1290/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden

På föredragning av miljöministern fogas till förordningen den 28 oktober 1985 om oljeskyddsfonden (828/85) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Kommuner skall ansöka om i 5 § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden avsett förhandsgodkännande av en enskild anskaffning av bekämpningsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 500 000 mark i den ordning som stadgas i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83) och i förordningen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (977/74) för när kommunala planer för oljebekämpning skall underställas statliga myndigheter för fastställelse.

Oljeskyddsfondens direktion behandlar ansökan om förhandsgodkännande på förslag av den statliga myndighet som fastställer kommunens plan för bekämpning av oljeskador. Direktionen skall härvid fästa uppmärksamhet vid hur ersättandet av den planerade anskaffningen påverkar oljeskyddsfondens likviditet och utbetalningen av de lagstadgade ersättningar som beviljas ur fondens medel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.