1338/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet (559/75) 4 § och 8 § 2 mom.,

ändras 21 § 2 mom. och 29 § 2 mom., av dem 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 8 april 1983 (355/83), samt

fogas till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

7 §

För planering av samarbetet och ledning av släcknings- och räddningsverksamheten utser länsstyrelsen en regional brandchef för samarbetsområdet bland brandcheferna i kommunerna inom området samt efter behov en eller flera ersättare för denne bland dem som innehar brandbefäl i huvudsyssla vid brandkårerna i området. Om den regionala brandchefens uppgifter stadgas vid behov närmare genom förordning.

21 §

Inrikesministeriet och, när det gäller ett enskilt objekt, brandmyndigheten i kommunen kan föreskriva att ägaren eller innehavaren av en byggnad, konstruktion eller lokal eller av ett för brand- och personsäkerheten farligt upplags- eller trafikområde eller annat område är skyldig att anskaffa och hålla i skick ändamålsenlig släckningsmateriel och andra anordningar som underlättar räddningsarbete, i den mån detta med beaktande av brandrisken och förhållandena i övrigt skäligen kan anses behövligt samt att även vidta andra nödvändiga försiktighetsmått för skyddande av människoliv och egendom vid olyckor.

29 §

Länsstyrelsen eller inrikesministeriet kan förordna en behörig tjänsteman vid länsstyrelsen respektive ministeriet eller en kommunal brandmyndighet att leda släcknings- och räddningsverksamheten, då en eldsvåda eller annan olycka är sådan som avses i 18 § 2 mom. Länsstyrelsen eller inrikesministeriet kan även tillkalla sakkunniga för att bistå i uppgifter vid ledningen av släcknings- och räddningsverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 196/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 26/89
Stora utsk. bet. 205/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.