1341/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 och 3 mom. samt 4 § 1 mom. lagen den 24 juni 1968 om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen (362/68), av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (976/79), som följer:

2 §

Vid statsbeskattningen avses med förlust det belopp varmed det sammanlagda beloppet av avdrag för inkomstens förvärvande eller bibehållande, avdragbara rättelseposter och överskottsåterbäringar, avdragbara räntor samt index- och kursförluster från den skattskyldiges olika förvärvskällor under skatteåret (förluståret) överstiger det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga inkomster som han erhållit från olika förvärvskällor. Bedriver den skattskyldige gårdsbruk, avses med förlust dock det nämnda beloppet minskat med det belopp varmed summan av de ovan nämnda avdragbara posterna i gårdsbrukets förvärvskälla under förluståret överstiger summan av skattepliktiga inkomster från samma förvärvskälla. Vid statsbeskattningen avses med gårdsbrukets förlust vid förlustutjämning det belopp varmed summan av avdragen för inkomstens förvärvande eller bibehållande, de avdragbara rättelseposterna och överskottsåterbäringarna, de avdragbara räntorna samt index- och kursförlusterna från förvärvskällan under förluståret överstiger summan av de skattepliktiga inkomsterna från förvärvskällan med mer än 10 000 mark.


De pensionsförsäkringspremier som vid stats- och kommunalbeskattningen skall dras av från den skattskyldiges totalinkomst jämställs vid tillämpningen av 1 och 2 mom. med de avdrag som nämns i dem. Den förlust av gårdsbruket som vid statsbeskattningen skall dras av från den skattskyldiges totalinkomst jämställs vid tillämpningen av 1 mom. med de avdrag som nämns i momentet.

4 §

Den fastställda förlusten dras vid statsbeskattningen av från den skattskyldiges beskattningsbara inkomst och vid kommunalbeskattningen från den skattskyldiges beskattningsbara inkomst från den förvärvskälla, som medfört förlust, under de 5 skatteåren efter förluståret i den mån beskattningsbar inkomst uppkommer. Ett gårdsbruks förlust dras vid statsbeskattningen av från den beskattningsbara inkomsten från samma förvärvskälla under de 5 skatteåren efter förluståret i den mån beskattningsbar inkomst uppkommer. Förluster som uppkommit inom en ny rörelse eller ett nytt yrke under dess 5 första skatteår får dock dras av under de 10 första skatteåren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 113/89
Statsutsk. bet. 77 och 77 a/89
Stora utsk. bet. 200/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.