1314/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 16 § och

ändras rubriken för 2 kap., 9 § 1 mom., 12 §, 14 § 3 och 4 mom., 15 §, 18 § 1 mom., 19 §, 40 § 2 mom. och 41 § 2 mom.,

av dessa lagrum rubriken för 2 kap., 9 § 1 mom., 12 och 15 §§ samt 40 § 2 mom. och 41 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 11 januari 1985 (33/85), 14 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 december 1986 (1046/86), 18 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 december 1986 (983/86) samt 19 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 20 juli 1973 (630/73) och genom nämnda förordning av den 11 januari 1985, som följer:

2 kap.

Dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundvalen av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundvalen av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av moderskapspenning och föräldrapenning som utbetalas till modern skall den tidpunkt då rätt till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning den tidpunkt då rätt till faderskapspenning inträder, vid fastställande av föräldrapenning som utbetalas till fadern den tidpunkt då rätt till föräldrapenning som utbetalas till fader inträder samt vid fastställande av specialvårdspenning den tidpunkt då rätt till specialvårdspenning inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.


12 §

Försäkrad som vistas utomlands är berättigad till dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning enligt samma grunder som i Finland.

14 §

I ansökan om dagpenning, moderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning skall den försäkrade meddela sina personuppgifter och antalet av de i 18 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda personer, som den försäkrade har att försörja samt de övriga uppgifter, som folkpensionsanstalten vid fastställandet av ansökningsformulär föreskriver. Till ansökan skall dessutom fogas behövlig utredning om sjukdomen och den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.

För att utfå moderskapspenning skall den försäkrade med av läkare eller hälsovårdscentral utfärdat intyg styrka att hennes havandeskap varat minst den tid som stadgas i 21 § 1 mom. sjukförsäkringslagen. Förutsättning för att föräldrapenning skall utbetalas till barnets moder eller fader är att lokalbyrån tillställts intyg över sådan efterundersökning som avses i 30 § sjukförsäkringslagen. För erhållande av specialvårdspenning skall den försäkrade förete sådan utredning som socialförsäkringskommissionen eller lokalbyrån anser vara behövlig.


15 §

I 1 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad skall söka dagpenning, moderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning hos socialförsäkringskommissionen i Helsingfors. Detsamma gäller anmälan om utbetalning av faderskaps- och föräldrapenning till fadern. Ansökan och ovan nämnd anmälan kan även inlämnas till en finsk diplomatisk beskickning i utlandet eller till en utsänd konsuls byrå, som ofördröjligen skall sända den till lokalbyrå i Helsingfors.

Den försäkraden kan även inlämna sin ansökan om dagpenning, moderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning till lokalbyrån på sin vistelseort, som skall översända den till lokalbyrån på den försäkrades hemort. Detsamma gäller anmälan om utbetalning av faderskaps- och föräldrapenning till fadern.

18 §

Moderskaps- och föräldrapenning utgår för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar, om inte annat följer av det som stadgas nedan. Moderskapspenning betalas i en rat för dagarna före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Om havandeskapet har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas den första moderskapspenningraten sedan 30 vardagar förflutit från det att havandeskapet upphörde. Betalningsperioden för den sista föräldrapenningraten kan vara kortare än vad som nämns i den första meningen. Faderskapspenning utgår i efterskott i en rat. Specialvårdspenning utgår för bestämda tidsperioder i efterskott i enlighet med vad som i 17 § sägs om utbetalande av dagpenning.


19 §

Ersättning för sjukvårdskostnader samt kostnader som föranleds av graviditet och förlossning utgår inte för den tid den försäkrade vårdas på anstalt

1) i statens, kommuns eller kommunalförbunds sjukhus eller vårdinrättning, eller

2) i annat sjukhus eller annan vårdinrättning, där vården organiserats i enlighet med 3 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82),

om vården innefattar nämnda förmån.

Ersättning för i 1 mom. avsedda förmåner eller dagpenning eller moderskaps-, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: förmåner eller moderskaps-, ] faderskaps- och föräldrapenning utgår inte för den tid den försäkrade med stöd av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) är i tvångsinrättning.

Börjar en försäkrad som erhåller dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, omedelbart avtjäna ådömt frihetsstraff eller intas sådan försäkrad i inrättning som avses i 2 mom., skall fängelsedirektören eller inrättningens föreståndare ofördröjligen meddela därom till lokalbyrån på den försäkrades hemort.

40 §

I förskott som avses i 59 § 2 mom. sjukförsäkringslagen skall staten månatligen erlägga ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det dagpennings- samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsbelopp samt specialvårdspenningsbelopp som staten beräknas ha att erlägga under ifrågavarande år.


41 §

Beloppet av ovan i 40 § 2 mom. nämnda förskott justeras att för varje månad motsvara det belopp som staten har att erlägga av de under ifrågavarande månad utbetalda dagpenningarna, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna samt specialvårdspenningarna sålunda, att skillnaden mellan det erlagda förskottsbeloppet och det på basen av folkpensionsanstaltens bokföring beräknade beloppet beaktas vid betalningen av förskottet för den tredje därpå följande månaden. Folkpensionsanstalten skall lämna uppgift om skillnadens belopp till social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 föregående månad.Denna förordnings 16 § upphävs och 19 § träder i kraft den 1 januari 1990. Till övriga delar träder förordningen i kraft den 1 oktober 1990, dock så att av det förskott på statens andel av specialvårdspenningen som avses i 40 § 2 mom. erläggs under oktober, november och december 1990 en tredjedel av det belopp som staten beräknas ha att erlägga under samma år. Stadgandet i 41 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 1991 så, att det första gången tillämpas vid utbetalningen av den förskottsrat som utgår i januari 1991.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.