1374/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 29 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter 29 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (673/89), som följer:

29 §
Pensionsskydd

Den som är anställd vid en privat yrkesläroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning och som enligt 8 och 10 b §§ samt 12 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) har rätt att få statsunderstöd har i tillämpliga delar rätt till pension enligt de stadganden som gäller för statsanställda. Likaså betalas familjepension efter honom så som efter en statsanställd. Vad som sägs här gäller dock inte den som är anställd vid en privat hälsovårdsläroanstalt och om vars rätt till pension stadgas annorlunda i någon annan lag. Om rätt till pension för en anställd vid en privat specialyrkesläroanstalt och om familjepension efter denne gäller lagen om pension för arbetstagare (395/61).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Lagen tillämpas på den vars arbetsförhållande till en specialyrkesläroanstalt fortgår när lagen träder i kraft.

Om en förmånstagares arbetsförhållande till en specialyrkesläroanstalt eller anställning av annat slag, som medför rätt till pension enligt lagen om statens pensioner (280/66), sedan lagen trätt i kraft fortsätter till pensionsfallet, har han för sin anställning till och med den 31 december 1989 rätt att få pension av statens medel. Pensionen räknas ut med iakttagande i tillämpliga delar av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 216/89
Socialutsk. bet. 39/89
Stora utsk. bet. 218/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.