1333/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av tryckfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 §, 19 § 1 mom. och 21 § tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 som följer:

1 §

Finska medborgare har rätt att utan att myndigheterna i förväg lägger hinder för det utge tryckskrifter med iakttagande av denna lag. Detsamma gäller även utlänningar som har sin hemort i Finland.

19 §

Om rätten att utge periodiska tryckskrifter samt om den anmälan som skall göras innan tryckskriften utges skall med avseende på förläggaren av tryckskriften gälla vad som i 2 kap. stadgas om anmälan för boktryckare och hans rörelse. Vad 5 § 1 mom. stadgar om finska medborgare skall dock även gälla utlänningar som har sin hemort i Finland. Anmälan skall med undantag från 7 § göras hos myndigheten på den ort där tryckskriften kommer att utges. I anmälan skall också nämnas skriftens namn och orten där den trycks, hur ofta skriften kommer att utges samt på vilket tryckeri den kommer att tryckas, liksom även den som i egenskap av huvudredaktör övervakar utgivningen av skriften och bestämmer om dess innehåll.


21 §

Varje myndig finsk medborgare och sådan myndig utlänning som har sin hemort i Finland kan vara huvudredaktör för en periodisk tryckskrift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 195/89
Lagutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 210/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.