1250/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 79 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 79 § 1 och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag av den 11 november 1988 (949/88), och

fogas till 79 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

79 §

En förmån enligt denna lag får inte mätas ut.

Utan hinder av 1 mom. kan en förmån enligt denna lag, utom vårdbidrag, begravningsbidrag och förmån med stöd av 34 §, mätas ut för att driva in ett underhållsbidrag som skall betalas till make eller barn eller som skadestånd till barn.

Pensionsanstalten är skyldig att på begäran av behörig myndighet lämna de upplysningar som behövs för utmätning av en förmån som avses i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89
Socialutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 217/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.