1258/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 juli 1984 om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84) 14 a § 3 mom.,> sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1302/88), samt

ändras 14 §, 14 a § 1 mom., 16 § 1 mom., 21 § 1-3 mom. och 34 § 1 mom.,

av dessa lagrum 14 §, 14 a § 1 mom. och 34 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 augusti 1986 (623/86) samt 21 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1336/87), samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag av den 22 augusti 1986, ett nytt 3 mom. som följer:

12 §

För en odlare som med staten har ingått ett sådant avtal om naturenlig produktion enligt 12 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) fastställs på ansökan en produktionskvot om 40 000 liter, om han börjar leverera mjölk till mejeri.

14 §

I andra fall än de som avses i 12 och 13 §§ kan 1990 nya produktionskvoter fastställas och fastställda produktionskvoter höjas i hela landet sammanlagt till en mängd som motsvarar 90 procent

1) av den 1987 producerade mjölkmängd för vilken motsvarande produktionskvoter har slopats 1989 och

2) av den 1988 producerade mjölkmängd för vilken motsvarande produktionskvoter har slopats 1990.

Av den sammanlagda mängd produktionskvoter som avses i 1 mom. kan kvoter fastställas och höjas inom varje lantbruksdistrikt med 60 procent av den mjölkmängd som avses i nämnda moment och som har producerats inom distriktet. I fråga om 30 procent bestämmer statsrådet om denna mängd skall användas för fastställande och höjning av produktionskvoterna. Detsamma gäller de litermängder som förblir oanvända inom lantbruksdistrikten. En andel som statsrådet bestämmer skall fördelas av jordbruksstyrelsen att användas inom de lantbruksdistrikt där mjölkproduktionens utveckling och antalet godtagbara ansökningar förutsätter detta.

Vid sammanräknandet av de mjölkmängder som avses i denna paragraf beaktas inte sådana produktionskvoter som har slopats i samband med att en produktionskvot har överförts eller fastställts enligt 13 §.

14 a §

Produktionskvoter kan fastställas eller höjas med stöd av 14 §, när detta skall anses nödvändigt med tanke på utvecklandet av mjölkproducentens lägenhet, särskilt med beaktande av produktionsinriktningarna på lägenheten samt lägenheten i dess helhet och producentens övriga förhållanden. I första hand skall kvoter i detta fall fastställas eller höjas för unga mjölkproducenter samt för sådana producenter för vilka detta är nödvändigt för att kapaciteten hos en produktionsbyggnad på lägenheten skall kunna utnyttjas på grund av att mjölkkornas genomsnittliga produktion har stigit väsentligt.


16 §

I de fall som avses i 13 § 3 och 4 mom. samt 14 § kan produktionskvoten fastställas och höjas så att den motsvarar högst så många mjölkkors produktion att på gårdsbruksenheten kan fås minst hälften av det foder som korna behöver. En produktionskvot får härvid inte fastställas eller höjas så att den motsvarar ett större antal liter mjölk än det som fås från 30 mjölkkor. Av särskilda skäl som statsrådet bestämmer kan dock avvikelse tillåtas från denna lags stadganden om fodersjälvförsörjning, om detta skall anses behövligt med beaktande av skälighetssynpunkter. Beslut om avvikelse från stadgandena om fodersjälvförsörjning fattas av jordbruksstyrelsen.


21 §

När en mjölkproducent har lagt ned mjölkproduktionen och detta inte beror på ett avtal om begränsning av mjölkproduktionen, som ingåtts med staten, eller på något annat tillfälligt avbrott i produktionen, skall lantbruksdistriktet bestämma att produktionskvoten har upphört att gälla, räknat från dagen för beslutet.

En produktionskvot skall alltid dras in, om odlaren med stöd av 6 § 4 mom. lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) har förbundit sig att helt avstå från mjölkproduktion. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte beviljas någon produktionskvot förrän 7 år har förflutit från avtalet. Någon produktionskvot för lägenheten får under denna tid inte heller beviljas den till vilken ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten eller en del därav har övergått efter det avtalet ingicks.

Om en mjölkproducent som avses i 1 mom. eller en ny ägare eller innehavare av en gårdsbruksenhet återupptar mjölkproduktionen efter det kvoten dragits in, kan för honom på ansökan, inom två år från den dag då beslutet om slopande av produktionskvoten vann laga kraft, fastställas en ny produktionskvot som är högst lika stor som den tidigare, om inte något annat följer av 12 §.


34 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Kvoter enligt den tillämpas till och med den 31 december 1990. Genom denna lag upphävs stadgandena om mjölkboskapshushållning i lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81). De ansökningar om tillstånd att bedriva eller utvidga dylik hushållning som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall dock slutbehandlas i enlighet med nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. De produktionskvoter som har gällt 1989 års mjölkproduktion tillämpas utan särskilda åtgärder också 1990.

Regeringens proposition 187/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 16/89
Stora utsk. bet. 190/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.