1336/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88):

1 §

För avdragande av donationer som avses i 103 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, skall den skattskyldige till sin deklaration foga behörig utredning över donationer som har gjorts under skatteåret.

2 §

Skattestyrelsen namnger på ansökan de donationstagare som avses i 103 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet för högst fem år i sänder. Villkor som gäller anmälningsskyldighet kan ingå i namngivningsbeslutet.

Innan beslut om namngivning fattas, skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av den nämnd för utlåtanden om donationers skattefrihet som nämns i 5 §.

3 §

Skattestyrelsen kan återkalla det beslut som avses i 2 § om en namngiven donationstagare inte uppfyller de villkor som uppställs i beslutet eller om donationstagarens egentliga ändamål inte längre är att bevara kulturtraditionen i Finland eller att stödja konst eller vetenskap.

Innan ett beslut om namngivning återkallas, skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet. Donationstagaren skall beredas tillfälle att bli hörd i saken.

4 §

Nämnden för utlåtanden om donationers skattefrihet består av en ordförande och fyra andra medlemmar. Nämndens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Av medlemmarna skall en förordnas bland undervisningsministeriets tjänstemän och till övriga medlemmar en bland de personer som föreslås av Finlands Akademi, en som föreslås av centralkommissionen för konst samt en som föreslås av museiverket. En av nämndens medlemmar kan vara vice ordförande.

5 §

För att erhålla invalidavdrag skall den skattskyldige vid beskattningen inlämna ett läkarintyg över sin sjukdom, sitt lyte eller sin kroppsskada, i vilket hans bestående invaliditetsgrad är angiven enligt grunder som godkänts av medicinalstyrelsen. Om den bestående invaliditetsgraden har fastställts enligt olycksfallsverkets bedömningsgrunder, kan invalidavdrag beviljas på basis av olycksfallsverkets beslut.

6 §

I 133 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett förslag till beskattningsvärde för värdepapper skall offentliggöras av skattestyrelsen och tillställas skattebyråerna. Skattebyrån skall hålla förslaget till allmänt påseende under november månad.

7 §

Som ett i 60 § 2 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett offentligrättsligt samfund anses, förutom staten och dess inrättningar samt kommun, även sammanslutning av kommuner och kommunalförbund, landskap, den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt dessas församling, församlingsförbund och annan sammanslutning av församlingar samt kyrkans centralfond, Finlands Bank och folkpensionsanstalten. Som en i nämnda lagrum avsedd pensionsinrättning anses kommunala pensionsanstalten och den ortodoxa kyrkans pensionskassa.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Förordningen tillämpas för första gången vid beskattningen för år 1990.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.