1312/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 1 § 3 mom. 2 punkten, 6 c § 5 mom., 8 §, 11 § 3 mom., 15 § 1 mom. och 20 §,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juli 1978 (595/78), 6 c § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1325/88), 8 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag samt lagar av den 23 december 1970, den 3 december 1982, den 8 augusti 1986 och den 11 december 1987 (830/70, 882/82, 605/86 och 1009/87), 11 § 3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag och 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 mars 1974 (219/74), samt

fogas till lagen nya 8 a-8 j §§ som följer:

1 §

Denna lag gäller likväl icke:


2) lantbruksföretagare vars arbetsinkomst enligt 8 och 8 a-8 h §§ uppskattad enligt nämnda paragrafer inte motsvarar en årsinkomst av minst 500 mark, ej heller


6 c §

När grundbeloppet räknas ut, tillämpas inte 8 i § 3 mom. Vad 7 c, 8 och 8 a §§ lagen om pension för arbetstagare stadgar skall tillämpas på pensionens grundbelopp, men inte på dess kompletteringsdel.


8 §

För bestämmande av den pensionsgrundande arbetsinkomsten fastställs för en lantbruksföretagare den arbetsinkomst som han skäligen kan uppskattas fortgående erhålla av verksamhet som faller under denna lag.

8 a §

Vid gårdsbruk är brukningsenhetens årliga arbetsinkomst summan av de årliga arbetsinkomster som bestäms på basis av den odlade jordbruksjorden och den växtliga skogsmarken.

8 b §

När den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord fastställs, anses basarbetsinkomsten per hektar utgöra för

de 12 första hektaren 640 mark
de följande 10 hektaren 260 mark
de följande 10 hektaren 175 mark
de följande 30 hektaren 55 mark
de överskjutande hektaren 10 mark

Det normala arbetsinkomstområdet är högst 130 procent och minst 85 procent av basarbetsinkomsten. Om det endast finns en gårdsbruksidkare som arbetsinkomst bestäms för, är nämnda procenttal 115 och 70.

Den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord är det markbelopp som gårdsbruksidkarna i sin ansökan föreslår inom det i 2 mom. angivna normala arbetsinkomstområdet. Om ett sådant markbelopp inte föreslås eller om det föreslagna beloppet står i uppenbar strid med de faktiska omständigheterna på brukningsenheten, är arbetsinkomsten lika stor som basarbetsinkomsten.

För den tid under vilken gårdsbruk på brukningsenheten inte fortgått utan avbrott i två år uppgår den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord minst till beloppet av basarbetsinkomsten.

Den årliga arbetsinkomsten av odlad jordbruksjord kan fastställas med avvikelse från 1-4 mom., om odlingsmetoderna eller andra produktionsmetoder, det exceptionella antalet gårdsbruksidkare på brukningsenheten, brukningsenhetens produktivitet eller någon annan jämförbar omständighet förutsätter det.

8 c §

När den årliga arbetsinkomsten av växtlig skogsmark bestäms, avses basarbetsinkomsten per hektar utgöra

i södra Finland
för de första 120 hektaren 25,0 mark
för de följande 280 hektaren 12,5 mark
i mellersta Finland
för de första 150 hektaren 20,0 mark
för de följande 350 hektaren 10,0 mark
i norra Finland
för de första 200 hektaren 15,0 mark
för de följande 500 hektaren 7,5 mark

Arbetsinkomsten av växtlig skogsmark skall bestämmas till ett högre belopp än basarbetsinkomsten enligt 1 mom., om gårdsbruksidkarna deltar i skogsavverkningsarbete eller om deras arbetsinsats i brukningsenhetens skogsbruk i övrigt är större än normalt.

Arbetsinkomsten skall bestämmas till ett lägre belopp än basarbetsinkomsten enligt 1 mom., om skogen på grund av sitt läge ger synnerligen dålig avkastning eller om skogsvårdsarbetet genom avtal eller på något annat sätt har anförtrotts andra.

8 d §

Arbetsinkomsten från brukningsenheten fördelas mellan gårdsbruksidkarna i proportion till hur de deltar i arbetet på brukningsenheten. Av makars gemensamma arbetsinkomst anses härvid en tredjedel tillfalla vardera maken, medan resten fördelas på det sätt som de har föreslagit i sin gemensamma ansökan eller, om en sådan inte har gjorts, jämnt mellan dem båda. Av särskilda skäl kan fördelningen av arbetsinkomst mellan makar likväl fastställas med avvikelse från vad som nu sägs.

8 e §

Såsom arbetsinkomst för den som är medlem i ett familjeföretag och som deltar i gårdsbruksarbetet anses den lön som betalas till honom, likväl med beaktande av 8 §.

8 f §

En renägares årliga arbetsinkomst är 12 mark för varje inräknad ren som han äger ökat med 24 mark för varje arbetsdag som han fullgör i sådant renskötselarbete som omfattas av denna lag. Till en renägares arbetsinkomst fogas arvodena för det arbete som han har utfört som renbeteslagets renvärd eller kassör.

8 g §

Då försäkringen börjar, fastställer lantbruksföretagarnas pensionsanstalt arbetsinkomsten för lantbruksföretagaren. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras arbetsinkomsten på ansökan. Pensionsanstalten kan även självmant justera arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt.

Den arbetsinkomst som har fastställts för en gårdsbruksidkare som avses i 8 b § 4 mom. kan efter den tid som anges i momentet justeras så att den motsvarar arbetsinkomsten enligt förhållandena på brukningsenheten, även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte har förändrats väsentligt på det sätt som avses i 1 mom.

Efter det kalenderår under vilket lantbruksföretagaren har fyllt 62 år justeras arbetsinkomsten endast om han inte längre uppfyller de villkor för försäkring som nämns i 1 §.

8 h §

Utan hinder av 8 och 8 a-8 g §§ fastställs såsom arbetsinkomst för en lantbruksföretagare som får deltidspension hälften av den i 6 § 1 mom. nämnda genomsnittliga arbetsinkomsten.

8 i §

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten fås genom att de fastställda och i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid.

Har för lantbruksföretagaren fastställts arbetsinkomst för tiden efter det han fyllt 23 år, beaktas inte när den pensionsgrundande arbetsinkomsten bestäms arbetsinkomsterna innan denna ålder nåddes och motsvarande tid.

Om även tiden mellan invaliditetens början och pensionsåldern anses såsom till pension berättigande tid, räknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för nämnda tid ut genom användning av de fastställda och justerade arbetsinkomsterna, med avvikelse från 1 mom., i fråga om de fyra åren före invaliditetens början. Nämnda fyraårstid förlängs likväl med så många år som lantbruksföretagaren vid invaliditetens början är äldre än 52 år, men till högst åtta år.

Om lantbruksföretagaren är född före den 1 januari 1938, höjs när ålders- eller invalidpension fastställs hans i 8 h § nämnda, för deltidspensionstiden fastställda pensionsgrundande arbetsinkomst med följande koefficienter:

Födelseår Koefficient
1932 eller tidigare 1,6
1933 1,5
1934 1,4
1935 1,3
1936 1,2
1937 1,1
8 j §

Pensionsskyddscentralen kan meddela pensionsanstalten allmänna föreskrifter om tillämpningen av 8 och 8 a-8 g §§.

11 §

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas även på en i 8 e § angiven medlem i ett familjeföretag som deltar i gårdsbruksarbetet utan lön.

15 §

Ändring i pensionsskyddscentralens beslut enligt 1 § 5 mom., i pensionsskyddscentralens eller pensionsanstaltens beslut enligt 4 § eller i pensionsanstaltens beslut enligt 6 f, 6 g och 8 g §§ samt undanröjande av ett sådant beslut kan sökas i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.


20 §

Vid tillämpningen av denna lag beaktas arealen odlad jordbruksjord med en tiondedels hektars noggrannhet och arealen växtlig skogsmark med en hektars noggrannhet. Kan avrundning ske åt bägge hållen, skall den göras uppåt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Stadgandena i lagen tillämpas om arbetsinkomst skall fastställas eller justeras för tiden efter ikraftträdandet.

På ansökan av lantbruksföretagaren justeras arbetsinkomsten i enlighet med denna lag, även om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten inte har förändrats väsentligt på det sätt som avses i 8 g § 1 mom. Har en sådan ansökan inte lämnats före den 1 januari 1993, skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Om den justering som här avses medför att gällande arbetsinkomst sjunker, skall justering göras endast om lantbruksföretagaren ger sitt samtycke.

De markbelopp som stadgas i denna lag svarar mot det löneindextal som har fastställts för 1970.

Regeringens proposition 179/89
Socialutsk. bet. 25/89
Stora utsk. bet. 160/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.