1246/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om temporär ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 59 § 2 mom. och 62 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82), 5 § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (956/72) och 62 § i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

3 §

En arbetsgivare skall, i enlighet med vad som därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift betala 3,40 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de normala avskrivningar, som en vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för den senaste beskattningen och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp som han under samma saktteår utbetalt i löner, är avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senaste beskattningen likväl 4,45 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av en sådan arbetsgivares ovan nämnda avskrivningar varit större än 300 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är avgiften 5,05 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Vad som ovan sagts om fastställande av folkpensionsavgift för arbetsgivare inom den privata företagarverksamheten gäller i tillämpliga delar också sådana statliga affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas. I folkpensionsavgift uppbärs dock av det till en arbetstagare utbetalda, förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet hos staten och andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland, de kommunala affärsverken, kommunerna, kommunalförbunden, den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 3,95 procent.


5 §

Försäkringspremien är 1,55 penni för varje skattöre som vid kommunalbeskattningen har påförts den försäkrade.


59 §

Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst sex procent av de sammanlagda årliga kostnaderna för folkpensionsförsäkringen. Om intäkterna av folkpensionsförsäkringen, i vilka även inräknas prestationer i enlighet med 62 §, inte förslår härtill, betalas den bristande delen av statens medel. Dessutom skall staten betala ett sådant belopp till folkpensionsfonden att fondens betalningsberedskap vid varje tidpunkt är tillräcklig.


62 §

För de sammanlagda kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar svarar staten, kommunerna och folkpensionsanstalten.

En kommun skall till folkpensionsanstalten av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar betala 0,72 penni per skattöre av det sammanlagda antal skattören som i kommunen har debiterats vid den ordinarie beskattningen för det föregående året. Kommunen skall betala in 1/12 av beloppet till länsskatteverket senast den 10 dagen i varje kalendermånad. Angående betalning, debitering, återbetalning av prestation som betalts till ett för högt belopp eller utan fog, höjning av prestation, dröjsmålspåföljder, uppbörd, indrivning, redovisning och ändringssökande i fråga om kommunerna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och lagen om skatteuppbörd (611/78) stadgar om arbetsgivares socialskyddsavgift, med undantag för det anmälnings- och avdragsförfarande som stadgas i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

Pensionsanstaltens andel av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar är 74,1 procent av det sammanlagda beloppet av de utbetalda tilläggsdelarna. Staten svarar för kostnaderna för tilläggsdelarna i den mån de inte täcks genom kommunens prestationer och pensionsanstaltens andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Vad som stadgas i 3 § 2 mom. tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1990, och vad som stadgas i 5 § 1 mom. vid beskattningen för 1990. Stadgandena i 59 § 2 mom. och 62 § är i kraft till och med den 31 december 1990.

Regeringens proposition 154/89
Socialutsk. bet. 31/89
Stora utsk. bet. 186/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.