1990
Förordning om avgifter för prestationer vid yrkespedagogiska lärarhögskolor, vid institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och vid statliga yrkesläroanstalter
1382/1990
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om temporär ändring av läroavtalsförordningen
1381/1990
Förordning om ändring av 19 § och ikraftträdelsestadgandet i förordningen om temporär ändring av läroavtalsförordningen
1380/1990
Förordning om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivare med stöd av utbildningsavtal
1379/1990
Lag om ändring av 28 § och ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av läroavtalslagen
1378/1990
Lag om ändring av 17 § lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna
1377/1990
Lag om ändring av 2 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
1376/1990
Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
1375/1990
Lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
1374/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1373/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut angående ersättningsgrunderna för sådana rättsmedicinska undersökningar som avses i lagen om faderskap (700/75) samt i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75)
1372/1990
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1371/1990
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1370/1990
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1369/1990
Förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner
1368/1990
Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa
1367/1990
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1366/1990
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1365/1990
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1364/1990
Lag om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991
1363/1990
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
1362/1990
Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991
1361/1990
Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1991
1360/1990
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
1359/1990
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden
1358/1990
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid vissa högskolor samt om tjänstemännens uppgifter
1357/1990
Lag om Vasa universitet
1356/1990
Lag om ändring av lagen om Svenska handelshögskolan
1355/1990
Lag om ändring av lagen om Åbo Akademi
1354/1990
Lag om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen
1353/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsdistrikten
1352/1990
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
1351/1990
Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.