1220/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern ändras 3 § 1 och 2 mom., 4 § och 5 § 4 mom. förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/89) som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och 11 andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och dennes suppleant skall företräda arbetsministeriet, en medlem social- och hälsovårdsministeriet, en arbetarskyddsstyrelsen, en sjöfartsstyrelsen samt fyra arbetsgivar- och fyra arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.


4 §
Sammanträde och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden samt när minst sex medlemmar anhåller om det. Delegationen är beslutför då ordföranden och sex övriga medlemmar är närvarande, av vilka minst en är arbetsgivarmedlem och minst en arbetstagarmedlem.

5 §
Sektioner

Delegationen utser ordförandena för och medlemmarna i sektionerna. Till medlemmar i en sektion kan även kallas utomstående sakkunniga. För sjöfartshälsovårdssektionen utser delegationen på framställning av social- och hälsovårdsministeriet ordföranden samt på framställning av institutet för arbetshygien en sakkunnigmedlem. Ordföranden för hälsovårdssektionen skall ha medicinsk sakkunskap och sakkunnigmedlemmen skall vara förtrogen med företagshälsovården för sjömän.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.