1255/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 30 § 2 mom. och 76 b §, av dem den sistnämnda sådan den lyder i lag av den 30 december 1982 (1089/82),

ändras 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., i 5 b § 1 mom. det inledande stycket, 8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 § 1 och 2 mom., underrubriken före 14 §, 14 § 1 mom., 23 § 4 mom., 24 och 28 a §§, 29 § 4 mom., 30 § 3, 4 och 6 mom., 47 § 1 mom., 54 § 1 mom., 59 § 2 mom. samt 68 § 1 och 3 mom.,

av dem 4 § 1 mom., underrubriken före 14 §, 14 § 1 mom., 47 § 1 mom., 54 § 1 mom. och 59 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 11 januari 1985 (32/85), 5 § 2 mom. och det inledande stycket i 5 b § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 23 december 1988 (1215/88), 8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 § 1 mom. och 30 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 23 december 1987 (1109/87), 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66), 23 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 13 juni 1986 (458/86), 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 11 januari 1985, 28 a § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1971 (505/71), 29 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (745/78) samt 30 § 4 och 6 mom. sådana de lyder i lag av den 14 juni 1985 (479/85), samt

fogas till lagen en ny 18 a §, en ny 20 § i stället för den 20 § som upphävts genom lag av den 26 juni 1981 (471/81) samt nya 23 c-23 f §§ som följer:

2 kap.

Förmåner

4 §

En försäkrad har rätt att vid sjukdom få ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård och dagpenning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom samt vid havandeskap och barnsbörd ersättning för nödvändiga kostnader. Den försäkrade har även rätt att vid havandeskap och barnsbörd få moderskapspenning och, i enlighet med vad som stadgas nedan, för vård av barn eller adoptivbarn föräldrapenning och faderskapspenning samt, för deltagande i vård och rehabilitering av ett sjukt barn specialvårdspenning.


Sjukvårdskostnader samt kostnader vid havandeskap och barnsbörd
5 §

Vad som ovan stadgas om ersättning för sjukvård tillämpas på motsvarande sätt på tandsjukdomar, om det är fråga om vård som är nödvändig för botande av någon annan sjukdom än en tandsjukdom. I 5 b § stadgas om ersättning för tandvård såsom sjukvård för försäkrade som är födda 1956 eller därefter.


5 b §

Såsom sjukvård ersätts, utöver vad som stadgas i 5 § 2 mom., för försäkrade som är födda 1956 eller därefter


8 §

Kostnaderna för sådan av en läkare på en gång föreskriven undersökning eller behandling som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten eller, om kostnaderna överstiger den fastställda taxan, beloppen enligt taxan ersätts till tre fjärdedelar till den del kostnaderna eller beloppen enligt taxan sammanlagt överstiger 40 mark. Detta tillämpas också då en av läkare föreskriven undersökning har utförts eller behandling getts av någon som har behörig yrkesutbildning. Genom förordning stadgas i vilken omfattning på en gång föreskrivna undersöknings- och vårdåtgärder skall ersättas på grundval av en och samma föreskrift samt vilka undersöknings- och vårdåtgärder som vid beräknandet av ersättningen skall anses ha föreskrivits på en gång.


9 §

Läkemedel som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten samt salvbas som avses i 3 a-punkten ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 35 mark. Läkemedel som används vid svår och långvarig sjukdom ersätts likväl helt och hållet eller till 90 procent enligt vad som bestäms genom beslut av statsrådet. Då ersättningsnivån bestäms, skall beaktas sjukdomens art samt i vilken mån läkemedlet är nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt. Statsrådet skall i sitt beslut bestämma vad som skall anses som svår och långvarig sjukdom.

Kliniska näringspreparat som behövs vid behandling av en svår sjukdom ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 35 mark, eller till 90 procent, enligt vad som bestäms genom beslut av statsrådet. Då ersättningsnivån bestäms, skall det beaktas i vilken mån preparaten är behövliga och ekonomiskt fördelaktiga. Statsrådet skall i sitt beslut bestämma vad som skall anses som svår sjukdom enligt detta moment.


10 §

Den försäkrade skall få full ersättning för resekostnader som beror på besök hos läkare, sjukvårdsanstalt, laboratorium eller röntgeninstitut eller hos någon som har behörig yrkesutbildning, till den del kostnaderna för en enkel resa överstiger 30 mark (självriskandel). Detsamma gäller ersättning för resekostnader som beror på patientbesök av en läkare eller någon som har behörig yrkesutbildning. Om de resekostnader som den försäkrade själv skall betala enligt denna paragraf under samma kalenderår överstiger 500 mark (årlig självriskandel), skall den överskjutande delen helt och hållet ersättas. När den årliga självriskandelen räknas ut beaktas även de kostnader som den försäkrade har betalt till en hälsovårdscentral för sjuktransport.

Har en medlem av den försäkrades familj, den försäkrades förmyndare eller någon annan motsvarande person, enligt en föreskrift som av någon särskild orsak har getts av den försäkrades läkare, företagit en i 1 mom. nämnd särskild resa, ersätts kostnaderna för resan såsom den försäkrades resekostnader.


Dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning
14 §

I ersättning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom betalas dagpenning samt vid havandeskap och barnsbörd moderskapspenning och för vård av barn eller adoptivbarn faderskaps- och föräldrapenning samt för deltagande i vård och rehabilitering av sjukt barn specialvårdspenning.


18 a §

Har den försäkrade då arbetsoförmågan börjar rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), är den dagpenning som på grund av arbetsoförmåga skall betalas till honom minst 86 procent av beloppet av den arbetslöshetsdagpenning som betalades till honom då arbetsoförmågan började. När beloppet av denna dagpenning räknas ut beaktas inte

1) lön för deltidsarbete som nämns i 19 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) lön för sådan bisyssla eller annan arbetsinkomst som nämns i 21 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 27 § i denna lag skall dras av från dagpenningen.

20 §

Dagpenning betalas till ett belopp som motsvarar minimidagpenning till en försäkrad, som fullgör värnplikt i aktiv tjänst eller som fullgör vapenfri tjänst eller som i egenskap av reservist eller lantvärnsman är i försvarsmaktens tjänst eller som tjänstgör som civiltjänstepliktig vid en civiltjänstgöringsinrättning, endast för den arbetsoförmögenhetstid under vilken han har permission, med iakttagande i övrigt av 19 §. För annan tid har han inte rätt till dagpenning.

23 §

Till en fader som på grund av vård av barn är borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet betalas, med moderns samtycke, i samband med barnets födelse faderskapspenning för minst 6 och högst 12 vardagar, varvid föräldrapenningsperioden förkortas på motsvarande sätt. Till en fader, som är värnpliktig i aktiv tjänst eller som fullgör vapenfri tjänst eller som i egenskap av reservist eller lantvärnsman är i försvarsmaktens tjänst eller som tjänstgör som civiltjänstepliktig vid en civiltjänstinrättning betalas under samma förutsättningar faderskapspenning för tiden för permission eller faderskapsledighet. Faderskapspenningen är då lika stor som minimidagpenningen.


23 c §

Specialvårdspenning kan betalas för den tid, under vilken en försäkrad är förhindrad att arbeta för egen eller annans räkning på grund av sjukvård eller rehabilitering som ges den försäkrades barn som inte har fyllt 16 år.

Med barn avses i denna paragraf sökandens barn eller adoptivbarn eller annat barn som den försäkrade faktiskt sköter på samma sätt som en förälder. Med make jämställs en person med vilken den försäkrade fortgående lever i äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.

23 d §

Specialvårdspenning betalas,

1) om den försäkrade på sjukhus eller på sjukhuspoliklinik, på grund av sjukdom eller handikapp som den försäkrades barn lider av, deltar i vården eller rehabiliteringen av barnet och om den läkare som vårdar barnet anser detta vara nödvändigt; i fråga om barn som fyllt sju år förutsätts dessutom svår sjukdom eller svårt handikapp,

2) om den försäkrade deltar i hemvård som är anknuten till vård eller rehabilitering på sjukhus eller på sjukhuspoliklinik, när den ges på grund av svår sjukdom eller svårt handikapp som barnet lider av och den läkare som vårdar barnet anser detta vara nödvändigt, eller

3) om den försäkrade deltar i en på lag grundad kurs i anpassningsträning eller rehabilitering som ordnats på grund av barnets sjukdom eller handikapp eller någon annan jämförbar, på lag baserad rehabiliteringsverksamhet.

Genom statsrådets beslut bestäms vad som skall anses som svår sjukdom och svårt handikapp enligt denna paragraf.

Specialvårdspenning kan betalas till båda föräldrarna för en och samma tid endast i de fall som nämns i 23 d § 1 mom. 1 och 3 punkten, förutsatt att läkaren har ansett det vara nödvändigt att båda föräldrarna deltar i vården eller rehabiliteringen.

23 e §

Specialvårdspenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§. Till specialvårdspenningen betalas en barnförhöjning i enlighet med 18 §.

Specialvårdspenning betalas per barn och kalenderår

1) för tiden för sjukhus- och poliklinikvård och rehabiliteringskurser, för högst 60 vardagar, om inte särskilda terapeutiska skäl förutsätter att den betalas för en längre tid, samt

2) för den tid barnet vårdas hemma, för högst 60 vardagar, och av särskilda terapeutiska skäl dessutom för högst 30 vardagar samt för ännu längre tid, om det med beaktande av sjukdomsförloppet är oskäligt att upphöra med betalningen.

23 f §

Till den försäkrade betalas specialvårdspenning, om den försäkrade under denna tid inte har sådan arbetsinkomst som avses i denna lag. En ringa arbetsinkomst utgör dock inget hinder för utbetalningen. Såsom arbetsinkomst beaktas inte stöd för vård i hemmet av invalid, åldring eller kroniker, ej heller vårdarvode för familjevård.

Specialvårdspenning betalas inte heller till den del den försäkrade har en lagbaserad rätt att på samma grund få en ersättning som motsvarar specialvårdspenningen.

Specialvårdspenning betalas inte för den tid under vilken den försäkrade har rätt att få moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller dagpenning.

Allmänna stadganden om förmåner
24 §

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning betalas inte för den tid en försäkrad avtjänar honom direkt ådömt fängelsestraff.

Dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, ersättning för sjukvårdskostnader samt ersättning för kostnader vid havandeskap och barnsbörd betalas inte för den tid en försäkrad i sådana fall om vilka stadgas i förordning åtnjuter offentlig anstaltsvård.

28 a §

Har en försäkrad för den tid under vilken han varit arbetsoförmögen fått grunddagpenning eller dagpenning avvägd enligt förtjänsten som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, innehålls den dagpenning som enligt denna lag betalas för samma tid till ett belopp som motsvarar beloppet av den utbetalda grunddagpenningen eller också betalas den till arbetslöshetskassan till den del som motsvarar den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen. Angående beloppet av dagpenning som innehållits eller utbetalts på detta sätt gäller på motsvarande sätt 28 § 3 mom.

29 §

Folkpensionsanstalten kan till Studenternas hälsovårdsstiftelse betala en skälig ersättning för kostnaderna för den vård stiftelsen anordnar.


30 §

Förmåner enligt denna lag skall sökas som följer:

1) dagpenning inom sex månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få den; har dagpenningen beviljats för en viss tid och fortgår arbetsoförmågan också därefter, skall ett intyg om fortsatt arbetsoförmåga inlämnas till lokalbyrån inom sex månader efter att rätten till dagpenning upphörde,

2) moderskaps- och föräldrapenning senast två månader före den beräknade tiden för barnsbörden,

3) föräldrapenning för vård av adoptivbarn inom två månader från det barnet togs i vård,

4) specialvårdspenning inom sex månader från den dag, från och med vilken sökanden önskar få den,

5) ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inom sex månader från tidpunkten för den betalning för vilken ersättning söks,

6) tilläggsersättning enligt 9 § 3 mom. för läkemedel, salvbas, kliniska näringspreparat och motsvarande produkter samt ersättning för resekostnader enligt 10 § 1 mom. som överstiger den årliga självrisken, inom sex månader från utgången av det kalenderår under vilket rätten till tilläggsersättning eller reseersättning uppkom, samt

7) rätt att få läkemedel som används vid svår och långvarig sjukdom ersatta helt eller till 90 procent samt att få kliniska näringspreparat och motsvarande produkter delvis ersatta, senast inom 30 dagar efter att de kostnader uppkom för vilka ersättning önskas.

En förmån eller en del därav kan beviljas, trots att ansökan inte har gjorts inom den tid som anges i 3 mom., om det vore oskäligt att förmånen förvägras på grund av förseningen.


Har beviljad dagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning inte lyfts inom sex månader efter det den stått att lyfta för den försäkrade, eller har till utbetalning beviljad ersättning för kostnader vid sjukdom eller havandeskap och barnsbörd inte lyfts inom sex månader efter det den beviljades, är rätten till förmånen förverkad, om det inte av någon särskild orsak prövas skäligt att besluta något annat.

47 §

Dagpenning, moderskaps-, faderskaps-, föräldrapenning samt specialvårdspenning enligt denna lag skall sökas hos socialförsäkringskommissionen i den kommun där den försäkrade har sitt egentliga bo och hemvist. En försäkrad har rätt att söka ersättning för kostnader för sjukvård eller havandeskap och barnsbörd även hos en annan socialförsäkringskommission än kommissionen på hemorten. Genom förordning stadgas om när en försäkrad har rätt att söka dagpenning, moderskaps-, faderskaps-, föräldrapenning samt specialvårdspenning hos någon annan socialförsäkringskommission än kommissionen på hemorten.


54 §

Den som är missnöjd med socialförsäkringsnämndens beslut som gäller rätten till en förmån enligt denna lag eller beloppet av dagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning, får söka ändring i beslutet hos prövningsnämnden inom den tid och på det sätt som stadgas i 53 § 1 mom.


59 §

Staten betalar 13 procent av dagpenningarna, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna samt specialvårdspenningarna. Staten skall betala beloppet månatligen i förskott i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.


68 §

Socialförsäkringskommissionen har rätt att självmant eller på begäran av en sakägare för utredande av ett ärende som den behandlar låta höra vittnen i allmän underrätt.


Vad som stadgas i 2 mom. gäller också läkare, dock så att läkaren har rätt att för uppgifter som han har lämnat och utlåtanden som han har avgett få ett arvode enligt en taxa som folkpensionsanstalten fastställer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den tillämpas på kostnader som uppstår den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Stadgandet i 5 § 2 mom. och det inledande stycket i 5 b § 1 mom. samt 18 a § träder i kraft den 1 juli 1990 så att 18 a § tillämpas på dagpenning som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.

Stadgandet i 4 § 1 mom., underrubriken före 14 §, 14 § 1 mom., 23 c-23 f §§, 30 § 3 mom. 4 punkten och 6 mom., 47 § 1 mom., 54 § 1 mom. samt 59 § 2 mom. träder i kraft den 1 oktober 1990. Den upphävda 76 b § tillämpas fram till den 30 september 1990.

Regeringens proposition 178/89
Socialutsk. bet. 35/89
Stora utsk. bet. 206/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.